Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2986
Title: Кадрова політика в державній службі : навчальний посібник
Other Titles: Personnel Policy in the Civil Service : Tutorial
Authors: Безугла, Людмила Сергіївна
Bezuhla, Liudmyla
Пугач, Андрій Миколайович
Puhach, Andrii
Тарасенко, Тетяна Миколаївна
Tarasenko, Tetiana
Коломоєць, Юлія Олександрівна
Kolomoiets, Yuliia
Нечипоренко, Костянтин Володимирович
Nechyporenko, Kostiantyn
Keywords: кадрова політика
personnel policy
державна служба
public service
нормативно-правове забезпечення
regulatory support
лідерство
leadership
державне управління
public administration
професійна підготовка
vocational training
служба в органах місцевого самоврядування
service in local government
державні службовці
public servants
Issue Date: 2020
Publisher: КЗВО Дніпровська академія неперервної освіти
Citation: Кадрова політика в державній службі [текст]: навч. посіб. / Л. С. Безугла, А. М. Пугач, Т. М. Тарасенко, Ю. О. Коломоєць, К. В. Нечипоренко ; КЗВО ДАНО. – Дніпро : Пороги, 2020. – 250 с. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2986
Abstract: Навчальний посібник спрямований на формування необхідних теоретичних знань і набуття практичних навичок з дисципліни «Кадрова політика в державній службі» та формування професійних компетентностей з кадрової політики у сфері державної служби. У посібнику розглянуто поняття кадрової політики та її концептуальні ідеї; сформульовано цілі та принципи кадрової політики; розкрито суб'єкти та об'єкти в кадровому процесі; охарактеризовано сучасний стан та пріоритети кадрової політики у сфері державної служби. У виданні викладено теоретичні засади державної кадрової політики, шляхи формування, удосконалення і здійснення її у сфері державної служби; теоретико-методологічні, правові, організаційні джерела, моделі державної служби як механізми забезпечення стабільності конституційного устрою та надання державному управлінню організованості, компетентності і професіоналізму. До кожної теми наведено теоретичний матеріал для поглибленого опрацювання, завдання для самостійної роботи у формі питань для самоконтролю. Запропонований навчальний посібник відповідає вимогам організації навчального процесу. Рекомендується для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». The training manual is aimed at the formation of the necessary theoretical knowledge and the acquisition of practical skills in the discipline "Personnel policy in the public service" and the formation of professional competencies in personnel policy in the field of public service. The manual considers the concept of personnel policy and its conceptual ideas; formulated goals and principles of personnel policy; disclosed subjects and objects in the personnel process; The current state and priorities of the personnel policy in the field of public service are characterized. The publication sets out the theoretical foundations of the state personnel policy, ways of forming, improving and implementing it in the field of public service; theoretical, methodological, legal, organizational sources, models of public service as mechanisms to ensure the stability of the constitutional system and provide the government with organization, competence and professionalism. Each topic contains theoretical material for in-depth study, tasks for independent work in the form of questions for self-control. The proposed training manual meets the requirements of the organization of the educational process. Recommended for applicants of the second (master) level of higher education in specialty 281 "Public Administration and Administration".
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2986
ISBN: 978-617-518-383-0
Appears in Collections:Навчальні посібники, розділи. Довідники, словники

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.