Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1970
Title: Простогландини та гомеопатичні засоби як альтернатива оперативному лікуванню піометри у кішок
Other Titles: Prostoglandines and homeopathic facilities fs alternative to jperativetritment of pyometra of cats
Authors: Самойлюк, Вячеслав Володимирович
Samoiluk, V. V.
Samoylyuk, Vyacheslav
Samoyuluk, V. V.
Samoylyuk, V.
Samoylyuk, V. V.
Samoylyuk, Wyacheslav
Samoylyuс, W. W.
Голубєв, Олександр Володимирович
Golubev, Oleksandr
Holubyev, O. V.
Holubyev, Oleksandr
Golubev, O. V.
Юкленчук, К. Ю.
Yuklenchuk, K. Yu.
Keywords: дослідна група
experimental group
піометра
pyometra
кішки
cats
гомеопатичні засоби
homoeopathic facilities
консервативне лікування
conservative treatment
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Самойлюк В. В. Простогландини та гомеопатичні засоби як альтернатива оперативному лікуванню піометри у кішок / В. В. Самойлюк, О. В. Голубєв, К. Ю. Юкленчук // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК / Дніпровський ДАЕУ. – 2018. – Т. 6. – № 2. – С. 10-16. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1970.
Abstract: Проводили вивчення ефективності лікування піометри у кішок простогландинами та гомеопатичними засобами. Гістерооваріоектомію в контрольній групі здійснювали за загальноприйнятою методикою. Під час лікування оцінювали загальний стан тварини шляхом клінічного обстеження та проведення ультразвукового дослідження. Терміни від останніх пологів до появи клінічних ознак піометри сильно варіювали. Більшість кішок, що захворіли, отримували з різною регулярністю препарати для пригнічення статевої активності та запобігання небажаних в'язок. Під час ультразвукового дослідження в усіх кішок були виявлені ехографічні ознаки пірометри - накопичення в порожнині рогів матки гіпоехогенного вмісту. Рога матки у кішок були значно збільшені у розмірі і займали значний об’єм черевної порожнини. Ультразвукове і рентгенологічне дослідження під час диференціальної діагностики дозволяло виявити ступінь збільшення матки та вагітність. Встановлено, що єдиним радикальним способом лікування піометри є гістерооваріоектомія. Протягом року після лікування піометри оваріовітом і мастометрином рецидиви спостерігалися у чотирьох із шести кішок. Лікування піометри клопростенолом є ефективним, але даний препарат призводить до значних ускладнень. Застосовувати простогландини слід з обережністю та під ретельним контролем, щоб уникнути побічних ефектів. Після успішного лікування тварину слід запліднити у наступну тічку. Недоліком застосування клопростенолу є те, що його можна використовувати лише за відкритої форми піометри. Більш безпечним методом комплексного консервативного лікування піометри є лікування оваріовітом і мастометрином, але воно не завжди є ефективним. Консервативне лікування піометри гомеопатичними засобами і клопростенолом можна проводити породистим тваринам, що мають певну племенну цінність для збереження репродуктивної функції. Conducted the study of efficiency of treatment of pyometra for cats prostoglandines and homeopathic facilities. Excision of uterus and ovaries in a control group carried out on the generally accepted methodology. During treatment assessed the common situation of animal by a clinical inspection and realization of ultrasonic research. Terms from the last luing-ins to appearance of clinical signs of pyometra varied strongly. Most lady-cats that became ill got with different regularity preparations for oppression of sexual activity and prevention of undesirable bundles. During ultrasonic research for all lady-cats echography signs were educed pyrometers are an accumulation in the cavity of horns of uterus of hipo-ehogenic content. Horns of uterus for cats were considerably megascopic in a size and occupied the considerable volume of abdominal region. Ultrasonic and roentgenologic research during differential diagnostics allowed to educe degree of increase of uterus and pregnancy. It is set that the only radical method of treatment of pyometrais is excision of uterus and ovaries. For a year after treatment of pyometra of ovariovit and mastometrin relapses were observed in four from six cats. Treatment of pyometra of kloprostenol is effective, but this preparation results in considerable complications. Applying prostoglandines follows with a carefulness and undercareful control, in order to avoid side effects. After successful treatment an animal it follows to impregnate in next sexual hunt. The lack of application of kloprostenol is that he can beused only for the open form of pyometra. More safe method of conservative holiatry of pyometra is treatment of ovariovit and mastometrin, but it not always is effective. Conservative treatment of pyometra by homoeopathic facilities and kloprostenol it is possible to conduct to the pedigree animals that have a certain pedigree value for maintenance of reproductive function.
Description: Самойлюк Вячеслав Володимирович https://orcid.org/0000-0001-8400-8904 Голубєв Олександр Володимирович https://orcid.org/0000-0001-8953-5148
URI: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/173/185
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1970
ISSN: 2409-9023 (Online)
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Юкленчук стаття.pdf466,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.