Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2792
Title: Наявнiсть потенцiйного збудника колiбактерiозу у популяцiї свиней локальної селекцiї українскької м’ясної породи
Other Titles: Наличие потенциального возбудителя колибактериза в популяции свиней локальной селекции украинской мясной породы
Тhe presence of a potential patient of colibacteriоsis in the population of pigs of local selection of ukrainian meat breed
Authors: Сировнєв, Г. I.
Syrovnev, G. I.
Syrovnev, Grigoriy
Микитюк, Віктор Васильович
Mykytiuk, V.
Mykytyuk, V. V.
Mykytiuk, V. V.
Mikityuk, V. V.
Хмельова, Олена Володимирівна
Khmeleva, Olena Volodymyrivna
Khmeleva, Helen
Khmeleva, Elena
Khmeleva, E.
Khmeleva, O. V.
Khmeleva, E. V.
Keywords: свині
pigs
колібактеріоз
colibacteriosis
Escherichia coli
Escherichia coli
українська м’ясна порода
Ukrainian meat breed
ген MUС4
MUC4 gene
ген FUT1
FUT1 gene
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН
Citation: Сировнєв Г. I. Наявнiсть потенцiйного збудника колiбактерiозу у популяцiї свиней локальної селекцiї українскької м’ясної породи / Г. I. Сировнєв, В. В. Микитюк, О. В. Хмельова // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН. – 2020. – Т. 59. – С. 115-123. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2792.
Abstract: Кожного року у світі більше 10млн. поросят гинуть від набрякової хвороби та діареї. Дані захворювання асоційовані із адгезією ентеротоксичнихEscherichia coli на поверхні літин кишківника поросят і мають назву колібактеріоз. Збудник хвороби–ентеропатогенні гемолітичні штами кишкової палички роду Eschenchia(E.coli). ЕнтеротоксичніE.coliO157 здатні продукувати специфічні адгезини при колибактеріозі поросят, найбільш важливу роль з яких відіграють F18 і F4 (К 88). В основі генетичної стійкості поросят до діареї лежить відсутність на поверхні клітин кишківника тварин відповідних рецепторів. Практичний інтерес для свинарства має вивчення можливості застосування у селекційному процесі полі- Морфізму генів рецепторів E. Coli F18 та F4 (ECR F18/FUT1 та ECR F4/MUC4), що пов'язані із виникненням колібактеріозу у поросят. Дослідження проводили на базі племінного репродуктора свиней української м’ясної породи селекції Дніпропетровського СГІ, СТОВ «Луговське» фірми «Авіас 2000» Солонянського району Дніпропетровської області. Мікробіологічні дослідження наявності у випорожненнях тварин E. Coli O157 проводили на кафедрі біотехнології та БЖД ДВНЗ «Українського хіміко-технологічного університету», використовуючи готове селективне середовище Compact Dry ЕС. Визначення генотипів за генами FUT1 та MUC4 поросят за зразками волосяних фолікулів проводили у лабораторії генетики Полтавського НДІ свинарства та АПВ НААН методом ПЛР- ПДРФ. Проведено дослідження з виявлення Ентеротоксичних E.coli O157 у закритій популяції свиней української м’ясної породи селекції ДСГІ. Встановлено, що у посліді 58,3% клінічно здорових свиноматок міститься E.coli O157, в той час як у посліді клінічно здорових поросят 5–12-денного віку частота виявлення становила 20,0%, а у поросят з ознаками діареї – 44,5%. Встановлено, що на 12 день середня масса хворих поросят була меншою на 30,45% у порівнянні із середньою массою здорових особин, а втрати серед хворих поросят при відлученні на 21 день досягають 56%. Виявлено взаємозв’язок між захворюваністю на колібактеріоз у поросят із генотипами за генами FUT1 та MUС4. Досліджувана популяція свиней є неблагонадійною за колібактеріозом, тому дослідження генофонду на наявність бажаних генотипів стійкості до колібктеріозу за маркерними генами FUT1 та MUC4 із подальшим підбором батьківських форм для схрещування мають бути включені в программу відтворення поголів’я. Ежегодно в мире более 10 млн. поросят погибают от отечной болезни и послеотлучной диареи. Данные заболевания, ассоциированные с адгезией энтеротоксигенными Escherichia coli на поверхности клеток кишечника поросят, именуются колибактериозом. Возбудитель болезни – энтеропатогенные гемолитические штаммы кишечной палочки рода Eschenchia (E. coli). Энтеротоксигенные E. coli O157 способны продуцировать специфические адгезины при колибактериозе поросят, наиболее важную роль из которых играют F18 и F4 (К 88). В основе генетической устойчивости поросят к диарее лежит отсутствие на поверхности клеток кишечника животных соответствующих рецепторов. Практический интерес для свиноводства имеет изучение возможности применения в селекционном процессе полиморфизма генов рецепторов E. coli F18 и F4 (ECR F18/FUT1 и ECR F4/MUC4), связанных с возникновением колибактериоза у