Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2796
Title: Рівень безпечності Гуміліду, визначений біотестуванням на інфузоріях
Other Titles: Determination of the level of safety of Humilid during biotesting at ciliates
Authors: Степченко, Лілія Михайлівна
Stepchenko, L.
Stepchenko, L. M.
Stepchenko, Lilia M.
Крива, Олеся Анатоліївна
Kryva, Olesia
Kryva, O. A.
Kryva, L. A.
Kriva, O. A.
Kriva, L. A.
Kryvaya, A.
Kryvaya, O. A.
Чумак, Владислав Олександрович
Chumak, Vladislav
Chumak, V.
Chumak, V. O.
Keywords: інфузорії
ciliates
біотестування
biotesting
гостра токсичність
acute toxicity
гумінові речовини
humic substances
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Степченко Л. М. Рівень безпечності Гуміліду, визначений біотестуванням на інфузоріях / Л. М. Степченко, О. А. Крива, В. О. Чумак // Theoretical and Applied Veterinary Medicine / Дніпровський ДАЕУ. – 2019. – Т. 7. – № 4. – С. 210-214. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2796.
Abstract: Біологічно активна кормова добавка «Гумілід» – це 10 % розчин гумінових кислот, який своїми антиоксидантними, імуностимулювальними та антимікробними властивостями впливає на конверсію корму, продуктивність і якість м’яса сільськогосподарських тварин. Вона виготовлена згідно з ТУ У 15.7-00493675 004:2009 в умовах Науково-дослідної лабораторії з гумінових речовин ім. проф. Л. А. Христєвої Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Більшість робіт за впливу Гуміліду була виконана на птиці різних видів і свинях. Проаналізовано наявні дані щодо безпечності кормової добавки «Гумілід» та проведено біотестування на інфузоріях Paramecium caudatum відповідно до вимог чинного законодавства у галузі контролю ветеринарних препаратів та кормових добавок. Для токсикологічних досліджень підготовлено серію розведень Гуміліду 0,1–100 г/л на культуральному середовищі для простіших. Дані про гостру токсичність досліджуваних концентрацій були отримані згідно з рекомендованими методами швидкого біологічного аналізу. Показники LC 50 визначали пробітним аналізом кривих летальності. У розчинах Гуміліду 1,0 та 10 г/л протягом 1 години спостереження загибель інфузорій склала менше ніж 10 % від загальної чисельності. Концентрація 100 г/л зумовлює зниження кількості парамецій. За даними розрахунку токсичності Гуміліду методом C.Bliss та В. Б. Прозоровського LC 50 для Paramecium caudatum становить 104 г/л. Графічний метод обчислення LC 50 з отриманої лінії регресії дав результат 124 г/л. Таким чином з’ясовано, що, Гумілід за концентрації менше 1 % нетоксичний для найпростіших, NOEC (концентрація без спостережуваного ефекту) становить 2 г/л, а EC 50 (половина максимальної ефективної концентрації) – 104–124 г/л. Отже, результати активності Гуміліду щодо Paramecium caudatum дозволяють класифікувати його як нетоксичну речовину, LC 50 – понад 5 000 мг/кг. У перерахунку добавки на вміст власне гумінових кислот у складі зразка LC 50 відповідає 10,4–12,4 г/л. The «Humilide» – Biologically Active Feed Supplement is a 10 % solution of humic acids that, by its antioxidant, immunostimulatory and antimicrobial properties, affects feed conversion, productivity and meat quality of farm animals. It is made according to TU In 15.7-00493675 004: 2009 in the conditions of the Research Laboratory of Humic Substances named of prof. L. A. Khristeva. Most of the work on the effects of the supplement has been done on poultry of different species and pigs. The available data on the safety of the feed additive «Humilide» were analyzed and biotested on Paramecium caudatum in accordance with the requirements of the current legislation in the field of control of veterinary preparations and feed additives. A series of Humilide dilutions of 0.1–100 g/l on the culture medium at ciliates were prepared for toxicological studies. Acute toxicity data of the tested concentrations were obtained according to the recommended methods of rapid bioassay. LC 50 values were determined by probit analysis of lethality curves. In solutions of «Humilide» 1.0 and 10 g/l within 1 hour of observation, the death of the protozoa was less than 10 % of the total number. A concentration of 100 g/l causes a decrease their quantity. According to the calculation of the toxicity of «Humilide» by the method of Bliss & Prozorovsky LC 50 for Paramecium caudatum is 104 g / l. Using the graphical method for calculating LC 50 from the obtained regression line, the result was 124 g/l. Thus, «Humilide» at a concentration of less than 1 % is non-toxic to protozoa, NOEC (No Observed Effect Concentration) is 2 g/l and EC 50 (Half maximal effective concentration) is 104–124 g/l. Therefore, the results on the activity of «Humilide» in relation to the Paramecium caudatum allow to classify it as a non-toxic substance, LC 50 – over 5 000 mg/kg. It is IV class acute toxicity according to SP 8.8.1.2.002-98 (Ukraine) and international criteria – 5 toxicity category. When converted to the content of humic acids in the composition of the sample, this corresponds to 10.4–12.4 g/l.
Description: Степченко Лілія Михайлівна https://orcid.org/0000-0001-8509-7048 Крива Олеся Анатоліївна http://orcid.org/0000-0002-8825-2207 Чумак Владислав Олександрович https://orcid.org/0000-0002-0140-3982
URI: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/245
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2796
ISSN: 2663-1156 (Print)
2663-1164 (Online)
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf519,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.