Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2939
Title: Екологічно спрямовані інновації в діяльності аграрних підприємств
Other Titles: Ecologically oriented innovations in the activities of agricultural enterprises
Authors: Багорка, Марія Олександрівна
Bahorka, Mariia
Юрченко, Наталія Іванівна
Yurchenko, Nataliia
Keywords: інноваційний розвиток
innovative development
екологізація
greening
аграрні підприємства
agricultural enterprises
механізми екологізації
mechanisms of greening
державна екологічна політика
state environmental policy
система еколого-економічного управління
system of ecological and economic management
Issue Date: 2020
Publisher: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Citation: Багорка М. О. Екологічно спрямовані інновації в діяльності аграрних підприємств / М. О. Багорка, Н. І. Юрченко // Вчені записки Таврійського національного університету Сер. : Економіка і управління. – 2020. – Т. 31(70), № 3. – С. 107-114. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2939
Abstract: Досліджені екологічно спрямовані інновації та напрями їх реалізації в діяльності аграрних підприємств, що дасть змогу підвищити їхню конкурентоспроможність. Екологізація визнана напрямом інноваційного розвитку аграрних господарств, що базується на освоєні екологічних методів господарювання, забезпечує розширене відтворення природних і антропогенних ресурсів за рахунок формування стійких еколого-економічних систем, спрямованих на збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції. Виділені основні механізми, за допомогою яких має здійснюватися процес екологізації: економічного регулювання та відповідальності, фінансової та державної підтримки. Основу екологічно спрямованих інновацій аграрних підприємств становлять відповідні їхні дії в процесі переходу на екологічно орієнтований розвиток за єдиної послідовної державної політики. Ecologically oriented innovations and directions of their realization in activity of the agricultural enterprises that will allow to increase their competitiveness are investigated. Greening is recognized as a direction of innovative development of agricultural farms, based on the development of ecological management methods, provides expanded reproduction of natural and anthropogenic resources through the formation of sustainable ecological and economic systems aimed at increasing the production of competitive products. The main mechanisms by which the greening process should be carried out are identified: economic regulation and responsibility, financial and state support. Ecologically oriented innovations and directions of their realization in activity of the agricultural enterprises that will allow to increase their competitiveness are investigated. Greening is recognized as a direction of innovative development of agricultural farms, based on the development of ecological management methods, provides expanded reproduction of natural and anthropogenic resources through the formation of sustainable ecological and economic systems aimed at increasing the production of competitive products. The main mechanisms by which the greening process should be carried out are identified: economic regulation and responsibility, financial and state support. The basis of ecologically oriented innovations of agricultural enterprises are their respective actions in the process of transition to environmentally oriented development with a single consistent state policy.
URI: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_1/31_70_1.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2939
ISSN: 2523-4803 (print) 2707-1103 (online)
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File SizeFormat 
20.pdf409,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.