Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2497
Title: Вплив Treponema cuniculi на показники протеїнового обміну та стан клітинного імунітету кролів
Other Titles: The Treponema cuniculi on the protein metabolism indicators and cellular immunity state of rabbits
Authors: Дуда, Юлія Вікторівна
Duda, Yuliya
Duda, Y. V.
Duda, J. V.
Duda, Julia
Duda, Y.
Duda, J.
Duda, Yulia
Duda, Yu.
Duda, Yulia V.
Duda, Julia Viktorovna
Duda, Yu. V.
Шевчик, Римма Святославівна
Shevchik, R. S.
Shevchik, Rimma
Shevchik, Rimma S.
Кунєва, Лариса Володимирівна
Kuneva, Larissa V.
Kuneva, L. V.
Kuneva, L.
Kuneva, Larissa
Keywords: Т-активні
T-active
спірохетоз
spirochаetosis
Treponema cuniculi
Treponema cuniculi
протеїновий обмін
protein metabolism
глобулінові фракції
globulin fractions
Т-, В- і О- лімфоцити
T-, B- and O-lymphocytes
Т-хелпери
T-helpers
Т-супресори
T-suppressors
Issue Date: 2019
Citation: Дуда Ю. В. Вплив Treponema cuniculi на показники протеїнового обміну та стан клітинного імунітету кролів / Ю. В. Дуда, Р. С. Шевчик, Л. В. Кунєва // East European Scientific Journal. – 2019. – № 9(49). – Vol. 1. – С. 13-18. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2497.
Abstract: Спірохетоз кролів поширений повсюдно та вражає в окремих кролівничих господарствах від 3-5% до 30%, а іноді навіть 90% тварин. Експериментальна частина роботи виконана в ТОВ «Олбест» Дніпропетровської області впродовж 2016–2019 рр. Дослідження проведено на кролях-самцях 3-4 місячного віку, каліфорнійської породи відібраних за принципом аналогів. З метою визначення рівня ураженості Treponema cuniculi кролів, їх екскременти досліджували за методом Мак-Мастера та поділили на дві групи: здорові тварини (контрольна група) та хворі тварини (дослідна група). Кількість Т- і В-лімфоцитів визначали методом спонтанного розеткоутворення з еритроцитами барана. Встановлено, що збудник спірохетозу кролів викликає зміни в протеїновому обміні речовин. В крові хворих на спірохетоз кролів у порівнянні зі здоровими виявили: знижений вміст загального протеїну на 14,76% (p<0,001), альбуміну – на 8,15% (р<0,01), креатиніну – на 13,08% (p<0,01); і навпаки високу концентрацію α1- глобулінів – на 4,31% (p<0,01), γ-глобулінів – 6,14% (p<0,05), сечовини – в 1,86 рази (p<0,01) та сечової кислоти – 1,56 рази (p<0,05). Зміни в протеїновому обміні у хворих кролів пов’язані з негативним впливом збудника і його токсинів на організм тварин. Спірохетоз у кролів-самців спричинив істотні зміни кількості популяцій Т- і В-лімфоцитів. Встановлено, що у крові кролів, хворих на трепонемоз, відмічалось кількісне збільшення лімфоцитів, в основному за рахунок вірогідного збільшення В-лімфоцитів до 30,57% (p<0,001). У крові тварин дослідних груп відмічалась кількісне збільшення Т-лімфоцитів на 35,42% (p<0,01) за рахунок Т-хелперів, які зросли в 1,82 рази, що вказує на активізацію імунної системи організму кролів. Крім цього, у заражених тварин спостерігалась достовірне зменшення О-лімфоцитів до 8,07% (p<0,001) та відсотка Т-супресорів – до 15,00% (p<0,01), порівняно зі здоровими. Такий перерозподіл у популяції Т-клітин зумовив зростання імунорегуляторного індексу у кролів дослідної групи в 4 рази, ніж у здорових. У хворих тварин загальна кількість Т-активних лімфоцитів крові була на 23,85% більшою, ніж у контроля. В цілому отримані результати досліджень показали, що за впливу збудника Treponema cuniculi у крові кролів призвело до збільшення Т- і В-лімфоцитів, Т-хелперів і Т-активних, на фоні зниження О-лімфоцитів і Т-супресорів. Такий перерозподіл популяцій лімфоцитів, свідчать про імунну відповідь за паразитування спірохет. The spirochetosis of rabbits is widespread and affects animals in size of from 3-5% to 30%, an sometimes even 90% in individual rabbit breeding farms. The experimental part of the work was performed in LLC “Albest” of the Dnepropetrovsk region during 2016-2019. The study was conducted on male rabbits of California breed of 3-4 months of age, selected on the basis of analogs. In order to determine the level of infection of rabbits by Treponema cuniculi, their excrement was investigated by the MacMaster method and divided into two groups: healthy animals (control group) and sick animals (research group). The count of T-and B-lymphocytes was determined by the method of spontaneous rosette-formation with sheep erythrocytes. We found that during spirochaetosis of rabbits it was: low total protein content of 14,76% (p<0.001), albumin – by 8.15% (p<0.01, ), creatinine – by13,08% (p<0,01); increasing of the concentration of α1- globulins by 4.31% (p<0.01), γ-globulins – by 6.14% (p<0.05), urea – by 1.86 times (p<0,01), uric acid – by 1.56 times (p<0,05). We revealed characteristic changes in the protein metabolism of rabbits associated with the negative effect of the causative agent and its toxins on organism of the animal. Spirochetosis in male rabbits caused significant changes in the count of T- and B-lymphocytes. It was established that an increase in the number of lymphocytes was observed in the blood of rabbits with spirochetosis, mainly because of a possible increase in B-lymphocytes by 30.57% (p<0.001). In the blood of animals of the experimental groups, there was an increase in the number of T-lymphocytes by 35.42% (p<0.01) due to T-helpers, which increased by 1.82 times, which indicates the activation of the immune system of rabbits. In effected animals showed a significant decrease in O-lymphocytes to 8.07% (p<0.001) and the percentage of T-suppressors – up to 15.00% (p<0.01), compared with healthy ones. This redistribution in the population of T-cells led to an increasing of the immunoregulatory index in rabbits of the experimental group by 4 times than in healthy ones. Sick animals have T-active blood lymphocytes more 23.85% than in the control one. In general, the results of studies showed that effect of the pathogen Treponema cuniculi in the blood of rabbits led to an increase in T-and B-lymphocytes, T-helper cells and T-active, against the background of a decrease in B-lymphocytes and T-suppressors. Such redistribution of lymphocyte populations suggests an immune response to parasitism of spirochaeta.
Description: Дуда Юлія Вікторівна https://orcid.org/0000-0003-0892-0402 Шевчик Римма Святославівна https://orcid.org/0000-0001-7416-8656 Кунєва Лариса Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-4156-2136
URI: https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/13-18-Duda-Yu.-V.-Shevchik-R.-S.-Kunyeva-L.-V.-Vpliv-TREPONEMA-CUNICULI-NA-POKAZNIKI-PROTEYiNOVOGO-OBMINU-TA-STAN-KLITINNOGO-IMUNITETU-KROLIV.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2497
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf382,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.