Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4603
Назва: Peculiarities of pathomorphological diagnosis of the most common respiratoty infection of a pig
Інші назви: Особливості патоморфологічної діагностики найбільш поширених респіраторних инфекцій свиней
Автори: Tkatschenko, A. A.
Tkatschenko, O. A.
Tkatschenko, Оleksii
Tkachenko, Olexiy
Tkachenko, A. A.
Tkachenko, Oleksiy
Ткаченко, Олексій Андрійович
Gavrilina, O.
Gavrilina, O. G.
Gavrylina, O.
Gavrylina, O. G.
Havrylina, O.
Havrylina, O. G.
Gavrilina, Olena
Gavrilina, E. G.
Gavrilina, E.
Havrylina, Olena
Гавриліна, Олена Геннадіївна
Ключові слова: histology
гістологія
domestic pig
свиня свійська
respiratory infections
респіраторні інфекції
pathomorphological diagnosis
патоморфологічна діагностика
Дата публікації: 2020
Видавництво: Publishing House “Baltija Publishing”
Бібліографічний опис: Tkachenko, O., & Havrylina, O. (2020). Peculiarities of pathomorphological diagnosis of the most common respiratoty infection of a pig. Integration of Traditional and Innovative Scientific Researches: Global Trends and Regional Aspect. doi:10.30525/978-9934-26-001-8-3-13. URI : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4603.
Короткий огляд (реферат): The active spread of respiratory infections in pig farms raises the issue of differential pathomorphological diagnosis of diseases related to a single syndrome of respiratory pathologies. Pathological autopsy and histopathological examinations of organs from 72 carcasses of pigs during the fattening period were performed. Pathological autopsy of pigs was performed by complete evisceration. Histologically examined 360 lung samples with regional lymph nodes. The presence of bacterial and viral infections was confirmed by bacteriological and PCR studies. The aim of the study is to establish the characteristic differential features at the macro- and micro-level in the lungs of domestic pigs for viral and bacterial pathogens. The main tasks of the work are to determine the morphofunctional features and dynamics of pathomorphological changes in the parenchyma and immune formations of the lungs in respiratory pathology. As a result of complex pathomorphological studies of the lungs in respiratory infections of pigs found that structural and functional changes in the body have different localization, stage and nature of the pathological process, which depend on the direct action of the etiological factor. Acute catarrhal bronchopneumonia is registered in respiratory mycoplasmosis (enzootic pneumonia), which in a prolonged course turns into chronic catarrhal or catarrhal-purulent pneumonia. Hemorrhagic necrotizing pneumonia is a manifestation of actinobacillary pleuropneumonia. Interstitial (diffuse proliferative) pneumonia develops with viral pathogens – circovirus infection and reproductive and respiratory syndrome of pigs (PRRS). Serous fibrinous and fibrinous pleurisy develop in hemophilic polyserositis and actinobacillary pleuropneumonia. Pathomorphological changes of the lungs in the reproductive and respiratory syndrome of pigs are polymorphic and are manifested by the gradual progressive development of the inflammatory process from congestive hyperemia, acute catarrh to diffuse interstitial pneumonia. Pathomorphological changes of the lungs in mycoplasmosis (enzootic pleuropneumonia) of pigs are polymorphic and are manifested by the gradual progressive development of the inflammatory process, which is localized in the cranial, middle and peripheral parts of the diaphragmatic particles and is characterized by acute catarrhal bronchopneumonia. In actinobacillary pleuropneumonia pathohistological studies revealed a pronounced stage of morphological changes in the lungs and regional lymph nodes in actinobacillary pleuropneumonia. Depending on the form of the disease, serous-hemorrhagic exudation is exacerbated by fibrinogen exudation and increased migration of lymphocytes and mononuclear cells. In subacute and chronic forms of the disease, necrotic phenomena prevail in combination with areas of serous-fibrinous inflammation. In the future, further studies of immunohistochemical analysis to establish the tropism of the pathogen and the study of markers of lymphoid cells. Активне розповсюдження респіраторних інфекцій у свинарських господарствах порушує питання диференціальної патоморфологічної діагностики захворювань, пов’язаних з єдиним синдромом респіраторних патологій. Проведено патологічне розтин та гістопатологічне дослідження органів із 72 туш свиней протягом періоду відгодівлі. Патологічний розтин свиней проводили шляхом повної евісцерації. Гістологічно досліджено 360 зразків легенів з регіонарними лімфатичними вузлами. Наявність бактеріальних та вірусних інфекцій підтверджено бактеріологічними та ПЛР-дослідженнями. Метою дослідження є встановлення характерних диференціальних ознак на макро- та мікрорівні в легенях свійських свиней щодо вірусних та бактеріальних збудників. Основними завданнями роботи є визначення морфофункціональних особливостей та динаміки патоморфологічних змін паренхіми та імунних утворень легень при патології дихання. В результаті комплексних патоморфологічних досліджень легень при респіраторних інфекціях свиней було встановлено, що структурно-функціональні зміни в організмі мають різну локалізацію, стадію та характер патологічного процесу, які залежать від безпосередньої дії етіологічного фактору. Гостра катаральна бронхопневмонія реєструється при респіраторному мікоплазмозі (ензоотична пневмонія), який при тривалому перебігу переходить у хронічну катаральну або катарально-гнійну пневмонію. Геморагічна некротична пневмонія є проявом актинобацилярної плевропневмонії. Інтерстиціальна (дифузна проліферативна) пневмонія розвивається за дії вірусних збудників - цирковірусної інфекції та репродуктивно-респіраторного синдрому свиней (PRRS).Серозно-фібринозний і фібринозний плеврит розвивається при гемофільному полісерозиті та актинобактеріальній плевропневмонії. Патоморфологічні зміни легень при репродуктивно-респіраторному синдромі свиней є поліморфними і проявляються поступовим прогресивним розвитком запального процесу від застійної гіперемії, гострого катару до дифузної інтерстиціальної пневмонії. Патоморфологічні зміни легень при мікоплазмозі (ензоотична плевропневмонія) свиней є поліморфними і проявляються поступовим прогресивним розвитком запального процесу, який локалізується в передній, середній та периферичній частинах діафрагмальних частинок і характеризується гострою катаральною бронхопневмонією. При актинобацилярній плевропневмонії патогістологічні дослідження виявили виражену стадію морфологічних змін у легенях та регіонарних лімфатичних вузлах при актинобацилярній плевропневмонії. Залежно від форми захворювання серозно-геморагічна ексудація посилюється за рахунок ексудації фібриногену та збільшення міграції лімфоцитів та мононуклеарних клітин. За підгострої та хронічної форм захворювання переважають некротичні явища в поєднанні з ділянками серозно-фібринозного запалення. Надалі проводяться подальші дослідження імуногістохімічного аналізу з метою встановлення тропізму збудника та вивчення маркерів лімфоїдних клітин.
Опис: Ткаченко Олексій Андрійович http://orcid.org/0000-0003-0978-6575 Гавриліна Олена Геннадіївна http://orcid.org/0000-0001-9624-9510
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/74/1953/4250-1
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4603
ISBN: 978-9934-26-001-8
Розташовується у зібраннях:Монографії, розділи монографій

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Раздел коллективной монографии_Ткаченко, Гаврилина.pdf1,17 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.