Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/116
Назва: Сталий розвиток сільського господарства та його інноваційне забезпечення
Інші назви: Sustainable development of agriculture and its innovative security
Автори: Халатур, Світлана Миколаївна
Khalatur, Svitlana
Ключові слова: науково-технічні роботи
science technology
інновації
innovation
сільське господарство
agriculture
економічний розвиток
economic development
галузь
industry
Дата публікації: 2017
Видавництво: Державний вищий навчальний заклад Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Бібліографічний опис: Халатур С. М. Сталий розвиток сільського господарства та його інноваційне забезпечення / С. М. Халатур // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / ДВНЗ Переяслав-Хмельницький держав. педагог. у-т. – 2017. – Вип. 34/1. – С. 97-104. - Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/116
Короткий огляд (реферат): Subject of research – innovative security of agriculture development. Aim of research is to develop theoretical, methodological and practical proposals for improving the innovative development of agriculture. Methods of research. The author applies a set of scientific methods of scientific research. From a methodological point of view, we note that this analysis refers to the period 2000-2015 years from two points of view: first, related to the provision of the full dataset and, secondary, the possibility of comparability. From this point of view, the analysis have identified in the article problems of innovative support of agriculture of Ukraine. Results of research. Sustainable intensification of agriculture requires the implementation of measures on introduction of innovations, while improving the environmental performance of agriculture requires change, simultaneous interventions along the whole food chain from production to consumption. Sustainable economic development of agriculture also requires unprecedented, large-scale changes in the behavior of consumers as well as producers of agricultural products. Elements and ways of sustainable development of agriculture and food system are investigated. Innovation support to agricultural also requires rethinking the role of international and national structures. The global food system should become a genuine global partnership that widely shares information, experience and new technologies, following the principles of open access and practices about honor intellectual property, to enable broad access and use. Otherwise, the progress in the implementation of innovation support is slow, and therefore the goals and objectives of sustainable agricultural development cannot be achieved. A new model to implement is necessary, to uncover the real potential of agriculture enterprises in the public and private sectors in solving complex problems. You also need to put clear constraints on unsustainable or inequitable exploitation of land, water, forest and fisheries resources. Application of results. The results of this study can be applied in the practice of reforming domestic agriculture. Conclusions. Innovative development of agriculture is the creation of appropriate innovative infrastructure, attraction of new and improved competitive technologies, products or services, as well as organizational and technical decisions of industrial, administrative, commercial or other nature, which significantly improve the structure and quality of production and the social sphere, implementation of activities aimed at the use and commercialization of results of scientific research and development, which together provide the competitiveness of the industry. Предмет дослідження – інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства. Метою дослідження є розробка теоретичних, методичних і практичних пропозицій щодо вдосконалення інноваційного забезпечення розвитку сільського господарства. Методи дослідження. У статті застосовано сукупність наукових методів наукового дослідження. З методологічної точки зору, відзначимо, що даний аналіз посилається на період 2000-2015 років з двох точок зору: по-перше, пов’язані з наданням повного набору даних і по-друге, можливості забезпечення порівнянності. З цієї точки зору, аналіз проведений на даний момент виявив певні, визначені в статті, проблеми інноваційного забезпечення сільського господарства України. Результати роботи. Стійка інтенсифікація сільського господарства вимагає здійснення заходів з зведення інновацій, у той час як поліпшення екологічних показників сільського господарства вимагає зміни, одночасного втручання по всьому харчовому ланцюгу від виробництва до споживання. Стійкий економічний розвиток сільського господарства також вимагає безпрецедентної, масштабної зміни поведінки споживачів, а також виробників сільськогосподарської продукції. Досліджені елементи та шляхи сталого розвитку сільського господарства та продовольчих систем. Інноваційне забезпечення сільського господарства також вимагає переосмислення ролі міжнародних і національних структур. Глобальна продовольча система повинна перетворитися а справжнє глобальне партнерство, яке широко обмінюється інформацією, досвідом і новими технологіями, слідуючи принципам відкритого доступу і практики про честь інтелектуальної власності, зробити можливим широкий доступ і використання. В іншому випадку прогрес у реалізації інноваційного забезпечення буде повільним, і отже, цілі і завдання в галузі сталого розвитку сільського господарства не можуть бути досягнуті. Необхідні нові моделі для впровадження, щоб розкрити реальний потенціал сільського господарства, підприємців державного і приватного секторів у вирішенні складних проблем. Також необхідно ставити чіткі обмеження на нестійкі або несправедливій експлуатації земельних, водних, лісових і рибних ресурсів. Галузь застосування результатів. Результати цього дослідження можуть бути застосовані у практиці реформування вітчизняного сільського господарства. Висновки. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства – це створення відповідної інноваційної інфраструктури, залучення новостворених і вдосконалених конкурентоспроможних технологій, продукції або послуг, а також організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери, здійснення діяльності, спрямованої на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, які в сукупності забезпечують підвищення конкурентоспроможності галузі
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://economik.phdpu.edu.ua/2017-04-05-20-22-58/vipusk-34-1.html
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/116
ISSN: 2603-546X (print)
2414-3774 (online)
Розташовується у зібраннях:Наукові статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
6.pdf378,92 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.