Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4524
Title: Determination of minimum inhibitory concentration (MIC) of some 1,2,4-triazole derivatives with potential tuberculostatic and tuberculocidal ability in vitro
Other Titles: Визначення мінімальної інгібуючої концентрації (MIC) деяких похідних 1,2,4-триазолу з потенційною туберкулостатичною та туберкулоцидною здатністю in vitro
Authors: Zazharskiy, Vladymyr
Zazharskiy, Volodymyr
Zazharskyi, Vladymyr
Zazharskyi, Volodymyr
Zazharskiy, V.
Zazharskyi, V.
Zazharskiy, Volodymyr V.
Zazharskiy, V. V.
Zazharskyi, V. V.
Zazharsky, V. V.
Зажарський, Володимир Володимирович
Davydenko, Pavel
Davydenko, Pavlo
Davydenko, P. O.
Davydenko, P.
Давиденко, Павло Олександрович
Bigdan, O. А.
Бігдан, О. А.
Hotsulia, A. S.
Гоцуля, А. С.
Kulishenko, Oleg
Kulishenko, O.
Kulishenko, O. М.
Кулішенко, Олег Миколайович
Gutyj, B. V.
Гутий, Б. В.
Salata, V. Z.
Салата, В. З.
Khimych, M. S.
Химич, М. С.
Skrypka, H. A.
Скрипка, Г. А.
Naidich, O. V.
Найдич, О. В.
Anforova, M. V.
Анфорова, М. В.
Popova, I. M.
Попова, І. М.
Franchuk-Kryva, L. O.
Франчук-Крива, Л. О.
Keywords: isoniazid
ізоніазид
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis
M. bovis
M. bovis
M. fortuitum
M. fortuitum
GKP-305
ГКП-305
BKP-100
БКП-100
Issue Date: 2020
Citation: Determination of minimum inhibitory concentration (MIC) of some 1,2,4-triazole derivatives with potential tuberculostatic and tuberculocidal ability in vitro / [ V. V. Zazharskyi, P. О. Davydenko, O. А. Bigdan et al. ] // Ukrainian Journal of Ecology. – 2020. – № 10(6). – С. 145-159. – URI : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4524.
Abstract: The problem of tuberculosis infection caused by multidrug-resistant strains is becoming increasingly important in the world. This infectious disease poses a global health risk with an incidence rate of 8.8 million cases and a fatal outcome of 1.4 million. Coinfection with human immunodeficiency virus (HIV) increases the number of cases of tuberculosis and the development of active tuberculosis. Therefore, the search for substances with potential anti-TB activity is a promising way to solve this problem. 1,2,4-triazole derivatives – one of the interesting classes of anti-TB compounds. The study of their tuberculocidal, tuberculostatic properties, as well as MIC (minimum inhibitory concentration) was promising in relation to mycobacteria of different species. The work was conducted in 2019–2020 at Dnipro State Agrarian and Economic University. M. bovis and M. fortuitum mycobacterial species were selected for the study. The investigation of MIC levels for isoniazid, GKP-305, BKP-100 revealed that the growth of M. fortuitum had begun at 12th and 14th day on Sauton and Model media modified with 0.125% hydrogumate solution, respectively, whereas growth on pure Sauton and Model media was observed on the 25th and 28th day, respectively. It indicates that modification of Sauton and Model media with 0.125% hydrogumate solution doubles growth rate of M. fortuitum. As for isoniazid added to Sauton medium, MIC in case of M. fortuitum was impossible to determine since the growth was observed even at 50 µg/mL. With respect to GKP-305 added to Sauton medium, MIC was 50 µg/mL, which was concluded by the absence of growth. However, in the range of 25 to 0.19 µg/mL, isolated flakes of the colony with matte finish up to strong, noticeable strokes of the colonies with matte finish, which become well apparent at shaking, were observed. Having conducted studies on MIC determination on M. bovis and M. fortuitum using various growth media, it was established that MIC for isoniazid, GKP-305, BKP-100 applied on M. fortuitum in Sauton medium was 50 µg/mL; on Model medium, only MIC for BKP100 on M. fortuitum could be determined, which was 50 