Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/320
Title: Динаміка чисельності бур’янів і їх видового складу в агроценозах кукурудзи залежно від обробітку грунту та удобрення в північному степу України
Other Titles: Effect of the soil cultivation and fertilization on the abundance and species diversity of weeds in corn farmed ecosystems
Authors: Цилюрик, Олександр Іванович
Tsyliuryk, Аleksandr
Шевченко, Сергій Михайлович
Shevchenko, Sergey
Шевченко, Олександр Михайлович
Shevchenko, Аleksandr
Швець, Наталія Володимирівна
Shvec, Natalia
Нікулін, Владислав Олегович
Nikulin, Vladislav
Остапчук, Ярослав Вікторович
Keywords: кукурудза
сorn
мульчувальний обробіток ґрунту
multicultural soil cultivation
забур’яненість
weediness
удобрення
fertilization
мінеральні добрива
mineral fertilizers
урожайність
crop capacity
Issue Date: 2017
Publisher: Мелітопольский державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
Citation: Цилюрик О. І. Динаміка чисельності бур’янів і їх видового складу в агроценозах кукурудзи залежно від обробітку ґрунту та удобрення в північному степу України / [О. І. Цилюрик, С. М. Шевченко, О .М. Шевченко, Н. В. Швець, В. О. Нікулін, Я .В. Остапчук] // Ukrainian Journal of Ecology. – 2017. – № 7(3). – С. 154-159.- Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/320
Abstract: Встановлено, що формування структури фітоценозу бур’янів в посівах кукурудзи відбувається під впливом їх адаптивної здатності та структури посівних площ в сівозміні. Основою домінування бур’янів у видовій структурі є стійкість до гербіцидів, широкий діапазон схожості, морфологічна пластичність і наявність неотенічних ознак. Застосування в технології вирощування кукурудзи мілкого безполицевого мульчувального обробітку ґрунту (чизелювання, плоскорізне розпушування) призводить до підвищення рівня забур’яненості в 1,4-1,8 рази, що в свою чергу потребує додаткового регламенту використання ґрунтових та післясходових гербіцидів, які надійно контролюють забур’яненість кукурудзи та запобігають зниженню її продуктивності. Доведено, що полицева оранка та чизелювання має мінімальну перевагу в урожайності зерна кукурудзи на неудобреному фоні та з внесенням N30P30K30, у зв’язку з дещо кращими умовами живлення та нижчим рівнем забур’яненості посівів. Із збільшенням частки азоту (N60P30K30) при удобренні кукурудзи, найбільш ефективним є мілке плоскорізне розпушування скиби, яке дозволяє отримати однаковий по відношенню до оранки і чизелюванню урожай за рахунок нівелювання вищезазначених факторів. Способи основного обробітку ґрунту за низького загального рівня забур’яненості посівів (9,0-12,6 шт./м²) не мають суттєвого впливу на показники якості зерна кукурудзи. We determined that the structure of phytocenosis of weeds in corn crops caused by the influence of their adaptive ability and structure of crop areas in crop rotation. The basis of the dominance of weeds in the species structure is the resistance to herbicides, wide range of similarity, morphological plasticity, and the presence of non-toxic signs. The application of the technology of corn cultivation of small, non-field multicultural soil cultivation (chiseling, flattening loosening) leads to strong increase in the level of permeation by 1.4-1.8 times, which in turn requires the additional rules for soil treatment and postemerged herbicides that reliably control the corn productivity. It has been proved that field plowing and chiseling together with the introduction of the N30P30K30 had minimal advantage on the corn grain yields in non-fertilized conditions due to better nutritional conditions and lower levels of perennial crops. The most effective soil treatment was the shallow and flattening loosening of the chip which under increase of nitrogen content (N60P30K30) caused by corn fertilization allows us to obtain the same yield concerning the plowing and chiseling. The methods of basic soil cultivation under low level of feed infestation (9.0-12.6 pieces/m²) did not have significant effect on the quality of corn grain. The introduction of mineral fertilizers (especially nitrogen) increases the tendency to increase the protein content in the grain (proteins) and reduce the content of carbohydrates, especially the starch.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/320
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цлюрик 3.pdf433,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.