Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1867
Title: Стан еритропоезу у лабораторних щурів за впливу кормової добавки “Animal forte” в різних дозах
Other Titles: The state of erythropoiesis in laboratory rats when exposed to the feed additive "Animal forte" in various doses
Authors: Степченко, Лілія Михайлівна
Stepchenko, L. M.
Stepchenko, L.
Гаращук, Марина Іванівна
Garashuk, M. I.
Garashchuk, M.
Harashchuk, M. I.
Garashuk, Marina
Платонова, Тетяна Спіридонівна
Platonova, Tatyana Spiridonovna
Keywords: гематокрит
hematocrit
лабораторні щури
laboratory rats
еритропоез
erythropoiesis
гемоглобін
haemoglobin
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Citation: Степченко Л. М. Стан еритропоезу у лабораторних щурів за впливу кормової добавки “Animal forte” в різних дозах / Л. М. Степченко, М. І. Гаращук, Т. С. Платонова // Актуальні проблеми фізіології та біохімії тварин : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100 річчю факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України ( Київ 28 трав. 2019 р. ) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – С. 45. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1867.
Abstract: Використання біологічно активних речовин дозволяє впливати на процеси обміну та окремі функції організму і таким чином, спрямовувати в бажаному напрямку метаболізм, а через нього керувати ростом, продуктивністю і станом природної резистентності тварин. Гумінові речовини, найбільш поширені органічні сполуки в природі, здатні метаболізуватися в організмі тварин. Експериментальні дані отримані на лабораторних і сільськогосподарських тваринах показали, що речовини гумінової природи володіють адаптогенними, регуляторними та імуномоделюючими властивостями. Метою нашої роботи було вивчення впливу кормової добавки «Animal Forte» в різних дозах на показники еритропоезу (кількість еритроцитів, концентрація гемоглобіну, показники гематокриту) білих лабораторних щурів. Дослід проводили в умовах віварію університету, щури знаходились в стандартних клітках. Для проведення дослідження було сформовано шість груп тварин (одна – контроль, п’ять – дослідних по 8 тварин в кожній групі). В досліді використовували статевозрілих самців білих щурів 2-х місячного віку. Дослід тривав чотири тижні, на протязі яких тварини дослідних груп щоденно отримували додатково до основного корму кормову добавку «Animal Forte» в кількості 1 група - 5, 2 група - 10, 3 група - 20, 4 група - 30, 5 група - 50 мг/кг маси. Добавку вводили per os за допомогою спеціального катетера з дозатором. У крові визначали кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, гематокрит та кольоровий показник загально прийнятими методами. Отримані показники були статистично оброблені. За результатами досліджень встановлено, що на початку досліджень показники еритропоезу відповідали фізіологічній нормі тварин цього віку та виду та не відрізнялись від контрольної групи. Вміст еритроцитів в контрольній групі становив 6,95±0,15, а в дослідних 6,79±0,1, 6,61±0,05, 7,05±0,09, 6,99±0,09, 6,83±0,12 Т/л, відповідно. При дослідженні показників еритропоезу у щурів після застосування кормової добавки було відмічено вірогідне збільшення кількості еритроцитів на 7% (Р<0,05) у тварин, які отримували кормову добавку в дозі 20 мг/кг та на 12% (Р<0,05) у щурів, якім вводили добавку у кількості 30 мг/кг порівняно з тваринами контрольної групи. Вміст гемоглобіну у щурів четвертої дослідної групи вірогідно зріс на 9% (Р<0,05), у тварин третьої мав тенденцію до збільшення. Показник гематокриту крові дослідних щурів вірогідно збільшився у тварин першої дослідної групи на 6% (Р<0,05), а третьої групи на 10% (Р<0,05) порівняно з контрольною групою щурів. Тобто, введення щурам додатково кормової добавки «Animal Forte» саме в кількості від 20 до 30 мг/кг відмічається покращення стану еритропоезу, але цей факт потребує подальших досліджень спектру морфо-функціональних показників в організмі тварин.
Description: Степченко Лілія Михайлівна https://orcid.org/0000-0001-8509-7048
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1867
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.1.pdf760,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.