Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4002
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілий, Дмитро Дмитрович-
dc.contributor.authorBeliy, Dmitry Dmitrievich-
dc.contributor.authorBeliy, Dmitry-
dc.contributor.authorBeliy, D. D.-
dc.contributor.authorBely, Dmitry Dmitrievich-
dc.contributor.authorBely, Dmitry-
dc.contributor.authorBely, D. D.-
dc.contributor.authorBilyi, D. D.-
dc.contributor.authorBilyi, D.-
dc.contributor.authorРубленко, М. В.-
dc.contributor.authorRublenko, M.-
dc.contributor.authorСамойлюк, Вячеслав Володимирович-
dc.contributor.authorSamoiluk, V. V.-
dc.contributor.authorSamoylyuk, Vyacheslav-
dc.contributor.authorSamoyuluk, V. V.-
dc.contributor.authorSamoylyuk, V.-
dc.contributor.authorSamoylyuk, V. V.-
dc.contributor.authorSamoylyuk, Wyacheslav-
dc.contributor.authorSamoylyuс, W. W.-
dc.contributor.authorSamoiliuk, V. V.-
dc.contributor.authorSamoiliuk, V.-
dc.contributor.authorСпіцина, Тетяна Леонідівна-
dc.contributor.authorSpitsyna, Tetiana-
dc.contributor.authorSpitsina, T.-
dc.contributor.authorSpitsina, T. L.-
dc.contributor.authorSpitsyna, T. L.-
dc.contributor.authorSpitsyna, T.-
dc.date.accessioned2021-03-23T07:54:33Z-
dc.date.available2021-03-23T07:54:33Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationПерспективні напрями консервативного лікування собак із пухлинами молочної залози (огляд літератури). Частина 1 – Нестероїдні протизапальні препарати / Д. Д. Білий, М. В. Рубленко, В. В. Самойлюк, Т. Л. Спіцина // Науковий вісник ветеринарної медицини : зб. наук. праць / Білоцерківський НАУ. – 2020. – № 2. – С. 166-174. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4002.uk
dc.identifier.issn2310-4902 (print)-
dc.identifier.issn2415-7589 (online)-
dc.identifier.urihttp://nvvm.btsau.edu.ua/sites/default/files/visnyky/vet/bilyi_2_2020_1.pdf-
dc.identifier.urihttp://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4002-
dc.descriptionБілий Дмитро Дмитрович https://orcid.org/0000-0003-3896-0384 Самойлюк Вячеслав Володимирович https://orcid.org/0000-0001-8400-8904 Спіцина Тетяна Леонідівна https://orcid.org/0000-0002-8047-7305uk
dc.description.abstractПроблема лікування пухлин у собак залишається актуальною, що зумовлено складністю патогенетичних каскадів, відсутністю єдиних методологічних підходів до діагностики та лікування онкохворих пацієнтів, недостатньою кількістю тварин у групах, описованим характером представлених результатів, некоректністю «механічного» запозичення терапевтичних протоколів із гуманної медицини. Запропоновані схеми лікування не забезпечують отримання бажаних результатів, реєструється стійка тенденція до збільшення кількості дрібних домашніх тварин із пухлинами молочної залози. Тому актуальним є пошук альтернативних методів лікування собак із неоплазіями молочної залози, серед яких, насамперед, слід виділити застосування нестероїдних протизапальних засобів, які справляють позитивний ефект за рахунок пригнічення експресії циклооксигенази-2, активації апоптозу та інгібуванням міграції ракових клітин. Потенційно ефективними терапевтичними методами є електропорація та електрохіміотерапія, які дозволяють суттєво збільшити концентрацію хіміотерапевтичного засобу в ракових клітинах на тлі мінімальної токсичності для здорових тканин. Важлива роль гіперкоагуляції в механізмах розвитку та прогресування новоутворень молочної залози у собак обгрунтовує доцільність застосування антитромбічної тепарії в онкохворих пацієнтів, насамперед низькомолекулярних гепаринів, які дозволяють покращити ефективність терапевтичних протоколів та профілактувати метастазування пухлин. Показано, що зазначені методи у складі комплексних схем лікування збільшують ефективність загальноприйнятих протоколів хіміо- та променевої терапії, а також хірургічного втручання. Проте, потрібні подальші дослідження патогенетичних аспектів дії зазначених методів лікування за пухлин молочної залози у сук та вивчення можливості їх поєднання із іншими терапевтичними схемами. Проблема лечения опухолей у собак остаётся актуальной, что обусловлено сложностью патогенетических каскадов, отсутствием единых методологических подходов к диагностике и лечению онкобольных пациентов, недостаточным количеством животных в группах, описательным характером представленных результатов, некорректностью «механического» переноса терапевтических протоколов из гуманной