Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1375
Title: Продуктивність та забійні показники молодняку гусей за згодовування лецитину сої та соняшнику
Other Titles: Продуктивность и убойные показатели молодняка гусей при скармливании лецитина сои и подсолнечника
Productivity and slaughter index of young gees feeding of soybean lecithin and sunflower
Authors: Оріщук, Оксана Сергіївна
Orishchuk, O. S.
Orishchuk, O.
Orishchuk, Oksana
Рубан, Наталія Олександрівна
Ruban, N. A.
Ruban, N. O.
Цап, Світлана Володимирівна
Tsap, S.
Tsap, Svitlana
Tsap, S. V.
Tsap, Svitlana V.
Микитюк, Віктор Васильович
Mykytiuk, V.
Mykytyuk, V. V.
Mykytiuk, V. V.
Дармограй, Л. М.
Darmohray, L. M.
Keywords: маса м’язів
the mass of muscles
живлення
nutrition
молодняк гусей
young geese
лецитин сої та соняшнику
soy lecithin and sunflower
забійні показники
slaughter indicators of
маса їстівних частин
weight eatable parts increases
передзабійна жива маса
slaughter live weight
м'ясо-кістковий індекс
meat-and-osteal index
Issue Date: 2017
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Citation: Продуктивність та забійні показники молодняку гусей за згодовування лецитину сої та соняшнику / [ О. С.Оріщук, Н. О. Рубан, С. В. Цап та ін. ] // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19. – № 74. – С. 38-43. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1375.
Abstract: Викладено результати впливу лецитину сої та соняшнику на продуктивність та забійні показники якості молодняку гусей. Експериментальні дослідження проводилисья на молодняку гусей породи “Датський легарт”. Для годівлі молодняку гусей використовували повнораціонний комбікорм у структурі якого був різний вміст лецитину соняшнику і сої: II дослідна група – 0,4 % соняшникового лецитину, III, IV та V дослідні групи - 0,3 % 0,4 % та 0,5 % лецитину сої замість аналогічної кількості соєвої макухи. Піддослідному молодняку гусей згодовували повнораціонний комбікорм, який був збалансований за основними поживними речовинами. За результатами досліджень встановлено, що вже з 1-го тижня вирощування у гусей дослідних груп, які у складі раціону отримували 0,4 % соняшникового та 0,3-0,5 % соєвого лецитину відбувається збільшення живої маси на 0,7- 6,5 % порівняно з контрольною групою. За весь період вирощування найвищий середньодобовий приріст живої маси відмічено у гусей II дослідної групи, який становив 95,2 г, що на 9,7 % вище порівняно з контролем. Перевага гусей III, IV та V дослідних груп, яким згодовували 0,3 %, 0,4 % та 0,5 % соєвого лецитину, за цим показником склала 0,3-7,4 %, порівняно з аналогами контрольної групи. Подібна тенденція спостерігалася і за показниками абсолютного приросту живої маси, де найвищий приріст відмічено у гусей II дослідної групи – 5711 г, що на 9,6 % вище порівняно з контролем. Згодовування соєвого лецитину III, IV та V дослідним групам також мало тенденцію до підвищення абсолютного приросту на 0,3-6,4 % та відносного на 0,5 –0,8 %. Для оцінювання м’ясних якостей молодняку гусей за використання лецитину соняшнику та сої у віці 60 діб було проведено контрольний забій з метою визначення забійних показників. За показником виходу м’якоті молодняк гусей дослідних груп перевищив аналогів контрольної групи на 4,4-8,5 % відповідно. За масою шкіри з підшкірним жиром гуси дослідних груп переважали гусей контрольної групи на 5,2-12,3 % відповідно. Розрахунок м’ясо-кісткового індексу показав, що у II дослідній групі цей показник склав 1,86 і був вищим за контроль на 3,5 %, III дослідну групу – на 2,7 %, IV групу – на 1,6 % та V групу на 0,5 % відповідно. Аналізуючі одержані дані можна стверджувати про доцільність використання лецитину соняшнику у складі повнораціонних комбікормів молодняку гусей у кількості 0,4 %. Окресленою перспективою подальших досліджень є вивчення впливу різної кількості і джерел лецитину соняшнику та сої у годівлі ремонтного молодняка стада гусей породи “Датський легарт”. Изложены результаты влияния лецитина сои и подсолнечника на производительность и убойные показатели качества молодняка гусей. Экспериментальные исследования проводились на молодняку гусей породы "Датский Легарт". Для кормления молодняка гусей использовали полнорационные комбикорма в структуре которых было разное содержание лецитина подсолнечника и сои: II опытная группа - 0,4 % подсолнечного лецитина, III - 0,3 % лецитина сои, в VI - 0,4 % лецитина сои, V - 0,5 % лецитина сои вместо аналогичного количества соевого жмыха. Опытному молодняку гусей скармливали полнорационные комбикорма, которые были сбалансированы по основным питательным веществам. По результатам исследований установлено, что уже с 1-й недели выращивания в гусей опытных групп, которые в составе рациона получали 0,4 % подсолнечного и 0,3-0,5 % соевого лецитина происходило увеличение живой массы на 0,7-6,5 % по сравнению с контрольной группой. За весь период выращивания высокий среднесуточный прирост живой массы отмечено у гусей II опытной группы – 95,2 г, что на 9,7 % выше по сравнению с контролем. Преимущество гусей III, IV и V групп, которым скармливали 0,3 %, 0,4 % и 0,5 % соевого лецитина, по этому показателю составило 0,3-7,4 % по сравнению с аналогами контрольной группы. Такая же тенденция наблюдалась и по показателям абсолютного прироста живой массы, где самый высокий прирост отмечен в гусей II опытной группы - 5711 г, что на 9,6 % выше по сравнению с контролем. Скармливания соевого лецитина III, IV и V опытным группам также имело тенденцию к повышению абсолютного прироста, а именно на 0,3-6,4 % и относительного на 0,5-0,8 %. Для оценки мясных качеств молодняка гусей при использовании лецитина подсолнечника и сои в возрасте 60 суток был проведен контрольный убой с целью определения убойных показателей. По показателем выхода мякоти молодняк гусей опытныхх групп превысил аналогов контрольной группы на 4,4-8,5 % соответственно. По массе кожи с подкожным жиром гуси опытных групп преобладали гусей контрольной группы на 5,2-12,3 % соответственно. Расчет мясокостного индекса показал, что во II опытной группе этот показатель составил 1,86 и был выше контроль на 3,5 %, III группу - на 2,7 %, IV группу - на 1,6 % и на 0,5 % V группу соответственно. Анализируя полученные данные можно утверждать о целесообразности использования лецитина подсолнечника в составе полнорационных комбикормов молодняка гусей в количестве 0,4 %. Очерченной перспективой дальнейших исследований является изучение влияния разного количества и источников лецитина подсолнечника и сои в кормлении ремонтного молодняка гусей породы "Датский Легарт". The results of the impact of soy lecithin and sunflower on productivity and quality slaughter calves geese. Experimental studies were conducted with 200 geese breed «Danish lehart» which formed 5 groups. Since days old, I (control) group of geese received during the research period, complete feed is made in terms of private enterprise «Orbita», II, III, IV and V (experimental) group received a complete feed with the addition of its composition of different doses of lecithin sunflower instead of a similar amount of soybean meal. Experimental young geese fed complete ration that was balanced in essential nutrients. Over the entire period of growing the highest average increase in body weight observed in geese II experimental group, which was 95.2 g, which is 9.7% higher compared with the control. Advantage geese III, IV and V of experimental groups fed 0.3%, 0.4% and 0.5% soy lecithin, this indicator was 0.3%, 4.8% and 7.4% compared to analog control group. A similar trend was observed in terms of the absolute increase in body weight, where the highest increase was observed in the experimental group of geese II – 5711 g, which is 9.6% higher compared with the control. Feeding soy lecithin III, IV and V of the experimental group also tended to increase in absolute growth, namely 0.3%, 4.8% and 6.4% relative and 0.5% – 0.8%. To assess meat quality of young geese for the use of sunflower lecithin and soybean aged 60 days was held control slaughter to determine slaughtered parameters. In terms of pulp output young geese II experimental group exceeded by 16.3% (P < 0.01), analogues control group, the experimental group III geese by 4.4%, geese IV experimental group 6.4% (P < 0.05) and the experimental group geese V 8.5% respectively. By weight of skin with subcutaneous fat geese dominated research groups geese control group 12.3%, 7.1%, 5.2% and 9.9% respectively. Calculation of meat and osteal index showed that in II experimental group the figure was 1.86 and was 7.5% higher than the control at 3.5%, III research group – on 2.7%, IV group – to 1.6% and 0.5% V group respectively. Analyzing the findings can assert about the appropriateness of sunflower lecithin in the composition of complete feed young geese in an amount of 0.4%. Prospects of further research is to study the effects of different amounts and sources of sunflower lecithin in feeding breeder geese breed «Danish lehart».
Description: Оріщук Оксана Сергіївна https://orcid.org/0000-0002-6140-870х Цап Світлана Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-2495-949х Микитюк Віктор Васильович https://orcid.org/0000-0002-1346-4908
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuvmbcgn_2017_19_74_11
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1375
ISSN: 2519-2698
2518-1327
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nvlnuvmbcgn_2017_19_74_11 (3).pdf309,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.