Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4932
Title: Прояв комбінаційної здатності свиней ірландської селекції за промислового виробництва свинини в умовах степу України
Other Titles: Manifestation of the combination ability of pigs of Irish selection in the industrial production of pork in the steppe of Ukraine
Authors: Оглобля, Вікторія Вікторівна
Ohloblia, Viktoriia Viktorivna
Повод, Микола Григорович
Povod, Mykola Hryhorovych
Цап, Світлана Володимирівна
Tsap, S.
Tsap, Svitlana
Tsap, S. V.
Tsap, Svitlana V.
Tsap, Svitlana Volodymyrivna
Keywords: середньодобові прирости
average daily gains
свиноматка
sow
порода
breed
поєднання
combination
гетерозис
heterosis
багатоплідність
fertility
схрещування
crossing
Issue Date: 2020
Publisher: Сумський НАУ
Citation: Оглобля В. В. Прояв комбінаційної здатності свиней ірландської селекції за промислового виробництва свинини в умовах степу України / В. В. Оглобля, М. Г. Повод, С. В. Цап // Вісник Сумського національного аграрного університету : Серія «Тваринництво» / Сумський НАУ. – 2020. – № 4(43). – С. 58-64. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4932.
Abstract: Проведена оцінка ефекту гетерозису за прямого та реципрокного схрещування основних материнських порід великої білої та ландрас ірландського походження в умовах промислової технології виробництва свинини в степу України. Встановлено прояв ефекту гетерозису за більшістю материнських ознак як за прямого так і зворотного схрещування основних материнських порід. Але за різними ознаками його ефект був неоднаковим. За багатоплідністю встановлено ефект гетерозису як при прямому так і зворотному схрещуванні. Найвищим при прямому схрещуванні виявився показник специфічного гетерозису – 8,97%, тоді як справжній та загальний гетерозис проявились на рівні 7,48%. За зворотного варіанту поєднання свиней цих порід загальний гетерозис за показником багатоплідності склав 3,45%, справжній та специфічний гетерозис становили 2,04%,тоді як гіпотетичний склав 2,74%. У свиноматок великої білої породи при поєднання їх з кнурами породи ландрас спостерігалися негативні значення всіх видів гетерозису на рівні 5,24 -5,47%. За зворотного поєднання свиней цих порід встановлено позитивний загальний гетерозис – 3,90%, справжній та специфічний становили 3,65%, а гіпотетичний – 3,77%. За кількістю поросят при відлученні ефект гетерозису виявився нижчим за прямого схрещування (♀ВБ × ♂Л) в порівнянні зі зворотнім (♀Л ×♂ВБ). Так за прямого схрещування специфічний гетерозис склав 3,36%, тоді як гіпотетичний 2,50%. За зворотного схрещування тварин цих порід ефект загального гетерозису склав 7,56%, справжнього та специфічного гетерозису 5,79% а гіпотетичного – 6,67%. Ефект гетерозису за масою гнізда поросят при відлучені у свиноматок породи ландрас осімененних спермою кнурів великої білої породи був наступним – загальний – 6,60%, гіпотетичний – 6,40%, справжній та специфічний – 6,20%. Ефект гібридної сили за комплексом ознак відтворювальних якостей свиноматок за показником СІВЯС найвищим був ефект специфічного гетерозису за поєднання порід ♀ВБ × ♂Л – 8,88%, тоді як гіпотетичний гетерозис за СІВЯС склав 8,26%, а загальна та справжня його форми знаходились на рівні 7,65%. За поєднання свиноматок породи ландрас з кнурами великої білої породи ефекти гетерозису за СІВЯС загальний гетерозис за комплексом цих ознак склав для даного поєднання 2,64%, гіпотетичний – 2,05%, а специфічний та справжній по 1,48%. За більшістю відтворювальних якостей свиноматок материнських генотипів великої білої та ландрас порід виявлено ефект гетерозису як при прямому так і зворотному їх схрещуванні. При схрещуванні свиноматок великої білої породи з кнурам породи ландрас найвищим прояв ефекту гетерозису був за загальною кількістю поросят при народжені – 1,18 … 8,86%, багатоплідності – 7,48 … 8,97% та селекційним індексом відтворювальних якостей (СІВЯС) – 7,85 – 8,88%. За реципрокного варіанту схрещування тварин цих порід найвищим показник гетерозису виявився за кількістю поросят при відлучені – 5,79 … 7,56%, масою поросят при відлучені 6,20 … 6,60% та оціночним індексом з обмеженою кількістю ознак (ІВЯ) – 3,93 … 5,08%. The article evaluates the effect of heterosis for direct and reciprocal formation of the main material rocks of large white and landrace of Irish origin in terms of industrial technology of pork production in the steppe of Ukraine. The study revealed the manifestation of the effect of heterosis on most maternal traits in both direct and reverse crossing of the main maternal breeds. But on different grounds, its effect was different. The effect of heterosis in both direct and reverse crossing has been established in terms of fertility. The highest in direct crossing was the specific heterosis – 8,97%, while the true and total heterosis were at 7,48%. In the reverse variant of the combination of pigs of these breeds, the total heterosis in terms of fertility was 3,45%, the true and specific heterosis was 2,04%, while the hypothetical was 2,74%. In sows of large white breed when combined with boars of Landrace breed, negative values of all types of heterosis were observed at the level of 5,24 -5,47%. In the reverse combination of pigs of these breeds, a positive total heterosis was found – 3,90%, true and specific was 3.65%, and hypothetical – 3,77%. In terms of the number of piglets at weaning, the effect of heterosis was lower than direct crossing (♀VB × ♂L) in comparison with the reverse (♀L × ♂VB). Thus, in direct crossing, the specific heterosis was 3,36%, while the hypothetical 2,50%. For backcrossing of animals of these breeds, the effect of total heterosis was 7,56%, true and specific heterosis 5,79% and hypothetical – 6,67%. The effect of heterosis on the nest weight of piglets when weaned in sows of Landrace breed inseminated with sperm boars of large white breed was as follows - general – 6,60%, hypothetical – 6,40%, true and specific – 6,20%. The effect of hybrid force on the complex of traits of reproductive qualities of sows on the indicator SIVYAS was the highest effect of specific heterosis for the combination of breeds ♀VB × ♂L - 8,88%, while the hypothetical heterosis on SIVYAS was 8,26%, and the general and true forms were at the level of 7,65%. When combining Landrace sows with large white boars, the effects of heterosis on SIVYAS total heterosis on the complex of these traits for this combination was 2.64%, hypothetical – 2,05%, and specific and true 1,48%. According to the majority of reproductive qualities of sows of maternal genotypes of large white and landrace breeds, the effect of heterosis was revealed both at their direct and reverse crossing. When crossing sows of large white breed with boars of Landrace breed, the highest manifestation of the effect of heterosis was on the total number of piglets at birth – 1,18… 8,86%, fertility – 7,48… 8,97% and selection index of reproductive qualities (SIVYAS) – 7,85 – 8,88%. In the reciprocal variant of crossing animals of these breeds, the highest rate of heterosis was found in the number of piglets at weaning – 5,79… 7,56%, the weight of piglets at weaning 6,20… 6,60% and the estimated index with a limited number of traits (IVA) – 3,93… 5,08%.
Description: Цап Світлана Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-2495-949х
URI: https://snaubulletin.com.ua/index.php/ls/article/view/257
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4932
ISSN: 2708-4639
2708-4647
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Оглобля В. В. Прояв комбінаційної здатності.pdf651,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.