Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/241
Title: Клініко-гемостазіологічне обґрунтування використання електрокоагуляції за мастектомії у собак з пухлинами молочної залози
Other Titles: Clinical-hemostasis rationale using electrocoagulation for mastectomy in dogs with mammary tumors cancer
Authors: Білий, Дмитро Дмитрович
Bely, Dmitry
Рубленко, Михайло Васильович
Rublenko, Mykhailo
Keywords: собаки
dogs
пухлини
tumors
молочна залоза
breast
система гемостазу
hemostasis system
коагулопатія
coagulopathy
Issue Date: 2016
Publisher: Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України
Citation: Білий Д. Д. Клініко-гемостазіологічне обґрунтування використання електрокоагуляції за мастектомії у собак з пухлинами молочної залози / Д. Д. Білий, М. В. Рубленко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва : зб. наук. пр. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 136-148. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_vet_2016_237_17.
Abstract: Актуальність проблеми вивчення гемостазіологічного статусу у тварин-пухлиноносіїв пов’язана із тісним взаємозв’язком системи гемостазу та онкогенезу, а тому можливістю використання її маркерів у ролі як діагностичних показників (коагуляції, запалення, апоптозу, ангіогенезу тощо), так і точок впливу на неоплазійні механізми. Враховуючи наведене вище, нами проведено порівняльну оцінку різним методикам видалення новоутворень молочної залози у сук, приймаючи до уваги реакцію з боку коагуляційної і фібринолітичної ланок. Дослідження змін з боку системи гемостазу при використанні електрохірургічної і загальноприйнятої методик проводили на суках із клінічними ознаками неоплазійних уражень протягом 2011-2014 років. Кількість тварин в групах складала 50 особин. Отримані результати доводять вищу ефективність застосування електрокоагулятора ЕК-150. За відсутності місцевого негативного впливу на тканини та організм у цілому,видалення ним пухлин забезпечує менше травмування тканин, а відповідно у меншому ступені посилює наявну запальну реакцію і апоптоз. Тому, незважаючи на загальну тенденцію до гіперкоагуляції, у таких пацієнтів ступінь її вираження був достовірно нижчим,ніж у випадку використання загальноприйнятої методики. Виходячи із отриманих результатів та можливості гальмування неоплазійного росту шляхом впливу на систему гемостазу, на нашу думку, доцільними будуть дослідження з фармакологічної корекції на тлі застосування електрохірургічної методики. The relevance of tumor-bearing animals in the study problems associated with hemostatic status close relationship oncogenesis and hemostasis system, and therefore the possibility of using it as a marker as diagnostic indices (coagulation, inflammation, apoptosis, angiogenesis, etc.) and neoplastic effect on points mechanisms. Taking into account the above, we evaluated the various removal techniques breast tumors in females, taking into account the reaction of the coagulation and fibrinolytic level. Studies of changes in the hemostatic system using electrosurgery and conventional techniques were performed on bitches with clinical signs breast defeats during 2011 - 2014 years. Number of animals in the group was 50 animals. These results confirm the greater efficacy of the EC-150 electrocautery. If no adverse effect on the local tissue and organism in general, removal of tumors it provides minimal tissue injury, and thus less available enhances the inflammatory response and apoptosis. Therefore, despite the general tendency to hypercoagulability, in these patients the degree of its severity was significantly lower than in the case of using conventional techniques. Based on the results obtained and the possibility of braking breast’s growth by influence on the hemostatic system, in our opinion, be appropriate for the study of pharmacological correction on the background of the use of an electrosurgical procedure.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_vet_2016_237_17
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/241
ISSN: 2222-8608 (print)
2415-7546 (online)
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf426,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.