Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1924
Title: Improvement of business activity management of agricultural enterprise as a factor for innovation-investment development of agricultural production
Other Titles: Удосконалення управління діловою активністю сільськогосподарського підприємства як фактор розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності агропромислового виробництва
Authors: Khalatur, Svitlana Mykolaivna
Khalatur, Svitlana
Khalatur, S. M.
Khalatur, S.
Халатур, Світлана Миколаївна
Dubovych, O.
Дубович, О. В.
Kurchenko, Yu.
Курченко, Ю. А.
Keywords: modernization
модернізація
innovative activity
інноваційна діяльність
investments
інвестиції
development
розвиток
agriculture
сільське господарство
Issue Date: 2019
Publisher: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`
Citation: Khalatur S. Improvement of business activity management of agricultural enterprise as a factor for innovation-investment development of agricultural production / S. Khalatur, O. Dubovych Yu. Kurchenko // Економіка та держава. – 2019. – № 12. – С. 43-47. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1924
Abstract: Approaches to determining the nature of business activity are generalized. Factors of influence on business activity are considered. Improving the business activity management of an agricultural enterprise as a factor in the development of innovation and investment activity of agro industrial production is an extremely relevant topic, since business activity is the totality of the enterprise's efforts to advance in the markets of production, labor, and capital. Internal and external factors of influence on business activity of the enterprise can be both managed and unmanaged depending on the type to which they belong. Thus, if an enterprise is able to influence internal factors, they can be adjusted depending on the tactical and strategic tasks of the entity and vice versa. If they are of external origin, the enterprise is able to adapt and adapt to them. Solving the problems of agricultural products entering the new markets, the need to increase the level of competitiveness of domestic enterprises in the context of strengthening the European integration processes and the implementation of national economic strategies in the system of European economic relations of the common agro-food market is based on solving the problems of attraction and accumulation. The practical solution of these problems in modern conditions is carried out in the context of ensuring the investment flows and their optimization, which is conditioned by the specificity and dynamic parameters of the development of agricultural enterprises. The purpose of the study is to highlight the prerequisites for improving the management system of business activity of an agricultural enterprise as a factor in the development of innovation and investment activity of agro-industrial production. For a more detailed disclosure of the topic of the study, the indicators of agricultural enterprises of Ukraine for the calculation of business activity were analyzed. Business activity reflects the usage efficiency level of material, labor, financial and other resources and at the same time characterizes the quality of management, as well as the possibilities of potential development of the enterprise. Узагальнено підходи до визначення сутності ділової активності. Розглянуто фактори впливу на ділову активність. Удосконалення управління діловою активністю сільськогосподарського підприємства як фактор розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності агропромислового виробництва є надзвичайно актуальною темою, оскільки ділова активність є всією сукупністю зусиль підприємства щодо просування на ринках продукції, праці, капіталу. Внутрішні та зовнішні фактори впливу на ділову активність підприємства можуть бути як керованими, так і некерованими залежно від виду, до якого вони відносяться. Так, якщо підприємство має змогу впливати на внутрішні фактори, то вони можуть бути відкориговані залежно від тактичних та стратегічних завдань суб'єкта підприємництва та навпаки. Якщо вони мають зовнішнє походження, то підприємство в змозі адаптуватися та пристосуватися до них. Вирішення завдань виходу продукції сільськогосподарських підприємств на нові ринки, необхідність підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у контексті посилення євроінтеграційних процесів та імплементації національних стратегій господарювання у систему європейських економічних відносин спільного агропродовольчого ринку ґрунтується на вирішенні проблеми залучення, акумулювання, розміщення та використання інвестиційних та інноваційних ресурсів. Практичне вирішення зазначених проблем у сучасних умовах здійснюється в контексті забезпечення кругообігу інвестиційних потоків та їх оптимізації, що зумовлюється специфікою та динамічними параметрами розвитку сільськогосподарських підприємств. Мета дослідження полягає у виокремленні передумов удосконалення системи управління діловою активністю сільськогосподарського підприємства як фактору розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності агропромислового виробництва. Для більш детального розкриття теми дослідження проаналізовано показники сільськогосподарських підприємств України для розрахунку ділової активності. Ділова активність відображає рівень ефективності використання матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів і в той же час характеризує якість управління, а також можливості потенційного розвитку підприємства.
Description: S. Khalatur ORCID ID:0000400014833143341
URI: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2019/10.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1924
ISSN: 2306-6806
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Improvement of business activity management of agricultural enterprise.pdf254,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.