Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/621
Title: Теоретико-методичні основи інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств
Other Titles: Theoretical and methodical bases of investment providing for agricultural enterprises development
Authors: Білоткач, Олена
Bilotkach, Olena
Павлова, Галина Євгеніївна
Pavlova, Gаlena
Keywords: інвестиції
investments
інвестиційне забезпечення
investment support
сільськогосподарські підприємства
agricultural enterprises
розвиток.
development
Issue Date: 2017
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Білоткач О. В. Теоретико-методичні основи інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств Текст] / О. В. Білоткач, Г. Є. Павлова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Вип. 15, ч. 1. – 2017. – С. 29-32. – Режим доступу :
Abstract: Узагальнено підходи до трактування категорій «інвестиційне забезпечення», «розвиток», «інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств» та визначено взаємозв’язок між ними. У період гострих соціальних та екологічних проблем стає важливим та актуальним освоєння економічного зростання в інтересах сталого та інклюзивного розвитку. Інвестиції є основною рушійною силою такого зростання. Інвестиційне забезпечення є найбільш важливою передумовою ефективного функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств, оскільки сприяє нарощуванню обсягів їх виробництва, збільшенню виробничого потенціалу, зростанню результативності галузі і зміцненню продовольчої безпеки країни, створює передумови розвитку соціальної сфери та підвищення родючості ґрунтів. Проаналізовано особливості інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств залежно від ефективності їхньої діяльності. Здійснено оцінку впливу окремих факторів на інвестиційне забезпечення підприємств, що здійснюють прибуткову та збиткову діяльність. The approaches to the interpretation of the categories «investment security», «investment development», «investment security of the agricultural enterprises’ development» are summarized and the relationship between them are defined. In the period of acute social and environmental problems, it is become an important and urgent mastering of economic growth for sustainable and inclusive development. Investments are the main driving force of such growth. Investment provision is the most important prerequisite for the effective functioning and development of agricultural enterprises, as it contributes to increasing the volume of their production, increasing productive capacity, increasing the productivity of the industry and strengthening the country’s food security, creates preconditions for the development of the social sphere and enhancement of soil fertility. The features of the investment ensure of agricultural enterprises depending on their performance was analyzed. The estimation of the impact of individual factors on investment ensure of agricultural enterprises engaged in profitable and unprofitable activities.
URI: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_1_2017ua/1.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/621
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf352,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.