Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2584
Title: Вплив пасалурозної та цистицеркозної інвазій на м’ясну продуктивність кролів
Other Titles: Влияние пассалурозной и цистицеркозной инвазии на мясную продуктивность кроликов
The effect of passalurosis and cysticercosis invasion on the meat productivity of rabbits
Authors: Дуда, Юлія Вікторівна
Duda, Yuliya
Duda, Y. V.
Duda, J. V.
Duda, Julia
Duda, Y.
Duda, J.
Duda, Yulia
Duda, Yu.
Duda, Yulia V.
Duda, Julia Viktorovna
Duda, Yu. V.
Кунєва, Лариса Володимирівна
Kuneva, Larissa V.
Kuneva, L. V.
Kuneva, L.
Kuneva, Larissa
Kunieva, L. V.
Keywords: кролі
rabbits
пасалуроз
pasalurosis
цистицеркоз
cysticercosis
продукти забою
slaughter products
забійна маса
slaughter weight
Passalurus ambiguus
Passalurus ambiguus
Cysticercus pisiformis
Cysticercus pisiformis
Issue Date: 2019
Publisher: Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН
Citation: Дуда Ю. В. Вплив пасалурозної та цистицеркозної інвазій на м’ясну продуктивність кролів / Ю. В. Дуда, Л. В. Кунєва // Ефективне кролівництво і звірівництво : зб. наук. пр. / Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН. – Черкаси, 2019. – Вип. № 5. – С. 199-207. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2584.
Abstract: Зосередження кроликів на обмеженій території закономірно призвело до виникнення різних інвазійних захворювань. Пасалуроз і пізиформний цистицеркоз мають майже повсюдне поширення в Україні. У зв’язку з цим метою досліджень було встановити м`ясну продуктивність та вихід продуктів забою кролів, уражених збудниками Passalurus ambiguus та Cysticercus pisiformis. Інтенсивність пасалурозної інвазії була 1100±373,92 яєць в 1 г фекалій. Рівень ураженості кролів спонтанним цистицеркозом коливається від 2 до 9 міхурів. Характерно, що всі внутрішні органи кролів, уражених збудниками Passalurus ambiguus та Cysticercus pisiformis зменшились у вазі, окрім селезінки та легень, які збільшились відповідно на 31,90% і на 11,75% та на 38,04% (р< 0,05) і на 9,43%. Хворі на цистицеркозну інвазію кролі за живою масою поступались здоровим на 158,42 г (4,89%, р< 0,01), за забійною масою – на 215,81 г (11,50%, р< 0,01). Подібна тенденція спостерігалась у кролів, уражених збудниками Passalurus ambiguus, – забійна маса була менша на 271,16 г (14,89%, р< 0,01) порівняно зі здоровими. В результаті цього забійний вихід хворих на цистицеркоз тварин був нижчим на 6,32% (р< 0,01), на пасалуроз – на 13,22% (р< 0,01), у порівнянні зі здоровими. Кролі навіть за низької інтенсивності цистицеркозної інвазії мають недостатньо розвинені внутрішні органи, так порівняно з контролем встановлено вірогідне зменшення ваги серця на 7,22% (р< 0,05), печінки з жовчним міхуром – на 13,42% (р< 0,05), нирок – на 8,09% (р< 0,05), сім’яників – на 23,65% (р< 0,01). У кролів, уражених збудниками Passalurus ambiguus, слід відмітити, що вірогідно зменшилась маса лише печінки з жовчним міхуром – на 16,41% (р< 0,05) у порівнянні зі здоровими тваринами. В результаті можна зробити висновок, що кролі навіть за низької інтенсивності цистицеркозної інвазії мають недостатньо розвинені внутрішні органи, що може свідчити про порушення обмінних процесів в їх організмі, що й призводить до низького рівня м'ясної продуктивності тварин. Проте у кролів, уражених тривалий час збудниками Passalurus ambiguus, істотно зменшились забійна маса, забійний вихід і маса печінки, що є також цінним харчовим продуктом. Сосредоточение кроликов на ограниченной территории закономерно привело к возникновению различных инвазионных заболеваний. Пасалуроз и пизиформный цистицеркоз имеют широкое распространение на территории Украины. В связи с этим целью исследований было установить мясную продуктивность и выход продуктов убоя кроликов, пораженных возбудителями Passalurus ambiguus и Cysticercus pisiformis. Интенсивность пасалурозной инвазии была 1100 ± 373,92 яиц в 1 г фекалий. Уровень пораженности кроликов спонтанным цистицеркозом колеблется от 2 до 9 пузырей. Характерно, что все внутренние органы кроликов, пораженных возбудителями Passalurus ambiguus и Cysticercus pisiformis уменьшились в весе, кроме селезенки и легких, которые увеличились соответственно на 31,90% и на 11,75% и на 38,04% (р< 0,05 ) и на 9,43%. Больные цистицеркозом кролики по живой массе уступали здоровым на 