Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/328
Title: Логістичний підхід в управлінні сільськогосподарськими підприємствами
Other Titles: Logistic approach to management of agricultural enterprises
Authors: Вініченко, Ігор Іванович
Vinichenko, Igor
Городко, М. В.
Horodko, M.
Keywords: інтеграція
integration
логістика
logistics
логістичний підхід
logistics approach
логістична система
logistic system
матеріальні потоки
material flows
менеджмент
management
сільськогосподарські підприємства
agricultural enterprises
системний підхід
system approach
споживач
consumer
Issue Date: 2016
Publisher: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ `ДКС Центр`
Citation: Вініченко І.І., Городко М.В. Логістичний підхід в управлінні сільськогосподарськими підприємствами / І.І. Вініченко, С.І. Городко М.В.І. // Інвестиції: практика та досвід.- № 24 – 2016. – С. 11-15. – Режим доступу : http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2016/4.pdf ; URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/328
Description: У статті визначено, що неефективність системи управління та відсутність чіткої стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств потребують інтеграції різних сфер його управлінської діяльності з використанням логістичних підходів. Застосування логістичного підходу в управлінні підприємствами забезпечує єдність та узгодженість дій всіх функціональних підрозділів та потребує адаптації до особливостей сільського господарства. Логістичний підхід до управління діяльністю сільськогосподарських підприємств дозволяє розглядати як основу їх функціонування рух матеріальних та супутніх потоків, а його впровад ження повинно мати комплексний характер стосовно регулювання потокових процесів у сфері виробництва та обігу. З'ясовано, що головним підгрутням застосування комплексного логістичного підходу є ефективне функціонування логістичних систем як сукупності пов'язаних між собою учасників економічних потоків для досягнення єдиної цілі управління. В залежності від організації процесів на підприємстві, впровадження логістичного підходу може бути частковим або комплесним, що відповідає певному характеру побудови логістичних систем з метою забезпечення високого рівня обслуговування споживачів при мінімальних загальних витратах. This article stipulates that inefficiency management and the absence of clear strategy of agricultural enterprises need to integrate different areas of its management activities using logistic approaches. Application of logistic approach in the management of enterprises ensures the unity and coordination of actions of all functional departments and needs to adapt to the haracteristics of agriculture.Logistic approach to the management of the agricultural enterprises allows considering as the foundation of their operation movement of material resources, and its implementation should be integrated nature concerning regulation of flow processes in the sphere of production and circulation. It is shown the main basis for an integrated logistics approach is effective functioning logistics system as a combination of interconnected streams of economic participants to achieve the common goals of management. Depending on the organization of enterprise processes, implementing logistics approach may be partial or comprehensive, which corresponds to a character building logistics systems to provide a high level of customer service at the lowest total cost.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/328
ISSN: ISSN 2306-6814
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf178,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.