Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1944
Title: Ефективність гомеопатичних препаратів в комплексному лікуванні мастопатій у кішок
Other Titles: The effectiveness of homeopathic remedies in the complex treatment of mastopathy in cats
Authors: Масліков, Сергій Миколайович
Maslikov, Sergei
Maslikov, S.
Maslykov, S. M.
Maslikov, S. N.
Maslikov, S. M.
Самойлюк, Вячеслав Володимирович
Samoiluk, V. V.
Samoylyuk, Vyacheslav
Samoyuluk, V. V.
Samoylyuk, V.
Різник, Владислава Андріївна
Riznik, V. A.
Козій, Михайло Степанович
Koziy, M. S.
Keywords: лікування
treatment
мастопатія
mastopathy
мазоплазія
masoplasty
кішки
cats
гомеопатичні препарати
homeopathic preparations
новоутворення
neoplasms
Issue Date: Sep-2018
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Ефективність гомеопатичних препаратів в комплексному лікуванні мастопатій у кішок / С. М. Масліков, В. В. Самойлюк, В. А. Різник, М. С. Козій // Винахідництво та раціоналізаторство у медицині, біології та екології : Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених ( Дніпро, 19-20 верес. 2018 р.) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2018. – С. 38-45. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1944.
Abstract: Для визначення ефективності гомеопатичних препаратів лімфоміозоту, траумелю та галіуму в контрольну та дослідну групу відбирали кішок з мастопатією, ознаками якої є більш пухка консистенція, незначний термін після виявлення, поява неоплазії після тічки.Курс лікуванняскладав 2-5 тижнів.Якщо мастопатія не зникла, проводили її оперативне видалення. Після оперативного втручання проводили гістологічну ідентифікацію новоутворення. Встановлено, що частіше мастопатії зустрічаються у нестерилізованих кішок. Характерними клінічними ознаками патології є болісні ущільнені або кістоподібні ділянки в тканині молочної залози у вигляді одного або багатьох вузликів. Набряк і болісність молочної залози підсилюються перед тічкою, коли із соска виділяється секрет, інколи з домішком крові. Після проведеного лікування гомеопатичними препаратами новоутворення або зникають повністю, або в різному ступені зменшуються у розмірі. Під час гістологічних досліджень встановлено, що слід розрізняти поняття мастопатії і мазоплазії. Проліферація клітин з міоепітеліальним диференціювання та наявність цих клітин в проліфератах свідчить про доброякісність процесу. Для мазоплазіїхарактерною є епітеліальна проліферація і вона має постійний характер. Під час мастопатії, що має циклічний характер, мікроскопічно виявляються різко збільшені, правильно сформовані часточки залоз і фолікули заповнюються молочним колоїдом. Клінічно ці зміни проявляються різким набряканням верхньо-зовнішніх квадрантів молочних залоз, больовим синдромом. Тривалий курс лікування гомеопатичними препаратами призводить до зникнення новоутворення або до його суттєвого зменшення у розмірі, а також до зникнення реакції запалення у разі її присутності, що суттєво полегшує проведення оперативного втручання. Гомеопатичні препарати є ефективними під час передопераційного лікування мастопатій у кішок, що дозволяє рекомендувати їх для впровадження в ветеринарну практику. To determine the effectiveness of homeopathic preparations of lymphomyosis, traumeel, and gallium in the control and experimental group, cats with mastopathy, whose symptoms are a loose consistency, an insignificant period after detection, and the emergence of neoplasia after ovaries, were selected. The course of treatment was 2-5 weeks. If the mastopathy did not disappear, it was promptly removed. After surgery, histological identification of tumors was performed. It was found that mastopathies are more common in non sterilized cats. Characteristic clinical features of the pathology are painful sealed or cyst-like areas in the breast tissue in the form of one or many nodules. Edema and pain in the mammary gland are amplified before the vagina, when the nipple secretes, sometimes with an admixture of blood. After the treatment with homeopathic drugs, the tumors disappear completely, or to varying degrees, decrease in size. During histological studies, it was found that a distinction should be made between the concept of mastopathy and masoplasty. The proliferation of cells with myoepithelial differentiation and the presence of these cells in proliferates testifies to the benign quality of the process. Epithelial proliferation is characteristic for masloplasia and it has a permanent character. During mastopathy, which has a cyclic nature, microscopically is sharply enlarged, properly formed lobules of the glands and follicles filled with milk colloids. Clinically, these changes are manifested by a sharp swelling of the upper-outer quadrants of the mammary gland, pain syndrome. A long course of treatment with homeopathic remedies leads to the disappearance of the tumor or to its significant reduction in size, as well as to the disappearance of the reaction of inflammation in the presence of its presence, which significantly facilitates surgical intervention. Homeopathic remedies are effective during preoperative treatment of mastopathy in cats, which allows them to be recommended for introduction into veterinary practice.
Description: Масліков Сергій Миколайович https://orcid.org/0000-0003-1353-3968 Самойлюк Вячеслав Володимирович https://orcid.org/0000-0001-8400-8904
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1944
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Масліков, Різник.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.