Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/836
Title: Economic growth and environmental health: a dual interaction
Other Titles: Економічне зростання та стан навколишнього середовища: дуальна взаємодія
Authors: Katan, Liudmyla
Катан, Людмила Ігорівна
Dobrovolska, Olena
Добровольська, Олена Володимирівна
José Manuel Recio Espejo
Хосе Мануель Ресіо Еспехо
Keywords: gross savings
валові заощадження
environmental
екологічність
agricultural productivity
продуктивність сільського господарства
consumption of fixed capital
споживання основного капіталу
adjusted net savings
скоригована чиста економія
economic growth
економічне зростання
Issue Date: 2018
Publisher: Business Perspectives
Citation: Katan, L., Dobrovolska, O., & Manuel Recio Espejo, J. (2018). Economic growth and environmental health: a dual interaction. Problems and Perspectives in Management, 16(3), 219–228. doi:10.21511/ppm.16(3).2018.18 - Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/836
Abstract: In most countries of the world, realizing the sustainable development concept has caused a lively discussion in the scientific environment regarding the mutual influence of the economic growth and the environmental health. Is the economic growth even possible without environmental damage? The answer is still unknown. Research studies both confirm and refute this interaction. The U-shaped curve (Environmental Kuznets Curve) hypothesis is the most popular in this regard. Scientists from different countries analyze the impact of the economic climate on the environmental health taking the hypothesis into account. At the same time, these studies use gross national income as a base indicator, which reflects only the economic dimension of the research, but does not consider the depletion of natural capital on the path of economic growth. The purpose of this study is to identify the factors that have the most significant impact on the adjusted net savings in Ukraine and a number of selected countries, and also take into account the agrarian sector development, which is important in terms of substantiation of the expediency of a significant increase in natural agricultural production in the Ukrainian agrarian sector. The paper presents the results of constructing a model based on World Bank data for the period from 2009 to 2017, for Ukraine and 13 other countries that are neighbors of Ukraine and belong to the lower middle-income group. From the list of indicators provided by the World Bank to characterize the state of the environment in the world, 13 indicators are chosen that most fully characterize the situation in the selected countries. Based on the analysis of the panel data formed, the result is that agricultural land (% of land area), energy use per capita (kg oil equivalent), and agricultural productivity (value added per worker) have the most significant impact on the adjusted net savings. With that, the first two indicators show a positive impact, while the third one has a negative impact, indicating that the increase in productivity in the agrarian sector of the economy results in the environmental deterioration. All this allows us to conclude about the necessity to introduce natural agro-production technologies in order to improve the environment, especially considering the fact that in Ukraine, the share of the agrarian sector in GDP increases every year. Реалізація концепції сталого розвитку в більшості країн світу обумовила жваву дискусію в науковому середовищі щодо взаємного впливу економічного зростання та стану навколишнього середовища. Відповідь на питання чи можливе взагалі економічне зростання без шкоди для навколишнього середовища до сих пір не знайдено. В дослідженнях існує як підтвердження так і спростування цієї взаємодії. Найбільш популярною в даному плані є гіпотеза щодо наявності U-подібної кривої ( Environmental Kuznets Curve). Науковці з різних країн світу на її основі аналізують наявність впливу стану економіки на стан навколишнього природного середовища. Водночас в цих дослідженнях використовується як базовий показник валовий національний доход, що відображає лише економічну сторону дослідження, але не враховує стан виснаження природного капіталу на шляху економічного зростання. Метою даного дослідження є визначення факторів, які мають найбільш суттєвий вплив на показник Adjusted net savings в Україні та ряді обраних країнах, а також враховують стан розвитку аграрного сектору, що є важливим з точки зору обґрунтування доцільності суттєвого нарощення природного агровиробництва в аграрному секторі України. В роботі представлено результати побудови моделі на основі даних World Bank за період з 2009 по 2017 рік, для України та ще 13 країн, які є сусідами України та відносяться до групи Lower middle-income group. Із переліку індикаторів, що наводяться World Bank для характеристики стану навколишнього середовища в світі обрано 13 показників, які найбільш повно характеризують ситуацію в обраних країнах. На основі аналізу сформованих панельних даних отримано результат, що найбільший вплив на показник Adjusted net savings мають Agricultural land (% land area), Energy use per capita (kg oil equivalent) and agricultural productivity (value added per worker). При цьому перших два показника показують позитивний вплив, а от третій показник має негативний вплив, що свідчить про ситуацію, що нарощення продуктивності в аграрному секторі економіки призводить до погіршення стану навколишнього середовища. Все це дозволяє зробити висновок про необхідність впровадження технологій природного агровиробництва з метою покращення навколишнього природного середовища, особливо враховуючи ту ситуацію, що в Україні питома вага агарного сектору у ВВП з року в рік зростає.
Description: Добровольська Олена Володимирівна ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4159-8446
URI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(3).2018.18
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/836
ISSN: 1727-7051 (print), 1810-5467 (online)
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79.pdf351,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.