Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/349
Title: Managing Efficiency in Higher Education: A Case of Ukrainian Universities
Other Titles: Менеджмент ефективності у вищій освіті: справа українських університетів
Authors: Velychko, Oleksandr
Величко, Олександр Петрович
Velychko, Liudmyla
Величко, Людмила Анатоліївна
Kharytonov, Mykola
Харитонов, Микола Миколайович
Keywords: higher education
вища освіта
efficiency
ефективність
re-engineering
реінжиніринг
competitiveness
конкурентоспроможність
motivational management
мотиваційний менеджмент
grading
грейдинг
Issue Date: 2018
Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
Citation: Velychko, O., Velychko, L., & Kharytonov, M. (2018). Managing Efficiency in Higher Education: A Case of Ukrainian Universities. Social Sciences, 7(8), 138. doi:10.3390/socsci7080138 ; URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/349
Description: The rating positions of most Ukrainian higher educational establishments in the global international environment have not received any positive changes over a long period of time. Progressive regulatory changes are necessary to stimulate internal university reforms within the context of European integration. The purpose of the present work is to develop organizational-methodological measures in order to increase the efficiency of scientific-pedagogical activity in higher educational establishments of Ukraine. The following methods were used for the research: Monographic, historical, comparative, generalization, formal-logical, analysis and synthesis, categorical approach, observation, interviewing, graphic, benchmarking and forecasting. The concept and methodology of managing efficiency in the post-Soviet transformation of higher education has been grounded. The mechanism of utilizing reengineering and motivational management in the process of implementing European integration objectives for university education in Ukraine has been suggested. The system of normative indices has been formed to stimulate the effectiveness of the scientific-pedagogical activities of universities, with the complex focus on the marketing of educational services, innovations and quality. The authors’ mechanism of the accumulating system to stimulate scientific-creative activity of workers has been developed and put into practice. Procedures for scoring theproductivity level of scientific staff in universities have been described based on grading. Рейтингові позиції більшості українських вишів у глобальному світовому середовищі тривалий час не мають позитивної динаміки. Необхідні прогресивні регуляторні зміни для стимулювання внутрішньо університетських реформ. Метою даної роботи є розробка організаційно-методичних засад підвищення ефективності науково-педагогічної діяльності ЗВО України. Для дослідження було використано методи: монографічний, історичний, порівняння, узагальнення, формально-логічний, аналіз і синтез, категоріальний підхід, спостереження, інтерв’ювання, графічний, бенчмаркінгу, прогнозування. Обгрунтовано концепцію і методологію управління ефективністю пострадянської трансформації вищої освіти. Запропоновано механізм реінжинірингу та мотиваційного менеджменту в процесі реалізації євроінтеграційних викликів університетської освіти України. Сформовано систему нормативних показників для стимулювання ефективності науково-педагогічної діяльності університетів з комплексною орієнтацією на маркетинг освітніх послуг, інновації та якість. Розроблено та впроваджено на практиці авторський механізм накопичувальної системи стимулювання науково-творчої діяльності працівників. Описано процедури для бального оцінювання рівня продуктивності наукової діяльності персоналу вишів на засадах грейдингу.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/349
ISSN: E-ISSN:2076-0760
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf1,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.