Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3410
Title: Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment
Other Titles: Розвиток та репродуктивні якості свиноматок різних порід: інноваційні та традиційні методи оцінки
Authors: Khalak, V.
Халак, В.
Gutyj, B.
Гутий, Б.
Bordun, О.
Бордун, О.
Horchanok, Anna
Горчанок, Анна Володимирівна
Ilchenko, M.
Ільченко, М.
Smyslov, S.
Смислов, С.
Kuzmenko, O.
Кузьменко, О.
Lytvyshchenko, Lyudmyla
Литвищенко, Людмила Олександрівна
Keywords: pigs
свині
breed
порода
own productivity
власна продуктивність
ontogenesis
онтогенез
sow
свиноматка
reproductive qualities
репродуктивні якості
nest uniformity
рівномірність гнізд
index
показник
economic efficiency
економічна ефективність
Issue Date: 2020
Publisher: Melitopol State Pedagogical University
Citation: Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment / V. Khalak , B. Gutyj , О. Bordun , A. Horchanok , M. Ilchenko , S. Smyslov , O. Kuzmenko , L. Lytvyshchenko // Ukrainian Journal of Ecology. – 2020. – Vol. 10, № 2. – P. 356-360. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3410
Abstract: The article presents the results of research on indicators of own productivity of pigs and reproductive qualities of sows of different breeds and breeding value, as well as calculates the economic efficiency of research results. We studied the pigs of large white breed and landrace breed. During our research, we evaluated the piglets live weight at birth, weight on second and fourth months, average daily and relative live weight, formation intensity, growth uniformity index and growth stress index, multiplicity, high fertility, milk yield and nest weight at the time of weaning at the age of 28-32 days. The index of alignment (homogeneity) of the sow nest by live weight of piglets at birth was calculated according to Halak (2012), selection index of sow reproductive qualities (SIRQS) – due to Tserenyuk (2014). The economic efficiency of the results was calculated according to the indicator “nest weight at weaning time, kg”. We established that the pigs of large white breed and Landrace breed belong to the first class and elite class in terms of their own productivity. Significant differences between animals of these breeds were established by live weight at birth, two-month and four-month age, average daily and relative gains in live weight during the period of control rearing. The difference between the groups in terms of integrated growth rates (formation intensity, growth stress index, growth uniformity index) ranged from 1.57 to 16.20 %. Analysis of the data shows that sows of great white breeds outnumbered peers of Landrace breed in terms of fertility by 0.5 goals, milk yield - by 3.8 kg, breeding index of reproductive qualities of sows (SIRQS) – by 1.88. Landrace sows were characterised by higher fertility rates (by 0.12 kg), nest weight at weaning at the age of 28-32 days (by 5.3 kg) and safety of piglets before weaning (by 3.5 %). The maximum increase in additional products was obtained for sows of large white breed and Landrace class M+ according to the selection index of reproductive qualities of sows (SIRQS) and these were 16.49–6.23 %, and its value is 412.22 and 166.83 UAH more in accordance. У статті представлені результати досліджень показників власної продуктивності свиней та репродуктивних якостей свиноматок різних порід та племінної цінності, а також розрахована економічна ефективність результатів досліджень. Ми вивчали свиней великої білої породи та породи ландрас. Під час наших досліджень ми оцінювали живу вагу поросят при народженні, вагу на другий та четвертий місяці, середньодобову та відносну живу масу, інтенсивність формування, індекс рівномірності росту та індекс стресу росту, кратність, високу плодючість, надої та масу гнізда на час відлучення у віці 28-32 днів. Індекс вирівнювання (однорідності) гнізда свиноматки за живою вагою поросят при народженні розраховували за даними Halak (2012), індекс відбору репродуктивних якостей свиноматок (SIRQS) - за Церенюком (2014). Економічну ефективність результатів розраховували за показником «маса гнізда під час відлучення, кг». Ми встановили, що свині великої білої породи та породи ландрас за власною продуктивністю належать до першого класу та елітного класу. Суттєві відмінності між тваринами цих порід були встановлені за живою масою при народженні, двомісячному та чотиримісячному віці, середньодобовим та відносним приростом живої маси за період контрольного вирощування. Різниця між групами за показниками інтегрованих темпів зростання (інтенсивність формування, індекс стресу зростання, індекс рівномірності росту) коливалась від 1,57 до 16,20%. Аналіз даних показує, що свиноматки великих білих порід переважали однолітків породи ландрас за плодючістю на 0,5 гола, надоями - на 3,8 кг, племінним індексом репродуктивних якостей свиноматок (SIRQS) - на 1,88. Свиноматки ландрас характеризувались вищими показниками родючості (на 0,12 кг), масою гнізда при відлученні у віці 28-32 днів (на 5,3 кг) та безпекою поросят перед відлученням (на 3,5%). Максимальний приріст додаткової продукції отримано для свиноматок великої білої породи та класу ландрас М + за індексом відбору репродуктивних якостей свиноматок (SIRQS), і вони становили 16,49–6,23%, а його вартість становить 412,22 та 166,83 грн більше відповідно.
URI: https://www.ujecology.com/articles/development-and-reproductive-qualities-of-sows-of-different-breeds-innovative-and-traditional-methods-of-assessment.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3410
ISSN: 2520-2138
Appears in Collections:Наукові публікації в наукометричній базі Web of ScienceItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.