Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1778
Title: Енергозаощадлива агротехнолопя виробництва зерна кукурудзи на зрошуваних землях
Other Titles: Power-saving agro-technology of production of grain of corn on irrigated lands
Authors: Ківер, Володимир Хомович
Kiver, Volodymyr
Онопрієнко, Дмитро Михайлович
Onopriienko, Dmytro
Keywords: кукурудза
corn
агротехнологія
agro-technology
мінеральні добрива
fertilizers
обробіток ґрунту
soil cultivation
фертигація
fertilization
мінімізація обробітку
minimization of machining
урожайність зерна
productivity of grain
Issue Date: 2019
Citation: Ківер В. Х. Енергозаощадлива агротехнолопя виробництва зерна кукурудзи на зрошуваних землях / В. Х. Ківер, Д. М. Онопрієнко // Вісник аграрної науки. - 2019. - №4 (793). - С.74 - 81. - Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1778
Abstract: Мета. Вивчити вплив мінімізації обробітку ґрунту та різних способів вне¬сення мінеральних добрив на ефективність агротехнології виробництва зерна кукурудзи на зрошуваних землях Степу України. Методи. Проведено багаторічні польові досліди, агрохімічні аналізи ґрунту і рослин, фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин кукурудзи, збирання і об/ш врожаю зерна із статистичним обробітком даних. Результати. Максимальну врожайність зерна кукурудзи (в середньому за 3 роки) одержали за внесення NgoP45 з поливною водою у фазі 10-12 листків і у фазі викидання волотей — 10,4 т/га. Доза добрив N180Р90 найкраще окупилася приростом урожай¬ності за внесення її у 2 строки однаковими частинами у фази 10-12 листків і викидання волотей (по N90P45). Висновки. Мінімізація обробітку ґрунту, внесення з поливною водою засобів хімізації, використання енергоекономних посівних, поливних, збиральних і транспортних засобів механізації дасть змогу знизити енергозатрати на виробництво зерна кукурудзи за зрошення мінімум на 35-40%, перетворивши в такий спосіб інтенсивну енергозатратну технологію вирощування в енергозаощадливу. Реалізовано можливість синхронної оптимізації водного режиму рослин і забезпечення їх легкодоступними формами поживних елементів на стадіях органогенезу. Застосування запропонованої агротехнології дасть можливість отримати високу врожайність зерна кукурудзи в умовах зрошення за оптимального поєднання агротехнічних заходів та раціонального використання поливної води, мінеральних добрив, енергетичних і матеріальних ресурсів. The purpose. To study effect of minimization of soil cultivation and different ways of importation of fertilizers upon efficiency of agro-technology of pro¬duction of grain of corn on irrigated lands of Steppe of Ukraine. Methods. Long-term field experiments, agrochemical analyses of soil and plants, pheno- logical observations over growth and development of plants of corn, harvesting and account of grain yield with statistical analysis of data are carried out. Results. The maximum productivity of grain of corn (on the average for 3 years) was gained at importation of N90P45 with irrigation water in phase of 10-12 leaves and in phase of ejection of brushes —t/hectare. Dose of fertilizers is better paid for itself by increase of productivity at its importation in 2 times by equal parts in phases of 10-12 leaves and ejection of brushes (on N90P45). Conclusions. Minimization of soil cultivation, importation with irrigation water of means of chemization, use power-saving sowing campaigns, irrigation, harvest and transport equipments of mechanization will enable to lower power inputs on production of grain of corn at irrigation minimum on 35-40%, having converted in such a way intense energy-dependent technique of growing into power-saving. The opportunity of synchronous optimization of water regime of plants and their security with readily available shapes of nutrients at stages of organogenesis is realized. Application of the developed technique will enable to gain high productivity of grain of corn in conditions of irrigation at optimum overlapping agrotechnical methods and intelligent use of irrigation water, fertilizers, power and material resources
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1778
ISSN: ISSN: 2308-9377
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf3,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.