158,42 г (4,89%, р< 0,01), по убойной массе – на 215,81 г (11,50%, р< 0,01). Подобная тенденция наблюдалась у кролей, пораженных возбудителем Passalurus ambiguus, – убойная масса была меньше на 271,16 г (14,89%, р< 0,01) в сравнении со здоровыми. В результате этого убойный выход больных цистицеркозом животных был ниже на 6,32% (р< 0,01), больных пасалурозом – на 13,22% (р< 0,01), в сравнении со здоровыми. Кролики даже при низкой интенсивности цистицеркозной инвазии имеют недостаточно развитые внутренние органы, по сравнению с контролем установлено достоверное уменьшение веса сердца на 7,22% (р< 0,05), печени с желчным пузырем - на 13,42% (р< 0, 05), почек - на 8,09% (р< 0,05), семенников – на 23,65% (р<0,01). Следует отметить, что у кроликов пораженных возбудителями Passalurus ambiguus, достоверно уменьшилась только масса печени с желчным пузырем - на 16,41% (р< 0,05) по сравнению со здоровыми животными. Это свидетельствует о нарушении обменных процессов в организме животных, эти нарушения приводят к низкому уровню мясной продуктивности животных. Можно сделать вывод, что кролики даже при низкой интенсивности цистицеркозной инвазии имеют недостаточно развитые внутренние органы, что может свидетельствовать о нарушении обменных процессов в их организме, что и приводит к низкому уровню мясной продуктивности животных. Однако у кроликов, пораженных длительное время возбудителями Passalurus ambiguus, существенно уменьшились убойная масса, убойный выход и масса печени, также ценным пищевым продуктом. The concentration of rabbits in a limited area naturally led to the emergence of various invasive diseases. Pasalurosis and piziformny cysticercosis are widespread in Ukraine. In this regard, the aim of the research was to establish meat productivity and the yield of slaughter products of rabbits affected by the pathogens of Passalurus ambiguus and Cysticercus pisiformis. The intensity of pasalurosis invasion was 1100 ± 373.92 eggs in 1 g of feces. The level of infestation of rabbits with spontaneous cysticercosis ranges from 2 to 9 blisters. It is characteristic that all internal organs of rabbits affected by the pathogens of Passalurus ambiguus and Cysticercus pisiformis decreased in weight, except for the spleen and lungs, which increased by 31.90% and 11.75% and 38.04% respectively (p< 0.05 ) and by 9.43%. Patients with cysticercosis rabbits on a live weight were inferior to healthy by 158.42 g (4.89%, p< 0.01), by slaughter weight - by 215.81 g (11.50%, p< 0.01). A similar trend was observed in rabbits affected by the pathogen Passalurus ambiguus, the slaughter weight was less by 271.16 g (14.89%, p< 0.01) in comparison with healthy ones. As a result, the slaughter yield of patients with cysticercosis of animals was lower by 6.32% (p< 0.01), of patients with pasalurosis - by 13.22% (p< 0.01), in comparison with healthy ones. Rabbits, even with a low intensity of cysticercous invasion, have insufficiently developed internal organs, compared with the control, a significant decrease in heart weight was found by 7.22% (p< 0.05), the liver with a gall bladder — by 13.42% (p< 0, 05), kidney - by 8.09% (p< 0.05), testes - by 23.65% (p< 0.01). It should be noted that in rabbits infected with the pathogens Passalurus ambiguus, only the liver mass with the gallbladder significantly decreased - by 16.41% (p< 0.05) compared with healthy animals. This indicates a violation of metabolic processes in the body of rabbits, these violations lead to a low level of meat animal productivity. It can be concluded that even with a low intensity cysticercous invasion, rabbits have insufficiently developed internal organs, which may indicate a disturbance of metabolic processes in their bodies, which leads to a low level of meat productivity of animals. However, in rabbits affected by Passalurus ambiguus pathogens for a long time, the carcass weight, carcass yield and liver mass, also a valuable food product, significantly decreased.
Description: Дуда Юлія Вікторівна https://orcid.org/0000-0003-0892-0402 Кунєва Лариса Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-4156-2136
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2584
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf520,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.