Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2999
Title: Management of competitiveness of the supply chain in the logistical systems of a small agrarian business
Other Titles: Управління конкурентоспроможністю ланцюга постачання в логістичних системах малого аграрного бізнесу
Authors: Velychko, O.
Величко, Олександр Петрович
Velychko, L.
Величко, Л.
Іvanchyk, R.
Іванчик, Р. О.
Keywords: logistics system
логістична система
chain of supply
ланцюг постачання
management
менеджмент
stocks
запаси
strategy
стратегія
agribusiness
агробізнес
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр`
Citation: Velychko O., Velychko L., Іvanchyk R. Management of competitiveness of the supply chain in the logistical systems of a small agrarian business [Електронний ресурс] / O. Velychko, L. Velychko, R. Іvanchyk // Ефективна економіка. – 2019. - № 3. - Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2999
Abstract: Анотація англійська мова Under contemporary conditions, the development of the integrated approach features to the logistics management in the supply chain is crucial. Considering that fact, the development of methodical approaches toward grounding managerial decisions in the logistics systems of agrarian enterprises is essential. A small-scale sector of the agrarian enterprise plays an important role. In the article, the features of managing agricultural supply chain based on the logistical approach have been represented. The purpose of the research is to develop the system of the logistics management over the supply chain and development of the measures of its improvement under the conditions of the business activity in small-scale agricultural enterprises. The methods of the research: monography, calculating-constructive, economic-statistical, graphic, linear programming, grouping, comparison, correlation-regressive analysis, ABC-XYZ-analysis, time-study and so on. The theoretical-methodological means of the logistics management within the agribusiness have been developed. The peculiarities of the logistics system of management over the supply chain in a small-scale sector of the agrarian production have been generalized. Further development of applying the existing knowledge of the optimal management over the supply chain in new objects of the logistics management of a typical small-scale enterprise in the agrarian sector of the economy has been studied. The model of integrative application of the logistics concept LP, the system of satellite navigation, procedure of management based on ABC-XYZ-analysis, methodical approach toward selection of the logistics strategy of cooperation with consumers and methods of optimizing the system of distribution logistics have been suggested. The development of the strategy of the supply chain at enterprises of small-scale agrarian businesses should be based on integration and cooperation; it will make possible to receive a set of possibilities and advantages for processing and selling the produce. This measure will promote the integration of the members of the cooperative with the interests of other links in the producing-logistics chain and lead to decreased compatibility at agricultural enterprises. The essence of the obtained results could be considered in the development of the possibilities of the integrated management over the supply chain based on the principles of logistics in small agricultural enterprises. The developed recommendations might be used in the logistics activity of farming enterprises. У сучасних умовах актуальним є розширення можливостей інтегрованого підходу до логістичного управління ланцюгом постачання в агробізнесі. Зважаючи на це важливим є розвиток методичних підходів щодо обґрунтування управлінських рішень у логістичних системах аграрних підприємств. Особливе місце серед них займає дрібнотоварний сектор аграрного виробництва. У статті розглянуто особливості управління агропродовольчими ланцюгами постачання на засадах логістичного підходу. Метою дослідження є розвиток системи логістичного управління ланцюгом постачання та розробка заходів з її удосконалення в умовах діяльності дрібнотоварних сільськогосподарських підприємств. Методи дослідження: монографічний, розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний, графічний, лінійне програмування, групування, порівняння, кореляційно-регресійний аналіз, ABC-XYZ-аналіз, хронометраж та ін. Розвинуто теоретико-методологічні засади логістичного управління в середовищі агробізнесу. Узагальнено особливості логістичної системи управління ланцюгом постачання у дрібнотоварному секторі аграрного виробництва. Знайшло подальший розвиток перенесення відомих знань з оптимального управління ланцюгом постачання на нові об’єкти в логістичному менеджменті типового малого підприємства аграрного сектору економіки. Запропоновано модель інтегрованого використання логістичної концепції LP, системи супутникової навігації, процедури управління запасами на основі ABC-XYZ-аналізу, методичного підходу щодо вибору логістичної стратегії співпраці зі споживачами, а також методів оптимізації системи дистрибутивної логістики. Розвиток стратегії ланцюга постачання підприємств малого аграрного бізнесу на засадах інтеграції та кооперації дозволить отримати низку можливостей та переваг з переробки та реалізації продукції. Цей захід сприятиме об’єднанню інтересів членів кооперативу з інтересами інших ланок виробничо-логістичного ланцюга та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Значущість одержаних результатів полягає у розвитку можливостей інтегрованого управління ланцюгом постачання на засадах логістики в малих підприємствах агробізнесу. Розроблені рекомендації можуть бути використані в логістичній діяльності фермерських господарств.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2999
ISSN: ISSN 2307-2105
Appears in Collections:Ефективна економіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf316,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.