Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2784
Title: Порівняльна оцінка якості кролятини, отриманої в умовах забійного підприємства і приватного сектору
Other Titles: Comparative assessment of the quality of rabbit meat, which was obtained in the conditions of a slaughter enterprise and backyard
Authors: Шевчик, Римма Святославівна
Shevchik, R. S.
Shevchik, Rimma
Shevchik, Rimma S.
Shevchyk, R. S.
Дуда, Юлія Вікторівна
Duda, Yuliya
Duda, Y. V.
Duda, J. V.
Duda, Julia
Duda, Y.
Duda, J.
Duda, Yulia
Duda, Yu.
Duda, Yulia V.
Duda, Julia Viktorovna
Duda, Yu. V.
Гавриліна, Олена Геннадіївна
Gavrilina, O.
Gavrilina, O. G.
Gavrylina, O.
Gavrylina, O. G.
Havrylina, O.
Havrylina, O. G.
Gavrilina, Olena
Gavrilina, E. G.
Кунєва, Лариса Володимирівна
Kuneva, Larissa V.
Kuneva, L. V.
Kuneva, L.
Kuneva, Larissa
Kunieva, L. V.
Keywords: технологічні схеми забою
technological schemes of slaughter
забій кролів
bruising of rabbits
господарства населення
households
підприємства з виробництва кролятини
enterprises for the production of rabbit meat
Issue Date: 2020
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Citation: Порівняльна оцінка якості кролятини, отриманої в умовах забійного підприємства і приватного сектору / Р. С. Шевчик, Ю. В. Дуда, О. Г. Гавриліна, Л. В. Кунєва // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Ветеринарні науки / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2020. – Т. 22. – № 97. – С. 162-168. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2784.
Abstract: Останнім часом все більш затребуваними споживачами стають продукти здорового харчування, до яких фахівці зараховують кролятину. Враховуючи великий відсоток господарств населення з виробництва м’яса кролів, а також розвиток відповідних підприємств, актуальним є питання порівняльної характеристики якості кролятини, отриманої за різних технологічних умов. Матеріалом дослідження були дві групи кролів каліфорнійської породи: перша (I) у кількості 32 тварини із кролеферми приватного сектору міста Дніпра, друга (II) – у кількості 60 тварин із підприємства з вирощування і переробки кролів міста Дніпра. Дослід складався з визначення: технологічних особливостей забою і первинної переробки кролів, м’ясних продуктивних та якісних характеристик кролятини, а також післязабійної ветеринарно-санітарної експертизи та гістоморфологічного дослідження. Загальні схеми забою і первинної переробки кролів обох груп загалом були схожі й відповідали вимогам. Відмінності визначені у способах оглушення, знекровлення, туалету тушок та підготовки їх до зберігання. Швидкий та ефективний спосіб знекровлення кролів II групи приводив до забруднення кров’ю шкурок, тимчасом як в I групі шкури залишалися чистими. Забійний вихід тушок кролів подвірного забою був вищим на 6,2 % (Р < 0,001), ніж на підприємстві і, навпаки, втрати м’ясного соку тушки після охолодження були меншими на 3,24 % (Р < 0,01) на виробництві, ніж у господарстві приватного сектору. Зниження рН м’яса до крайніх мінімальних значень через добу після забою в I групі було інтенсивнішим, ніж в II групі: 5,72 і 5,93 (Р < 0,001) відповідно. Не виявлено впливу умов виробництва кролятини на вміст вологи і білка в м’ясі. Спільні для обох груп кролів патологічні зміни характеризувались виявленням гематом, підшкірних абсцесів на тушках (9,4 % і 5,0 % випадків), еймеріозом печінки (12,5 % і 18,3 %). Суттєва різниця виявлена в патологічних змінах легень: частота випадків гемоаспірації легень кролів подвірного забою була в 16,5 разу вищою, ніж у кролів, забитих у виробничих умовах. Recently, healthy food products, include rabbit meat, are becoming increasingly popular consumers. Given the large percentage of households producing rabbit meat, as well as the development of relevant enterprises, the issue of quality of rabbit meat obtained under various technological conditions is relevant. The research material was two groups of Californian breed rabbits: the first (I) in the amount of 32 animals from a small rabbit farm city, the second (II) in the amount of 60 animals from a rabbit breeding and processing enterprise in the Dnipro. The experience consisted of determining: technological features of the slaughter and primary processing of rabbits, meat production and quality characteristics of rabbit meat, as well as slaughter veterinary and sanitary examination and histomorphological research. The general patterns of slaughter and primary processing of rabbits of both groups were generally similar and consistent with the requirements. The differences are defined in the methods of stunning, bleeding, toilet carcasses and preparing them for storage. A quick and effective method of bleeding rabbits of group II led to blood contamination of the skins, while in group I the skins remained clean. The dressing out percentage of rabbit backyard slaughter was 6.2 % higher (P < 0.001) than at the enterprise, and, conversely, the loss of carcass meat juice after cooling was 3.24 % less (P < 0.01) in production than in the small farm. The decrease in meat pH at the extreme minimum values per day after slaughter in the 1st group was more intense than in the 2nd group: 5.72 and 5.93 (P <0.001), respectively. The influence of the conditions for the production of rabbit meat on the moisture and protein content in meat was not revealed. The pathological changes common to both groups of rabbits were characterized by the detection of hematomas, subcutaneous abscesses in carcasses (9.4 % and 5.0 % of cases), hepatic coccidiosis (12.5 % and 18.3 %). A significant difference was found in pathological changes in the lungs: the incidence of hemoaspiration of the lungs of rabbit slaughter was 16.5 times higher than that of rabbits slaughtered under production conditions.
URI: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/3943/4012
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2784
ISSN: 2518–7554 print
2518–1327online
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
пдф.pdf563,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.