Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5320
Title: Забезпечення ризикозахищеності діяльності фермерських господарств
Other Titles: Ensuring risk protection of farms
Authors: Головко, Роман Андрійович
Holovko, Roman
Keywords: агрострахування
agricultural insurance
ефективність
efficiency
кооперація
cooperation
підприємництво
entrepreneurship
ресурси
resources
ризик
risk
ризикозахищеність
risk protection
ризик-менеджмент
risk management
фермерське господарство
farm
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Головко Р. А. Забезпечення ризикозахищеності діяльності фермерських господарств : дис. ... д-ра філософії : [спец.] 051 «Економіка» / Роман Андрійович Головко ; Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро : ДДАЕУ, 2021. – 215 с. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5320
Abstract: Дисертацію присвячено науково-практичним питанням забезпечення ризикозахищеності діяльності фермерських господарств. Дослідження сучасної парадигми теорії ризику дозволило розкрити зміст категорії «ризикозахищеність підприємства» як сукупність організаційно-економічних заходів впливу на стратегічні підсистеми його діяльності: фінансову (стан активів, що гарантує йому постійну платоспроможність), інвестиційну (вибір та оцінка прогнозування інвестиційної привабливості потенційних об’єктів інвестування), виробничу (зниження витрат на одиницю виробленої продукції та наданих послуг) та управлінську (логічно-послідовна система дій, спрямованих на реалізацію стратегічних цілей), які забезпечують здатність підприємства до запобігання й мінімізації втрат внаслідок настання ризикових ситуацій, раціональну структуру виробництва та реалізацію конкурентних переваг. Зазначені підсистеми ризикозахищеності дають можливість всебічно охарактеризувати виробничо-господарську діяльність фермерських господарств, зробити висновки щодо ефективності використання наявних ресурсів та виявити резерви поліпшення економічного стану підприємства. Аргументовано, що ризик фермерських господарств є невід’ємною та важливою складовою, від якої залежить ефективність їх господарської діяльності. Визначені підсистеми ризикозахищеності (фінансова, інвестиційна, виробнича, управлінська) відображають роль ризику в економічних процесах фермерського господарства та дають змогу здійснювати господарську діяльність з найнижчими витратами. The study of the modern paradigm of risk theory revealed the content of the category "enterprise risk protection" as a set of organizational and economic measures to influence the strategic subsystems of its activities: financial (asset status, which guarantees it constant solvency), investment (selection and assessment of forecasting the investment attractiveness of potential investment objects), production (reduction of unit costs of products and services) and management (logically consistent system of actions aimed at implementation of strategic goals), which ensure the ability of the enterprise to prevent and minimize losses due to risky situations, rational structure of production and the realization of competitive advantages. These subsystems of risk protection provide an opportunity comprehensively characterize the production and economic activities of farms, to draw conclusions about the efficiency of use of available resources and to identify reserves for improving the economic condition of the enterprise. Argued that the risk farms are an integral and important part, which determines the efficiency of their business. The identified subsystems of risk protection (financial, investment, production, management) reflect the role of risk in the economic processes of the farm and allow carry out economic activities with the lowest costs. The introduction of a risk management system contributes to its effective operation and innovative areas of development.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5320
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Головко.pdf3,88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.