Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1001
Title: Рекультивація техногенних ландшафтів в контексті сталого розвитку.
Other Titles: Reclamation of manmade landscapes in the context of sustainable development.
Authors: Демидов, Олександр Олександрович
Demidov, Oleksandr
Кобець, Анатолій Степанович
Kobets, Anatoly Stepanovich
Kobets, Anatoly S.
Kobets, A. S.
Сobets’, Anatoly S.
Kobec, A. S.
Узбек, Іван Харлампієвич
Uzbek, I. Kh.
Волох, Петро Володимирович
Voloh, P. V.
Грицан, Юрій Іванович
Gritsan, Yu. I.
Дирда, Віталій Ілларіонович
Dyrda, V. I.
Keywords: корисні копалини
Minerals
рекультивація земель
land reclamation
техногенні ландшафти
technogenic landscapes
антропогенний ґрунт
anthropogenic soil
моделі антропогенних едафотопів
models of anthropogenic foodafotopes
техноекосистеми
technoecosystems
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Рекультивация техногенных ландшафтов в контексте устойчивого развития / [А. А. Демидов, А. С. Кобец, И. Х. Узбек, П. В. Волох, Ю. И. Грицан, В. И. Дырда] // Ре-культивація складних техноекоси-стем в новому тисячолітті: ноо-сферний аспект : матеріали Між-нар. наук.-практ. конф., (Дніпро-петровськ, 29-30 трав. 2012 р.) / М-во аграр. політики та продовольст-ва України, Дніпропетр. держ. аг-рар. ун-т, ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК», Всеукр. екол. ліга. – Дніпропетровськ : Свідлер А. Л., 2012. – С. 17-22. – (Присвячується 50-річчю школи рекультивації порушених земель та 90-річчю Дніпропетр. держ. аграр. ун-ту).- Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1001
Abstract: Доповідь присвячена проблемі відновлення і сільськогосподарсь-кого використання територій, по-рушених при відкритому видобут-ку корисних копалин. Проведений комплекс досліджень дозволяє визначити гірничотехнічним підприємствам пріоритети відновлення техносфери в контексті сталого розвитку. У доповіді детально розглядаються технології відновлення порушених земель і моделі антропогенних едафотопів в техноекосистемах.This report is devoted to the problem of restoration and agricultural use of territories disturbed during open mining of mineral resources. The conducted research allows the min-ing enterprises to determine the pri-orities of the restoration of the tech-nosphere in the context of sustaina-ble development. The report discuss-es in detail the technologies of re-storing disturbed lands and the mod-els of anthropogenic edaphotopes in techno-ecosystems.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1001
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1001
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник конференції 2012-converted-pages-17-22.pdf3,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.