Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4777
Title: Контроль імунопрофілактики репродуктивно-респіраторного синдрому свиней молекулярними методами в умовах Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів агропромислового комплексу Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Other Titles: Control of immunoprophylaxis of reproductive and respiratory syndrome of swine in the Scientific Research Centre of Biosafety and Environmental Control Agro-industrial Complex of Dnipro State Agrarian and Economic University
Authors: Поїзд, В. М.
Poyizd, V. M.
Keywords: генетичний матеріал
genetic material
вірус РРСС
PRRS virus
діагностика
diagnosis
ІФА
ELISA
ПЛР
PCR
антитіла
antibodies
цільові гени
target genes
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Поїзд В. М. Контроль імунопрофілактики репродуктивно-респіраторного синдрому свиней молекулярними методами в умовах Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів агропромислового комплексу Дніпровського державного аграрно-економічного університету : магістер. дипломна робота : 211, Ветеринарна медицина / Поїзд В. М. ; наук. керівники Масюк Д. М. , Кокарєв А. В. ; Дніпровський держ. аграр.-економ. ун-т , Ф-т ветеринарної медицини , Каф. фізіології та біохімії с.-г. тварин. – Дніпро, 2021. – 89 с. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4777.
Abstract: У дипломній роботі представлено результати комплексу досліджень, що характеризують особливості застосування молекулярних методів лабораторної діагностики для контролю імунопрофілактики репродуктивно-респіраторного синдрому свиней. Встановлено, що у популяції свиней циркулює епізоотичний штам вірусу РРСС 1 генотипу. З’ясовано, що серопревалентність за РРСС серед свиноматок становить понад 50 %, що сприяє трансплацентарному інфікуванню поросят. На 56 добу життя у поросят реєструється формування «імунологічного вікна», що обумовлює активацію інфекції. Імунізація свиней живою атенуйованою вакциною проти РРСС забезпечує формування групового імунітету, що попереджує трансплацентарну передачу вірусу, сприяє збільшенню рівня антитіл у поросят на 14 та 28 доби життя відповідно у 2,6 і 2,7 рази, обумовлює підвищення запліднюваності на 9 % та зменшення народження мертвого і нежиттєздатного приплоду на 4,7 %. Вакцинація поросят сприяє підвищенню середньо добового приросту на 5,3 % (р≤0,05), що обумовлює збільшення показнику середньої маси тіла свиней на 180 д.ж. майже на 5 кг. Економічна ефективність ПЛР-діагностики трьох цільових генів вірусу РРСС становить 708,90 грн, а дослідження антитіл методом ІФА – 113,60 грн за одну пробу. The graduate work presents the results of a set of studies, what characterize the features of the use of molecular methods of laboratory diagnostics for the control of immunoprophylaxis of PRRS. It was found that a field strain of PRRS virus genotype 1 circulates in the pig population. Seroprevalence for PRRS among sows is more than 50%, which contributes to transplacental infection of piglets. On the 56th day of life in piglets, the formation of an "immunological window" is registered, which causes the activation of the infection. Immunization of pigs with live attenuated vaccine against PRRS provides the formation of group immunity, which prevents transplacental transmission of the virus. Contributes to an increase in antibody levels in piglets at 14 and 28 days of age, respectively, 2.6 and 2.7 times. Causes an increase in fertility by 9% and a decrease in the birth of dead and non-viable piglets by 4.7%. Vaccination of piglets increases the average daily gain by 5.3% (p≤0.05) and average body weight of pigs in 180 days of life by almost 5 kg. The economic efficiency of PCR diagnostics of the three target genes of the PRRS virus is UAH 708.90 and ELISA antibody test - UAH 113.60 per sample.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4777
Appears in Collections:Кафедра фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин. Магістри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Поїзд В.М..pdf1,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.