µg/mL; similar results were obtained for 0.125% hydrogumate-modified Sauton medium and 0.125% hydrogumate-modified Model medium (MIC for BKP-100 was 50 µg/mL). The studies revealed the potential teberculocidal and tuberculostatic ability of the studied drugs GKP-305 and BKP-100 in relation to M. fortuitum and M. bovis. Isoniazid was used as a control. High efficacy was found in BKP-100 in relation to mycobacteria (MIC from 12.5 to 50 μg /mL). GKP-305 showed a tuberculostatic effect. Проблема туберкульозної інфекції, спричиненої штамами, стійкими до різних лікарських засобів, набуває все більшого значення у світі. Ця інфекційна хвороба представляє глобальний ризик для здоров’я із частотою захворюваності 8,8 мільйона випадків та летальним наслідком 1,4 мільйона . Спільне зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) збільшує кількість випадків туберкульозу та розвиток активного туберкульозу . Тому пошук речовин з потенційною протитуберкульозною активністю є перспективним способом вирішення цієї проблеми . Похідні 1,2,4-триазолу - один з цікавих класів протитуберкульозних сполук .Вивчення їх туберкулоцидних, туберкулостатичних властивостей, а також MIC (мінімальної інгібуючої концентрації) було перспективним щодо мікобактерій різних видів . Робота проводилась у 2019–2020 роках у Дніпровському державному аграрно-економічному університеті. Для дослідження були відібрані мікобактеріальні види M. bovis та M. fortuitum . Дослідження рівнів MIC для ізоніазиду, GKP-305, BKP-100 показало, що ріст M. fortuitumрозпочався на 12-й та 14-й день на середовищах Sauton та Model, модифікованих 0,125% розчином гідрогумату, відповідно, тоді як ріст на чистому середовищі Sauton та Model спостерігався на 25-й та 28-й день відповідно. Це вказує на те, що модифікація середовищ Sauton та Model за допомогою 0,125% розчину гідрогумату подвоює швидкість росту M. fortuitum . Що стосується ізоніазиду, доданого до середовища Саутона, то MIC у випадку M. fortuitum було неможливо визначити, оскільки зростання спостерігався навіть при 50 мкг / мл. Щодо GKP-305, доданого до середовища Саутона, MIC становив 50 мкг / мл, що було зроблено на підставі відсутності росту. Однак у діапазоні від 25 до 0,19 мкг / мл спостерігали поодинокі пластівці колонії з матовим покриттям до сильних, помітних ударів колоній з матовим покриттям, які добре помітні при струшуванні. Провівши дослідження щодо визначення MIC на M. bovis та M. fortuitum з використанням різних середовищ для росту, було встановлено, що MIC для ізоніазиду, GKP-305, BKP-100, застосованого до M. fortuitum у середовищі Саутона, становив 50 мкг / мл; на модельному середовищі, лише MIC для BKP-100 на M. fortuitumможна було визначити, що становило 50 мкг / мл; подібні результати були отримані для 0,125% модифікованого гідрогуматом середовища Саутона та 0,125% модифікованого гідрогуматом середовища Модель (MIC для BKP-100 становив 50 мкг / мл). Дослідження виявили потенційну теберкулоцидну та туберкулостатичну здатність досліджуваних препаратів GKP-305 та BKP-100 щодо M. fortuitum та M. bovis . Ізоніазид був використаний в якості в контролі . Висока ефективність була знайдена в БКП-100 по відношенню до мікобактерій (MIC від 12,5 до 50 μ г / мл). GKP-305 показав туберкулостатичний ефект.
Description: Зажарський Володимир Володимирович https://orcid.org/0000-0003-2674-2494 Давиденко Павло Олександрович https://orcid.org/0000-0002-8425-3835 Кулішенко Олег Миколайович https://orcid.org/0000-0001-6801-2380
URI: https://www.ujecology.com/articles/determination-of-minimum-inhibitory-concentration-mic-of-some-124triazole-derivatives-with-potential-tuberculostatic-and.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4524
ISSN: 2520-2138
Appears in Collections:Наукові статтіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.