Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1883
Title: Закономірності диференціації лімфоїдних структур тонкої кишки мускусних качок в період раннього постнатального онтогенезу
Other Titles: Закономерности дифференциации лимфоидных структур тонкой кишки мускусных уток в период раннего постнатального онтогенеза
Conformities to law of differentiation of limfoid structures in small intestine of muscy ducks in the period of early postnatal ontogenesis
Authors: Прокушенкова, Олена Геннадіївна
Prokushenkova, E. G.
Prokushenkova, O. G.
Prokushenkova, Elena
Тішкіна, Наталія Миколаївна
Tishkina, Natalіia
Tishkina, Natalya
Tishkina, N.
Tishkina, N. N.
Tishkina, N. M.
Барсукова, Віта Володимирівна
Barsukova, V.
Barsukova, V. V.
Barsukova, Vita
Keywords: мускусні качки
muscy ducks
дифузна лімфоїдна тканина
diffuse lymphoid tissue
лімфатичні вузлики
lymphatic knots
агреговані лімфатичні вузлики
aggregated limfoid knots
дванадцятипала
duodenal
порожня та клубова кишки
cecal and jejunely bowels
Issue Date: 2012
Publisher: Луганський НАУ
Citation: Прокушенкова О. Г. Закономірності диференціації лімфоїдних структур тонкої кишки мускусних качок в період раннього постнатального онтогенезу / О. Г. Прокушенкова, Н. М. Тішкіна, В. В. Барсукова // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарні науки». /Луганський НАУ. – 2012. – № 40. – С. 159-165. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1883.
Abstract: Визначені закономірності формування лімфоїдних структур тонкої кишки мускусних качок 1-240-добового віку. Встановлено, що диференціація імунних структур має реґіонарні особливості, відбувається у певній послідовності та проходить декілька етапів. Повний комплекс морфологічних ознак, який свідчить про функціональну зрілість паренхіми органів у відношенні імунологічної реактивності формується у постнатальному онтогенезі мускусних качок протягом перших двох місяців життя. Лімфоїдні структури слизової оболонки дванадцятипалої кишки представлені виключно дифузною лімфоїдною тканиною та поодинокими лімфатичними вузликами, тоді як у порожній та клубовій кишці превалюють агреговані лімфатичні вузлики, завершення формування яких відбувається в період від 120- до 240-добового віку. Определены закономерности формирования лимфоидных структур тонкой кишки мускусных уток 1-240-суточного возраста. Установлено, что дифференциация иммунных структур имеет регионарные особенности, происходит в определенной последовательности и проходить несколько этапов. Полный комплекс морфологических признаков, который свидетельствует о функциональной зрелости паренхимы органов в отношении иммунологической реактивности формируется в постнатальном онтогенезе мускусных уток в течение первых двух месяцев жизни. Лимфоидные структуры слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки представлены исключительно диффузной лимфоидной тканью и одиночными лимфатическими узелками, тогда как в тощей и подвздошной кишке превалируют аггрегированные лимфатические узелки, завершение формирования которых происходит в период от 120- к 240-суточного возрасту. Certain conformities to law of forming of limfoid structures in small intestine of muscy ducks 1-240-day's age. It is set that differentiation of immune structures has regionaly features, takes place in a certain sequence and a few stages. Complete complex of morphological signs, which testifies to functional maturity of parenchima of organs in regard to immunological reactivity formed in postnatal ontogenesis of muscy ducks during the first two months of life. The limfoid structures of mucous membrane of duodenum are presented exceptionally diffuse limfoid fabric and single lymphatic knots, while aggregated limfoid knots predominate in the , cecal and jejunely bowels , completion of forming of which takes place in a period from 120- to 240-day's will grow.
Description: Прокушенкова Олена Геннадіївна http://orcid.org/0000-0001-9624-9510 Тішкіна Наталія Миколаївна http://orcid.org/0000-0003-2662-5327 Барсукова Віта Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-2084-6850
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1883
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf925,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.