Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3215
Title: Вікова динаміка гематологічних показників у сухостійних корів
Other Titles: Age dynamics of hematological indices in dry cows
Authors: Корейба, Людмила Володимирівна
Koreyba, Ludmila
Koreyba, L. V.
Koreyba, Lyudmila Volodymyrivna
Koreyba, L.
Koreiba, L. V.
Coregba, L. V.
Дуда, Юлія Вікторівна
Duda, Yuliya
Duda, Y. V.
Duda, J. V.
Duda, Julia
Duda, Y.
Duda, J.
Duda, Yulia
Duda, Yu.
Duda, Yulia V.
Duda, Julia Viktorovna
Duda, Yu. V.
Keywords: гематологічне дослідження
haematological research
корови
cows
сухостійний період
dry period
морфологічні показники
morphological indices
Issue Date: 2020
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Citation: Корейба Л. В. Вікова динаміка гематологічних показників у сухостійних корів / Л. В. Корейба, Ю. В. Дуда // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія : Ветеринарні науки / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2020. – Т. 22. – № 98. – С. 42-45. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3215.
Abstract: Потреба у дослідженні показників крові визначається її фізіологічним значенням і змінами, які настають за різних фізіологічних та патологічних станів. Гематологічний профіль є важливим критерієм, який показує фізіологічний стан тварин. Фізіологічні зміни крові у корів встановлено стосовно умов утримання та годівлі, зоогігієнічних параметрів, в динаміці сухостійного періоду, за різних сезонів року тощо. При опрацюванні літературних джерел останніх років нами не знайдено інформації щодо досліджень динаміки показників крові у вагітних тварин залежно від їхнього віку. Мета нашої роботи полягала у вивченні вікової динаміки гематологічних показників крові у корів в період сухостою. Наші дослідження були спрямованими на визначення гематологічних показників тільних корів голштинської породи за фізіологічного перебігу дородового періоду в період сухостійного періоду залежно від кількості тільностей. Контрольні та дослідні групи формувались за принципом груп-аналогів (за породою, віком, статтю, фізіологічним станом, масою, молочною продуктивністю). Утримання тварин взимку – стійлове в типових приміщеннях із задовільними параметрами мікроклімату, а літом – в таборах. Лабораторні дослідження проводили в лабораторії Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Гематологічні дослідження проводили за такими показниками: еритроцити, гемоглобін, кольоровий показник, ШОЕ, лейкоцити, моноцити, лімфоцити, паличко- та сегментоядерні нейтрофіли, базофіли і еозинофіли, керуючись загальноприйнятими методиками. Результати отриманих нами досліджень свідчать про те, що у корів шостої тільності виявлена найнижча кількість еритроцитів на фоні найвищого вмісту гемоглобіну, які призвели до зростання кольорового показника; у корів п’ятої вагітності – зворотна тенденція; збільшення до максимальних значень кількості лейкоцитів у корів третьої тільності (в 1,32 разу порівняно з попередньою), що є відображенням більшої реактивності організму корів даної вікової групи; вірогідне зниження (на 10,59 %, P < 0,05) кількості лімфоцитів встановлено у корів шостої тільності, що вказує на послаблення імунної відповіді; також спостерігається збільшення кількості еозинофілів майже в 1,75 разу (P < 0,05) порівняно з п’ятою вагітністю; тенденція поступового зниження кількості сегментоядерних нейтрофілів у глибокотільних корів прослідковується з другої по п’яту вагітність та суттєве зниження кількості паличкоядерних нейтрофілів у корів п’ятої тільності до 1,33 %. The requirement for the study of blood parameters is determined by its physiological significance and changes that occur in different physiological and pathological conditions. The hematological profile is an The requirement for the study of blood parameters is determined by its physiological significance and changes that occur in different physiological and pathological conditions. The hematological profile is an important criterion that shows the physiological condition of animals. The physiological changes of blood in cows have been established concerning the conditions of keeping and feeding, hygienic parameters, in the dynamics of the dry season, in different seasons of the year, etcetera. We have not found any information on studies of the dynamics of blood parameters in pregnant animals, depending on their age, in the study of literary sources in recent years. The purpose of our work was to study the age-related dynamics of hematological blood parameters in cows during the dry period. Our studies aimed to determine the hematological indices of Holstein breed cows in the physiological course of the prenatal period during the dry period, depending on the number of deep calving. Control and experimental groups were formed on the principle of group-analogues (by breed, age, sex, physiological state, weight, milk productivity). Animals kept in typical rooms with satisfactory microclimate parameters (in winter) and at camps (in summer). Laboratory studies were carried out in the laboratory of the Dnipro State Agrarian and Economic University. Hematologic studies were performed according to the following indicators: erythrocytes, hemoglobin, color index, erythrocyte sedimentation rate, leukocytes, monocytes, lymphocytes, neutrophils with rod-like shape and segmented nucleus, basophils and eosinophils according to conventional methods. The results of our studies indicate that the lowest number of erythrocytes was detected in the cows of the sixth calving and the highest hemoglobin content, which led to the rise of the color index – in cows of the fifth pregnancy present the reverse tendency; increase to the maximum values of the number of leukocytes in cows of the third body (1.32 times), which is a reflection of the greater reactivity of the body of cows of this age group; a probable decrease (by 10.59 %, P < 0.05) of lymphocyte counts was found in sixth-calf cows, indicating a weakened immune response; also increased eosinophils almost 1.75 times (P < 0.05) compared to fifth pregnancy; the trend of a gradual decrease in the number of segmented neutrophils in calving cows is followed by a second to fifth pregnancy and a significant reduction in the number of stab neutrophils in cows of the fifth pregnancy of up to 1.33 %.
Description: Корейба Людмила Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-8658-1779 Дуда Юлія Вікторівна https://orcid.org/0000-0003-0892-0402
URI: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/3973/4048
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3215
ISSN: 2518-7554 print
2518-1327 online
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86.pdf498,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.