Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2961
Title: Транспортна логістика аграрних підприємств в системі сталого розвитку АПК
Other Titles: Transport logistics of agrarian companies in system of sustainable development of agrarian complex
Authors: Нечипоренко, Констянтин Володимирович
Nechyporenko, K.
Keywords: транспорт
transport
агрологістика
agrilogistics
транспортні витрати
transportation costs
транспортно-логістичне обслуговування
transportation and logistics services
довкілля
the environment
«зелена» логістика
"green" logistics
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр`
Citation: Нечипоренко К. В. Транспортна логістика аграрних підприємств в системі сталого розвитку АПК [Електронний ресурс] / К. В. Нечипоренко // Ефективна економіка. -2015. - № 12.
Abstract: У статті проаналізовано стан та тенденції розвитку транспортної логістики аграрних підприємств. В умовах високого рівня інфляції та зниження платоспроможного попиту, логістична діяльність дає можливість досягти конкурентних переваг у витратах. Роль транспорту у логістиці є ключовою, адже рух матеріальних потоків без транспортування неможливий. В той же час, транспорт – один із найбільших забруднювачів навколишнього середовища. Метою транспортної логістики є зниження транспортних витрат і зумовленого транспортом шкідливого впливу для навколишнього середовища. На сьогодні серед виробників аграрної продукції України найбільш розвинену транспортну логістику, мають експортно орієнтовані агрохолдинги. Інші агровиробники в кризовий період сьогодення, зіткнулися з рядом проблем. Значна частина яких залишається невирішеною тривалий час через фінансові проблеми. Впровадження новітніх логістичних концепцій у невеликих підприємствах гальмується обмеженим фінансовим ресурсом, та високими затратами на фоні тривалого періоду окупності. In article was analyzed the status and trends of transport logistics agrarian companies. Logistics activity enable to get the competitive advantage in costs in condition of high level of inflation and solvent demand decrease. The part of transports is critical as far as traffic of material flows without transportation is impossible. In the meantime, transport is one of the biggest pollutant of environment. The aim of transport logistics is reduction of transport costs and transport’s negative impact on the environment. The export-oriented agrarian holdings have most developed transport logistics among producers of agrarian products of Ukraine for today. Other agrarian producers met lot problems during the crisis of today. The significant part of problems they cannot solve for the long period because of financial problems. There are many problems in implementing new logistics strategies in small companies such as limited financial resources and high costs on the background of long payback periods.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2961
ISSN: ISSN 2307-2105
Appears in Collections:Ефективна економіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67.pdf135,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.