Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4884
Title: Причини загибелі товстолобика білого Hipophthalmichthys molitrix у магістральному каналі “Дніпро-Донбас” та заходи щодо її попередження
Other Titles: Causes of death of silver carp Hipophthalmichthys molitrix in the “Dnipro-Donbas” magistral channel and prevention measures
Authors: Новіцький, Роман Олександрович
Novitsky, R. A.
Novitsky, R. O.
Novitskiy, R. A.
Novitskiy, R. O.
Novickii, R. A.
Novitskij, R. A.
Novitskij, R. O.
Nowicki, R. A.
Novickij, R. A.
Novitskyy, R. O.
Novitskyi, R. O.
Novitsky, Roman O.
Novitskiy, Roman
Novitskiy, R.
Novits’kyy, R. O.
Novyts’kyy, R. O.
Novitskyi, Roman O.
Novitsky, Roman
Махоніна, А. В.
Makhonina, A. V.
Кочет, В. М.
Kochet, V. M.
Христов, О. О.
Khristov, O. O.
Губанова, Надія Леонідівна
Gubanova, Nadiia
Hubanova, Nadiia
Gubanova, N.
Gubanova, N. L.
Gubanova, Nadezhda
Hubanova, N. L.
Горчанок, Анна Володимирівна
Horchanok, Anna
Horchanok, A.
Horchanok, A. V.
Keywords: магістральний канал
main channel
риби-біомеліоранти
fish-biomeliorants
мікрофітофаги
microphytophages
фітопланктон
phytoplankton
голодування
starvation
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Причини загибелі товстолобика білого Hipophthalmichthys molitrix у магістральному каналі “Дніпро-Донбас” та заходи щодо її попередження / [ Р. О. Новіцький, А. В. Махоніна, В. М. Кочет та ін. ] // Theoretical and Applied Veterinary Medicine / Дніпровський ДАЕУ. – 2019. – Т. 7. – № 2. – С. 102-106. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4884.
Abstract: Важливою ланкою водойм України є канал “Дніпро-Донбас”, який створено для зрошення степової зони України. Для підтримки стану каналу на високому екологічному рівні, запобігання зниження якості води проводять заходи із застосуванням риб-біомеліорантів (товстолобики білий і строкатий, амур білий, короп). У травні та серпні 2016 р. на гідротехнічному каналі “Дніпро-Донбас” внаслідок невідомих причин відбулася локальна масова загибель білого товстолобика Hipophthalmichthys molitrix. У результаті комплексних гідробіологічних та іхтіопатологічних досліджень встановлено, що навесні кормова база риб-мікрофітофагів збіднена, основу біомаси фітопланктону в каналі складають багатоклітинні синьозелені та діатомові водорості. Цінні для товстолобиків дрібні протококові водорості в планктоні не знайдені (крім одного виду – Pediastrum duplex). Унаслідок цього виявлені факти голодування Hipophthalmichthys molitrix протягом весняного сезону. Відзначено, що тривале голодування товстолобика білого обумовлює не тільки порушення процесів метаболізму, пов’язаних із перетравлюванням їжі, але й приводить до порушення процесу дихання риб, що також є опосередкованою причиною загибелі риб навіть при достатньому вмісті кисню у воді. Влітку локальна масова загибель Hipophthalmichthys molitrix у каналі відбувається внаслідок комплексної дії негативних чинників, у тому числі миттєвого надходження синьо-зелених водоростей з аванкамери, надмірного розвитку бактеріофлори та синергічного підсилення токсичного ефекту на організм риб. Запропоновані заходи щодо попередження масової загибелі риб-мікрофітофагів (товстолобика білого Hipophthalmichthys molitrix) на каналі “Дніпро-Донбас” у весняний і літній періоди під час періодичного прокачування води по трасі каналу. The “Dnipro-Donbas” Channel is an important link among the Ukrainian reservoirs, it was created for irrigation of the steppe zone of Ukraine. To maintain the state of the channel at a high appropriate ecological level and to prevent water quality reduction the measures with use of fish biomeliorants (silver carp and bighead carp, grass carp, common carp) are applied. In May and August 2017 in the “Dnipro-Donbas” hydrotechnical channel, due to unknown reasons, there was a local mass death of the silver carp (Hipophthalmichthys molitrix). As a result of complex hydrobiological and ichthyopathological studies it was discovered that in the spring the feed base of fish-microfitophages is poor, the base of biomass of phytoplankton in the channel is multicellular blue-green algae and Diatoms. A small-sized protococcal algaе, valuable for silver carp, is not found in the plankton (except of one species – Pediastrum duplex). As a result, there are cases of starvation of Hipophthalmichthys molitrix during the spring season. It is noted that prolonged starvation of the silver carp causes not only the disorder of metabolic processes connected with gastrointestinal digestion, but also leads to a disturbance of the respiratory process of fishes, which also serves as an indirect cause of the fish death, even with sufficient oxygen content in water. In the summer the local mass death of Hipophthalmichthys molitrix in the channel occurs due to the complex action of negative factors, including the instantaneous intake of blue-green algae from inlet chamber, the excessive development of bacterial flora and synergistic enhancement of the toxic effect on the fish organism. Arrangements are proposed to prevent the mass death of fish-microfitophages (silver carp Hipophthalmichthys molitrix) in the “Dnipro-Donbas” channel in the spring and summer during periodic pumping of water along the route of the canal.
Description: Новіцький Роман Олександрович https://orcid.org/0000-0001-9373-5759 Губанова Надія Леонідівна https://orcid.org/0000-0003-0617-2498 Горчанок Анна Володимирівна https://orcid.org/0000-0003-0103-1477
URI: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/224
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4884
ISSN: 2663-1156 (Print)
2663-1164 (Online)
Appears in Collections:Theoretical and Applied Veterinary Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (23).pdf430,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.