поросят. Исследования проводились на базе племенного репродуктора свиней украинской мясной породы селекции Днепропетровского СХИ, СООО «Луговское» фирмы «Авиас-2000» Солонянского района Днепропетровской области. Микробиологические исследования наличия в испражнениях животных E. coli O157 проводили на кафедре биотехнологии и БЖД ГВУЗ «Украинского химико-технологического университета», используя готовую селективную среду Compact Dry ЕС. Определение генотипов касательно генов FUT1 и MUC4 поросят по образцам волосяных фолликулов проводили в лаборатории генетики 117 Полтавского НИИ свиноводства и АПП НААН методом ПЦР-ПДРФ. Проведено исследование по выявлению энтеротоксигенных E. coli O157 в закрытой популяции свиней украинской мясной породы селекции ДСХИ. Установлено, что в помете 58,3% клинически здоровых свиноматок содержится E. coli O157, в то время как в помете клинически здоровых поросят 5– 12 дневного возраста частота выявления составила 20,0%, а у поросят с признаками диареи – 44,5%. Установлено, что на 12 день средний вес больных поросят был меньше на 30,45% по сравнению со средним весом здоровых особей, а потери среди больных поросят при отъеме на 21 день достигают 56%. Выявлена взаимосвязь между заболеваемостью колибактериозом у поросят с генотипами по генам FUT1 и MUС4. Исследования генофонда популяции свиней селекции ДСХИ на наличие желаемых генотипов устойчивости к колибактериозу по маркерным генам FUT1 и MUC4 с последующим подбором родительских форм для скрещивания должны быть включены в программу воспроизводства поголовья. Each year about 10 million piglets die all over the world because of oodema disease and postweaning diarrhea. These diseases associated with the adhesion of enterotoxic Escherichia coli on the surface of pig intestinal cells are called colibacteriosis. The disease exciter is enteropathogenic hemolytic strains of Eschenchia (E. coli). The enterotoxic E. coli O157 is able to produce specific adhesins in piglet colibacteriosis, the most important role being played by F18 and F4 (K 88). The genetic resistance of piglets to diarrhea is based on the lack of appropriative receptors on the surface of the intestinal cells of animals. It is practical interest in pigs breading to study using polymorphism of E. coli F18 and F4 (ECR F18/FUT1 and ECR F4/MUC4) receptor genes in the selection process associated with the occurrence of colibacteriosis in piglets. The studies were apropiate on the basis of a breeder reproducer of the Ukrainian meat breed pigs of Dnipropetrovsk state agricultural institute selection at "Lugovskoye" Ltd. of firm "Avias 2000" of Solonyansky district, Dnipropetrovsk region. Microbiological studies of the presence of E. coli O157 in the animals faeces were performed at the Department of Biotechnology of the Ukrainian Chemical Technology University, using a ready-made selective Compact Dry EC medium. Animal genotype estimation for FUT1 and MUC4 genes was carried out at the genetic laboratory of the Institute of Pig Breeding andAgro Industrial Production, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, by the PCR-RFLP method. Studies have been conducted to detect enterotoxigenic E. coli O157 in a closed population of pigs of Ukrainian meat breed type of selection of Dnepropetrovsk state agricultural institute. 58.3% of clinically healthy sows were found to contain E. coli O157, while in the 5–12 days group of clinically healthy pigs the detection rate was 20.0% and in piglets with signs of diarrhea 44.5%. On 12th day the average weight of sick piglets was lower on 30.45% compared to the average weight of healthy individuals was found, and the losses among sick pigs at weaning on day 21 reached to 56%. The relationship between colibacteriosis piglets susceptibility with genotypes of FUT1 and MUC4 genes was identified. The studied population of pigs is unreliable for colibacteriosis, so a gene pool study for the presence of the desired colibacteriosis resistance genotypes of FUT1 and MUC4 marker genes, followed by selection of parental cross-breeding forms, should be included in the livestock reproduction program.
Description: Сировнєв Г. I. https://orcid.org/0000-0003-0287-6519 Микитюк Віктор Васильович https://orcid.org/0000-0002-1346-490X Хмельова Олена Володимирівна https://orcid.org/0000-0003-0266-3716
URI: https://abg-journal.com/index.php/journal/article/view/274
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2792
ISSN: 2312-0223
Appears in Collections:Тези конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.