Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1561
Назва: Особливості перетравності поживних речовин раціону кітними вівцематками за додаткового введення кобальту
Інші назви: Особенности переваримости питательных веществ рационов суягных овцематок при дополнительном введении кобальта
Peculiarities of nutrient digestibility of rations of pregnant ewes with the additional introduction of cobalt
Автори: Микитюк, Віктор Васильович
Mykytiuk, V.
Mykytyuk, V. V.
Mykytiuk, V. V.
Василенко, Тетяна Олександрівна
Vasylenko, Tetiana
Vasilenko, T. O.
Vasilenko, Tatyana
Оріщук, Оксана Сергіївна
Orishchuk, O. S.
Orishchuk, O.
Orishchuk, Oksana
Цап, Світлана Володимирівна
Tsap, S.
Tsap, Svitlana
Tsap, S. V.
Tsap, Svitlana V.
Поротікова, Інна Ігорівна
Porotikova, I.
Porotikova, I. I.
Ключові слова: поживні речовини
nutrients
вівцематки
ewes
раціон
diet
сірка
sulfur
кобальт
cobalt
перетравність
digestibility
Дата публікації: 2018
Видавництво: Білоцерківський НАУ
Бібліографічний опис: Особливості перетравності поживних речовин раціону кітними вівцематками за додаткового введення кобальту / [ В. В. Микитюк, Т. О. Василенко, О. С. Оріщук та ін. ] // Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва / Animal Husbandry Products Production and Processing / Білоцерківський НАУ. – 2018. – № 2(145). – С. 24-31. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1561.
Короткий огляд (реферат): Наведено результати досліджень з вивчення впливу різних доз кобальту за оптимізованого рівня сірки в раціонах годівлі кітних вівцематок асканійської м’ясо-вовнової породи на перетравність поживних речовин спожитого корму та засвоюваність досліджуваних мінеральних елементів. Установлено, що рівень перетравності поживних речовин раціонів виявився вищим у вівцематок дослідних груп, яким до загальноприйнятої норми додатково до раціону вводили хлористий кобальт у кількості 10 %, що складало 0,825 мг; 20 % – 0,900 мг та 30 % – 0,975 мг на голову за добу. За результатами проведених досліджень встановлено, що найвищими показниками перетравності поживних речовин раціону вирізнялися вівцематки ІІ дослідної групи, яким норму кобальту збільшили на 10 %. Додаткове введення 20 % і 30 % кобальту до основного раціону не сприяло подальшому підвищенню коефіцієнтів перетравності поживних речовин в організмі вівцематок дослідних груп. Дослідженнями встановлено, що засвоєння кобальту піддослідними вівцематками зростало по мірі збільшення цього елементу в раціонах. Так, матками ІІ дослідної групи засвоєно 0,31 мг кобальту, що на 0,06 мг або 20,0 % вище порівняно з контрольною групою, матками ІІІ групи на 0,07 мг або 28,0 та матками ІV групи на 0,08 мг або 32,0 % порівняно з аналогами контрольної групи. Проте за розрахунку цих показників у відносному вимірі встановлено, що найвищий відсоток засвоєного кобальту від прийнятого був у маток ІІ дослідної групи. Їх перевага відносно контрольної групи становила 4,60 % (Р<0,01), а ІІІ і ІV дослідних груп – 2,11 і 0,19 абсолютних відсотка. Приведены результаты исследований по изучению влияния различных доз кобальта при оптимизированном уровне серы в рационах кормления суягных овцематок асканийской мясо-шерстной породы на переваримость питательных веществ потребленного корма и усвояемость исследуемых минеральных элементов. Установлено, что уровень переваримости питательных веществ рационов оказался выше у овцематок опытных групп, которым к общепринятой норме дополнительно в рацион вводили хлористый кобальт в количестве 10 %, что составляло 0,825 мг, 20 % – 0,900 мг и 30 % – 0,975 мг на голову в сутки. В результате проведенных исследований установлено, что самыми высокими показателями переваримости питательных веществ рациона отличались овцематки ІІ опытной группы, которым норму кобальта увеличили на 10%. Дополнительное введение 20 % и 30 % кобальта к основному рациону не способствовало дальнейшему повышению коэффициентов переваримости питательных веществ в организме овцематок опытных групп. Исследованиями установлено, что усвоение кобальта подопытными овцематками росло по мере увеличения этого элемента в рационах. Так, матками ІІ опытной группы усвоено 0,31 мг кобальта, что на 0,06 мг или 20,0 % выше по сравнению с контрольной группой, матками III группы на 0,07 мг или 28,0 % и матками IV группы на 0,08 мг или 32,0 % по сравнению с аналогами контрольной группы. Однако при расчете этих показателей в относительном измерении установлено, что самый высокий процент усвоенного кобальта от принятого был у маток ІІ опытной группы. Их преимущество относительно контрольной группы составило 4,60 % (Р <0,01), а III и IV опытных групп – 2,11 и 0,19 абсолютных процента. The results of studies on the effect of various doses of cobalt with an optimized level of sulfur in rations of Askanian meat-and-wool ewes on digestibility of nutrients of consumed feed and digestibility of the studied mineral elements are presented. It was established that the level of nutrient digestibility of rations was higher in ewes of the experimental groups, which, to the generally accepted norm, were additionally injected with cobalt chloride in the amount of 10%, which was equal 0.825 mg, 20% - 0.900 mg, and 30% - 0.975 mg per head per day . As a result of the conducted research, it was found that the ewes of the second experimental group differed in the highest indices of digestibility of nutrients of the ration, which increased the rate of cobalt by 10 %. The additional introduction of 20 % and 30 % cobalt to the basic ration did not contribute to a further increase in the digestibility factors of nutrients in the body of ewes of the experimental groups. The research has shown that the uptake of cobalt by experimental ewes increased as this element increased in the rations. Thus, 0.31 mg of cobalt was assimilated by the ewes of the second experimental group, which is 0.06 mg or 20.0 % higher compared to the control group; to the third-group of ewes by 0.07 mg or 28.0 % and to the fourth-group ewes by 0,08 mg or 32.0% compared with analogues of the control group. However, when calculating these indicators in relative terms, it was established that the highest percentage of cobalt absorbed from that received was in the ewes of the second experimental group. Their advantage relative to the control group was 4.60% (P <0.01), and III and IV experimental groups - 2.11 and 0.19 absolute percent.
Опис: Микитюк Віктор Васильович https://orcid.org/0000-0002-1346-4908 Василенко Тетяна Олександрівна https://orcid.org/0000-0003-3430-868X Оріщук Оксана Сергіївна https://orcid.org/0000-0002-6140-870х Цап Світлана Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-2495-949х
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://tvppt.btsau.edu.ua/uk/content/osoblyvosti-peretravnosti-pozhyvnyh-rechovyn-racionu-kitnymy-vivcematkamy-za-dodatkovogo
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1561
ISSN: 2310-9289 (print)
2415-7635 (online)
Розташовується у зібраннях:Наукові статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
5.pdf5,71 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.