Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1992
Title: Сучасна вища аграрна інженерна освіта в Україні–стан, проблеми, деякі концепції та заходи підвищення її якості
Other Titles: Modern higher agrarian engineering education in Ukraine – condition, problems, some concepts and measures of improvement of its quality
Authors: Кобець, Анатолій Степанович
Kobets, Anatoly S.
Сobets’, Anatoliy S.
Kobec, A. S.
Kobets, A.
Kobets, Anatoly Stepanovich
Дем'яненко, Анатолій Григорович
Demianenko, Anatoliy
Кагадій, Станіслав Васильович
Kagadiy, Stanislav
Keywords: вища інженерна освіта
higher engineering education
.якість вищої аграрної освіти
quality of higher agricultural education
підготовка фахівців
training of specialists
Issue Date: 2011
Publisher: Національна металургійна академія України
Citation: Кобець А.С. Сучасна вища аграрна інженерна освіта в Україні–стан, проблеми, деякі концепції та заходи підвищення її якості/А. С. Кобець, А. Г. Дем'яненко, С. В. Кагадій//Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць.- Випуск II. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2011. –С.72-77.-Режим доступу:http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1992
Abstract: Виробництву ХХІ століття, у тому числі і агропромисловому, потрібен спеціаліст, здатний гнучко перебудовувати напрям та зміст своєї діяль ності у зв’язку зі зміною життєвих орієнтирів та вимог ринку. Досягнен ня професійної мобільності є однією з найважливіших задач Болонсько го процесу [8], розв’язання якої можливе лише за умови фундаменталі зації вищої освіти. Вузькопрофесійна підготовка, отримання знань на все життя, поступово замінюються освітою впродовж усього життя. Та ки реалії, реальні вимоги часу та ринкової економіки. Деякі заходи по підвищенню якості вищої аграрної освіти. Production of the XXI century, including agro-industrial, is needed a specialist who is able to flexibly reshape the direction and content of his activities changes in life and market demands. Achieving professional mobility is one of Bologna's most important tasks of the process [8], which can only be solved if it is fundamental higher education. Narrow vocational training, knowledge acquisition at lifelong, gradually being replaced by lifelong education. And realities, real demands of time and market economy. Some measures to improve the quality of higher agricultural education.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1992
Appears in Collections:Навчальні посібники, розділи. Довідники, словники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Теорія_та_методика_ел-72-77.pdf84,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.