медицины. Предложенные схемы лечения не обеспечивают получение желаемых результатов, регистрируется стойкая тенденция к увеличению количества мелких домашних животных с опухолями молочной железы. Поэтому актуальным является поиск альтернативных методов лечения сук с опухолями молочной железы, среди которых, прежде всего, необходимо выделить применение нестероидных противовоспалительных средств, которые обеспечивают положительный эффект за счёт угнетения экспрессии циклооксигеназы-2, активации апоптоза и ингибирования миграции раковых клеток. Потенциально эффективными методами являются электропорация и электрохимиотерапия, которые позволяют существенно увеличить концентрацию химиотерапевтического средства в раковых клетках на фоне минимальной токсичности для здоровых тканей. Важная роль гиперкоагуляции в механизмах развития и прогрессирования новообразований молочной железы у собак обосновывает целесообразность использования антитромбической терапии у онкобольных пациентов, прежде всего низкомолекулярных гепаринов, которые позволяют увеличить эффективность терапевтических протоколов и профилактировать метастазирование опухолей. Показано, что указанные методы в составе комплексных схем лечения увеличивает эффективность общепринятих протоколов химио- и лучевой терапии, а также хирургического лечения. Однако, необходимы дальнейшие исследования патогенетических аспектов действия указанных методов лечения опухолей молочной железы у сук и определение возможности их комбинации с другими терапевтическими схемами. The problem of treating tumors in dogs remains relevant due to the complexity of pathogenetic cascades, lack of common methodological approaches to diagnosis and treatment of cancer patients, insufficient number of animals in groups, the described nature of the results, incorrect "mechanical" borrowing of therapeutic protocols from human medicine. The proposed treatment regimens do not provide the desired results, there is a steady trend to increase the number of small pets with breast tumors. Therefore, it is important to find alternative treatments for dogs with breast neoplasms, among which, first of all, should be noted the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, which cause a positive effect by inhibiting the expression of cyclooxygenase-2, activating apoptosis and inhibiting cancer cell migration. Potentially effective therapeutic methods are electroporation and electrochemotherapy, which can significantly increase the concentration of chemotherapeutic agents in cancer cells against the background of minimal toxicity to healthy tissues. The important role of hypercoagulation in the mechanisms of development and progression of breast tumors in dogs justifies the use of antithrombotic therapy in cancer patients, especially low molecular weight heparins, which can improve the effectiveness of therapeutic protocols and prevent tumor metastasis. It is shown that these methods as part of complex treatment regimens increase the effectiveness of conventional protocols of chemotherapy and radiation therapy, as well as surgery. However, further studies of the pathogenetic aspects of these treatments for breast tumors in bitches and the possibility of combining them with other therapeutic regimens are needed.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherБілоцерківський НАУuk
dc.subjectантитромбічна терапіяuk
dc.subjectantithrombotic therapyuk
dc.subjectсукиuk
dc.subjectbitchesuk
dc.subjectнеоплазії молочної залозиuk
dc.subjectbreast neoplasmsuk
dc.subjectпротоколи лікуванняuk
dc.subjecttreatment protocolsuk
dc.subjectнестероїдні протизапальні засобиuk
dc.subjectnonsteroidal anti-inflammatory drugsuk
dc.subjectелектропораціяuk
dc.subjectelectroporationuk
dc.titleПерспективні напрями консервативного лікування собак із пухлинами молочної залози (огляд літератури). Частина 1 – Нестероїдні протизапальні препаратиuk
dc.title.alternativeПерспективные направления консервативного лечения сук с опухолями молочной железы (обзорная информация)uk
dc.title.alternativePerspective directions of conservative treatment of bitches with breast tumors (review information)uk
dc.typeArticleuk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33245/2310-4902-2020-160-2-166-174-
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bilyi_2_2020_1.pdf544,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.