Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1757
Title: Методичний інструментарій фінансування інноваційної діяльності в АПК
Other Titles: Methodical tools for financing innovation in the agro-industrial complex
Authors: Халатур, Світлана Миколаївна
Khalatur, S.
Халатур, Олександр
Khalatur, О.
Keywords: інновації
innovations
інноваційна діяльність
innovation activity
джерела фінансування
sources of financing
агропромисловий комплекс
agriculture
інновації в АПК
innovations in the agro-industrial complex
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний економічний університет
Citation: Халатур С. М. Методичний інструментарій фінансування інноваційної діяльності в АПК / С. М. Халатур, О. Халатур // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 3(60). – С. 65-75. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1757
Abstract: Сьогодні в умовах євроінтеграції в Україні стає актуальним розвиток галузей з великим інноваційним потенціалом, що неможливо без залучення фінансування. Тому методологічний інструментарій для фінансування інновацій в сфері агробізнесу повинен забезпечити конкурентні переваги для українських виробників і стимулювати економічне зростання. Мета дослідження. Стаття присвячена вивченню методичних інструментів залучення фінансових ресурсів в інноваційну діяльність підприємств Агропромислового комплексу. Методи. Теоретичною і методологічною основою даного дослідження є системний підхід до вивчення економічних явищ, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з цієї проблематики. У процесі дослідження використано комплекс наукових методів досліджень, серед яких абстрактнологічній, діалектичний метод і системний підхід до вивчення економічних явищ і процесів. Результати. За статистикою встановлено, що основним джерелом фінансування інноваційної діяльності в Україні є власні ресурси підприємства, а найбільш перспективним сектором для залучення інвестицій в Україну є агропромисловий комплекс. У статті досліджуються сучасні методи фінансування інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі. На основі порівняльного аналізу визначено потенційні вигоди і ризики від застосування методів фінансування інноваційної діяльності підприємств. Запропоновано критерії інноваційної та інвестиційної привабливості підприємств, що залучають фінансові ресурси для інновацій. Перспективи. Агропромисловий комплекс є пріоритетним інвестиційним напрямком для вітчизняних і зарубіжних інвесторів. В даний час необхідний науковий підхід до застосування методів фінансування в інноваціях. В сучасних умовах сформувалися різні методи фінансування інноваційної діяльності агропромислового комплексу, серед яких особливу увагу слід приділити фінансуванню через венчурний капітал, залучення бізнес-ангелів і розробці державних програм фінансування і підтримки агробізнесу. Today in the conditions of European integration in Ukraine, the development of industries with a great innovative potential is becoming urgent, which is impossible without attracting funding. Therefore, the methodological toolkit for financing innovation in the field of agribusiness should provide competitive advantages for Ukrainian producers and stimulate economic growth. Purpose. The article is devoted to the study of methodical tools for attracting financial resources into the innovative activities of enterprises of the agro-industrial complex. Results. According to the statistics, it is determined that the main source of financing for innovation activity in Ukraine is the enterprise’s own resources, and the most promising sector for attracting investments in Ukraine is the agro industry. The modern methods of financing innovative activity in the agro-industrial complex are explored in the article. Based on a comparative analysis, the potential benefits and risks of applying the methods of financing the innovation activity of enterprises are determined. The criteria for innovation and investment attractiveness of enterprises that attract financial resources for innovation are proposed. Conclusion. The agro-industrial complex is a priority investment direction for domestic and foreign investors. The scientific approach to the application of financing methods in innovation is required now. In modern conditions various methods of financing the innovation activity of the agro-industrial complex have been formed, among which special attention should be paid to financing through venture capital, the involvement of business angels and the development of state funding and support programs for agribusiness. The optimal way of attracting resources into the agribusiness is to create an optimal structure of financing from different sources. For those who plan to finance innovative activities in the agroindustrial complex, it is advisable to use the relevant criteria of the investment and innovation attractiveness of the enterprise in order to identify the most promising and reliable enterprises.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1757
ISSN: 1818-5754
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. pdf555,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.