Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2707
Title: Фізіолого-біохімічний статус голштинської худоби за впливу гідрогумату в поєднанні з мікроелементами
Other Titles: Fizioloho-biokhimichnyi status holshtynskoi khudoby za vplyvu hidrohumatu v poiednanni z mikroelementamy
Authors: Грибан, В. Г.
Hryban, V. H.
Ракитянський, Віталій Миколайович
Rakytianskyi, V. N.
Rakityansky, Vitaly
Rakytianskyi, Vitalii
Rakityansky, V. M.
Rakytyanskyy, V. N.
Єфімов, Валентин Геннадійович
Efimov, V.
Efimov, Valentyn
Efimov, V. G.
Yefimov, V.
Yefimov, Valentyn
Yefimov, V. G.
Yefimov, V. H.
Iefimov, V. G.
Jefimov, V. H.
Jefimov, V. G
Jefimov, V.
Jefimov, Valentyn
Keywords: голштинська худоба
holshtynska khudoba
гідрогумат
hidrohumat
біохімічні показники крові
biokhimichni pokaznyky krovi
посилення анаболічних процесів
posylennia anabolichnykh protsesiv
Issue Date: 2008
Publisher: Дніпропетровський державний аграрний університет
Citation: Грибан В. Г. Фізіолого-біохімічний статус голштинської худоби за впливу гідрогумату в поєднанні з мікроелементами / В. Г. Грибан, В. М. Ракитянський, В . Г. Єфімов // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2008. – № 2. – С. 104-105. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2707
Abstract: Вивчено вплив гідрогумату на організм лактуючих голштинських корів і отриманих від них телят за корекції міді, кобальту і йоду в раціонах. Встановлено значні зміни в біохімічних показниках крові тварин, що вказують на посилення анаболічних процесів в організмі, зростання рівню неспецифічної резистентності на тлі покращення ефективності тканинного дихання й проміжного обміну вуглеводів та ліпідів. Vyvcheno vplyv hidrohumatu na orhanizm laktuiuchykh holshtynskykh koriv i otrymanykh vid nykh teliat za korektsii midi, kobaltu i yodu v ratsionakh. Vstanovleno znachni zminy v biokhimichnykh pokaznykakh krovi tvaryn, shcho vkazuiut na posylennia anabolichnykh protsesiv v orhanizmi, zrostannia rivniu nespetsyfichnoi rezystentnosti na tli pokrashchennia efektyvnosti tkanynnoho dykhannia y promizhnoho obminu vuhlevodiv ta lipidiv.
URI: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/42
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2707
ISSN: 2411-7285 2413-4899(online)
Appears in Collections:Вісник Дніпровського державного аграрно–економічного університету - до липня 2018 р.

Files in This Item:
File SizeFormat 
42-Article Text-129-1-10-20140209.pdf318,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.