Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1218
Title: Морфометрична характеристика органів універсального гемопоезу поросят у період постнатальної адаптації
Other Titles: Morphometric characterization of universal hematopoietic organs in piglets during postnatal adaptation
Authors: Еверт, Віктор Вікторович
Evert, V. V.
Гаврилін, Павло Миколайович
Gavrilin, P.
Gavrilin, P. N.
Gavrylin, P.
Gavrylin, P. M.
Havrylin, P. M.
Havrylin, P.
Gavrilin, Pavlo
Gavrilin, Pavel
Gavrilin, P. M.
Лєщова, Марина Олексіївна
Lieshchova, M. O.
Lieshchova, M. А.
Lieshchova, M.
Lieshchova, Maryna
Keywords: кісткові органи
osseous organs
абсолютна маса
absolute weight
відносна маса
relative mass
центри осифікації
ossification centers
Issue Date: 2017
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Citation: Еверт В. В. Морфометрична характеристика органів універсального гемопоезу поросят у період постнатальної адаптації / В. В. Еверт, П. М. Гаврилін, М. О. Лєщова // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2017. – Т. 20. – № 83. – С. 13-18. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1218.
Abstract: Гемопоетичний кістковий мозок є органом універсального кровотворення та місцем антигеннезалежної проліферації і диференціації В-лімфоцитів у ссавців. Виконання кістковим мозком даної функції обумовлене специфічним стромальним мікрооточенням, зокрема його мінералізованою частиною. Ріст і розвиток кісткового мозку прямо залежить від процесів енхондрального остеогістогенезу, в процесі якого разом з формуванням губчастої кісткової тканини формується це специфічне тканинноклітинне мікрооточення. Тому масштаби осифікації безпосередньо визначають остеогенний потенціал та гемопоетичну активність остебластичної та кровотворної форми кісткового мозку в скелеті загалом, та у кожній окремій кістці. Метою роботи було встановлення динаміки морфометричних показників кісток та відносної площі їх осередків окостеніння як місця локалізації кісткового мозку в період постнатальної адаптації поросят. Досліджено кісткові органи (грудина, 5-й грудний хребець, 5-а реберна кістка) клінічно здорових поросят 1-, 5-, 10-, 20-, 30-добового віку. Визначена вікова динаміка морфометричних параметрів досліджуваних органів і відносної площі осередків окостеніння на рентгенограмах деяких кісток осьового скелету поросят у період постнатальної адаптації. Встановлені особливості формування основних і додаткових центрів окостеніння як основи для розвитку кровотворних компонентів скелету. Абсолютна маса досліджуваних кісток з віком збільшується, а відносна зменшується, за винятком грудини. Визначено, що максимальну щільність на початку постнатального періоду онтогенезу у поросят має грудина, з віком даний показник має тенденцію до зростання. На початок періоду постнатальної адаптації поросят основні вогнища окостеніння мають усі досліджувані органи, а додаткові виявлені лише у 5-му грудному хребці (осередок окостеніння дуги). Серед основних осередків осифікації кісток добових поросят максимальну площу має 5 реберна кістка, мінімальну 3-й сегмент грудини, у 5-му грудному хребці відносна площа додаткового осередку у 4,6 раза перевищує площу основного. Динаміка відносної площі основних осередків окостеніння характеризувалася поступовим їх збільшенням і досягненням максимальних показників у 30-добовому віці, а додаткових, навпаки, зменшенням. Hematopoietic bone marrow is universal blood forming organ and site of antigen independent proliferation and differentiation of B-lymphocytes in mammals. This function is supported by specific stromal microenvironment, in particular its mineralized part. Growth and development of the bone marrow directly depends on processes of endochondral ossification, during which this specific tissue-cell microenvironment, along with spongy bone tissue, is formed. Thus the scale of ossification define osteogenic potential and hematopoietic activity of osteoblastic and blood-forming type of the bone marrow in the skeleton in general as well in in every particular bone. The aim of the work was to establish the dynamics of the morphometric indicators of bones and relative area of ossification centers as spots of localization of bone marrow during the period of postnatal adaptation of piglets. Bone organs (chest, 5th chest vertebra, 5th rib bone) from clinically healthy piglets 1-, 5-, 10-, 20-, 30-days old were investigated during the study. Age dynamics of morphometric parameters of studied organs and relative area of ossification centers on the radiography pictures of particular bones of axial skeleton of piglets during adaptation period was determined. The specialties of formations of main and additional centers of ossification, as the base for development of blood generating constituents of the skeleton were established. Absolute mass of studies bones is increasing with age and relative is decreasing, excluding chest. It was determined that chest had maximal density in piglets at the beginning of the postnatal ontogenesis period, this indicator tend to grow with age. At the beginning of the postnatal adaptation period in piglets main centers of ossification were present in all studied organs and additional were found only in 5th chest vertebra (ossification center of the arc). Among main ossification centers of bones in one-day piglets, maximal area is defined for 5th rib bone, minimal – for 3rd segment of chest, in 5th chest vertebra relative area of additional center in 4,6 times greater than of main one. The dynamics of the relative areas of main ossification centers indicated their tendency to grow, maximal values were reached in 30-days age, at the same time additional centers tend to reduce.
Description: Еверт Віктор Вікторович http://orcid.org/0000-0002-8354-9028 Гаврилін Павло Миколайович http://orcid.org/0000-0003-3386-1475 Лєщова Марина Олексіївна http://orcid.org/0000-0002-4251-4152
URI: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/1401/1400
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1218
ISSN: 2518–7554 print
2518–1327 online
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Еверт Гаврилін Лєщова.pdf533,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.