Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3258
Title: Imperatives of Quality Insuring of the Production Cycle and Effective Functioning Process of the Enterprises of Agro-Product Subcomplex of Ukraine
Other Titles: Імперативи забезпечення якості виробничого циклу та ефективного процесу функціонування підприємств агропродуктового підкомплексу України
Authors: Vinichenko, Igor
Вініченко, Ігор Іванович
Trusova, Natalia
Трусова, Наталія Вікторівна
Kurbatska, Larysa
Курбацька, Лариса Миколаївна
Polehenka, Maryna
Полегенька, Марина Анатоліївна
Oleksiuk, Vitalii
Олексюк, Віталій Олександрович
Keywords: economic activity
господарська діяльність
consumer value
споживча вартість
agricultural sector
сільськогосподарський сектор
production
виробництво
integration of economic relations
інтеграція економічних відносин
Issue Date: 2020
Publisher: ASERS Publishing Group SRL
Citation: Imperatives of Quality Insuring of the Production Cycle and Effective Functioning Process of the Enterprises of Agro-Product Subcomplex of Ukraine / Igor Vinichenko, Natalia Trusova, Larysa Kurbatska, Maryna Polehenka, Vitalii Oleksiuk // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2020. – Vol. XI, No. 4(50). – P. 1462–1481. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3258
Abstract: The article deals with the imperatives of quality insuring of the production cycle and the effective functioning process of the enterprises of agro-product subcomplex of Ukraine. An effective functional system has been built which, based on the quantitative and qualitative criteria of competitiveness of enterprises, determines the scale and effectiveness of their activity, provides opportunities to reproduce the resource potential of the agro-product subcomplex industries. The set of processes of relevant implication ‘resources –structure –efficiency –development of the system was singled out in order to improve the qualitative and quantitative properties of the production cycle as a creation of efficiency. An adaptive-renovation approach is proposed, which allows selecting from the system of indicators representative-effective indicators and factors of financial and resource load on the level of self-financing of the production cycle with 95% probability. The criterion of ‘optimal maximum profit’, which meets the requirements of a clear economic interpretation of the performance indicators, provides an increase in the value of cash flow to reduce the dependence of the entities of inter-economic relations on the slowdown in the self-financing of the production cycle. It is proved that the integration of agro-product industries with a long continuous cycle has specified functional changes in their efficiency. We have grouped the entities of inter-economic relations by the level of production cost and profitability of the sold products, which ensure the effective process of functioning of the enterprises of the agro-product subcomplex. The parameters of financial and resource load on indicators of self-financing of the production cycle of enterprises of poultry agro-complex in the average for one region of Ukraine are determined. Alternative business projects for the production of poultry products are proposed while changing the cash flow discount rate. У статті розглядаються імперативи забезпечення якості виробничого циклу та ефективного процесу функціонування підприємств агропродуктового підкомплексу України. Побудована ефективна функціональна система, яка на основі кількісних та якісних критеріїв конкурентоспроможності підприємств визначає масштаби та ефективність їх діяльності, надає можливості для відтворення ресурсного потенціалу галузей агропродуктового підкомплексу. Для покращення якісних та кількісних властивостей виробничого циклу як створення ефективності було виділено сукупність процесів відповідного значення «ресурси –структура –ефективність –розвиток системи». Запропоновано адаптивний підхід відновлення, який дозволяє із системи показників вибирати репрезентативно ефективні показники та фактори фінансово-ресурсного навантаження на рівні самофінансування виробничого циклу з імовірністю 95%. Критерій "оптимальний максимальний прибуток", що відповідає вимогам чіткої економічної інтерпретації показників результативності, передбачає збільшення величини грошового потоку для зменшення залежності суб'єктів міжекономічних відносин від уповільнення самоконтролю -фінансування виробничого циклу. Доведено, що інтеграція галузей агропродукції з тривалим безперервним циклом зумовила функціональні зміни їх ефективності. Ми згрупували суб'єктів міжекономічних відносин за рівнем собівартості продукції та рентабельністю реалізованої продукції, що забезпечує ефективний процес функціонування підприємств агропродукту підкомплекс. Визначено параметри фінансово-ресурсного навантаження за показниками самофінансування виробничого циклу підприємств птахофабрики в середньому по одному регіону України. Пропонуються альтернативні бізнес-проекти з виробництва продукції птахівництва при зміні норми дисконтування грошових потоків.
URI: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3258
ISSN: 2068-696X
Appears in Collections:Наукові публікації в наукометричній базі Scopus

Files in This Item:
File SizeFormat 
JARLE_XI_4(50)_2020_1462-1481.pdf3,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.