Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1607
Title: Вплив параметрів мікроклімату на продуктивність лактуючих свиноматок і ріст підсисних поросят за різних систем вентиляції у перехідні пори року
Other Titles: Influence of various ventilation type on microclimate parameters, productivity of lactating sows, and growth of suckling piglets in spring and autumn seasons
Authors: Жижка, Станіслав Володимирович
Zhyzhka, S. V.
Повод, Микола Григорович
Povod, M. H.
Милостивий, Роман Васильович
Mylostyvyi, Roman
Milostiviy, Roman
Milostivyiy, Roman
Mylostyvyi, R. V.
Mylostyvyi, Roman V.
Mylostyvy, R.
Keywords: збереженість
survival rate
продуктивність
productivity
вентиляція
ventilation
мікроклімат
microclimate
повітря
air
температура
temperature
газовий склад
gas composition
свиноматка
sow
порося
pig
багатоплідність
multiple birth
приріст
growth
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Жижка С. В. Вплив параметрів мікроклімату на продуктивність лактуючих свиноматок і ріст підсисних поросят за різних систем вентиляції у перехідні пори року / С. В. Жижка, М. Г. Повод, Р. В. Милостивий // Theoretical and Applied Veterinary Medicine / Дніпровський ДАЕУ. – 2019. – Т. 7. – № 2. – С. 90-96. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1607.
Abstract: Технологічна група лактуючих свиноматок разом із поросятами-сисунами окрім того, що є фундаментом для подальшого розвитку та реалізації їх генетичного потенціалу, дуже чутлива до будь-яких кліматичних змін. Одним із найважливіших питань її утримання є правильний вибір системи створення мікроклімату, а основним завданням – зменшення витрат енергоносіїв для забезпечення належних параметрів, як для тварин, так і для обслуговуючого їх персоналу. Вивчено вплив параметрів мікроклімату, створених традиційною та геотермальною системами вентиляції на продуктивність лактуючих свиноматок і ріст поросят сисунів у весняну та осінню пори року. Аналіз продуктивності свиноматок проходив за наступними показниками: кількість і маса гнізда новонароджених поросят, багатоплідність, великоплідність, кількість поросят при відлученні, збереженість, індивідуальна жива маса та маса гнізда на цей час. Аналіз інтенсивності росту поросят вивчали за абсолютним, середньодобовим і відносним приростами живої маси. Для комплексної оцінки відтворювальних якостей маточного поголів’я, яке утримували за різних умов створення мікроклімату, використовували оціночний індекс конструкції М. Д. Березовского (1986). Встановлено, що в перехідні пори року обидві системи вентиляції забезпечували оптимальні показники вологості повітря, швидкості його руху та підтримували, в межах рекомендованих норм, газовий склад у приміщеннях. Геотермальна система вентилювання приміщення, за рахунок підігріву повітря в підземних шахтах і більш рівномірному його розподілу за допомогою повітропроводів дозволяє створити комфортніші температурні умови утримання як для поросят, так і для свиноматок, порівняно з традиційною системою вентиляції. Кращі умови мікроклімату, що були створені геотермальною системою вентилювання в свинарнику для проведення опоросу сприяли покращенню збереженості поросят до відлучення, інтенсивності їхнього росту, збільшенню приросту живої маси та маси гнізда при відлученні як восени, так і навесні. Дослідження в даному напрямку планується продовжити для інших технологічних груп свиней, а їх результати використовувати при проектуванні та реконструкції свинарських приміщень. Technological group of lactating sows with suckling piglets, are very sensitive to any climate change. They are basis for the next development and implementation of their genetic potential, therefore one of the most important issues of housing is the right choice of the microclimate creation system. One of the main tasks in this case is also the reduction of energy costs to provide proper parameters, both for animals and for their service staff. The effect of microclimate parameters created by means of traditional and geothermal ventilation systems on the performance of lactating sows and the growth of suckling piglets in the spring and autumn seasons are understood by us. The analysis of sows’ performance was carried out according to the following parameters: number and weight of nest of newborn piglets, multiple birth, large-foetus fertility, number of piglets at weaning, survival rate, individual live weight and weight of the nest at this time. The analysis of the intensity of growth of piglets was studied by absolute, daily average and relative live weight gain. For a comprehensive assessment of the reproductive qualities of the breeding stock, which was held under different conditions of microclimate creation, the estimated index of the design of M. D. Berezovsky (1986) was used. According to the results of the experiment, both ventilation systems provided optimal indicators of air humidity, speed of its movement and maintained gas composition in the premises within the recommended limits. The geothermal room ventilation system allows you to create more comfortable temperature conditions for both piglets and sows, compared with the traditional ventilation system. The best microclimate conditions created by the geothermal ventilation system in the pigsty for carrying out farrowing contributed to improving the survival rate of piglets before the weaning period, the intensity of their growth, and the increase in live weight gain and nest mass at weaning both in autumn and spring. The research in this direction is planned to continue for other technological groups of pigs, and their results will be used in the design and reconstruction of pig farms.
Description: Милостивий Роман Васильович https://orcid.org/0000-0002-4450-8813
URI: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/222
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1607
ISSN: 2663-1156 (print)
2663-1164 (online)
Appears in Collections:Theoretical and Applied Veterinary Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.