Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4960
Title: Регіонально-інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури
Other Titles: Regional-innovative model of tourism infrastructure development
Authors: Безугла, Людмила Сергіївна
Bezuhla, Liudmyla
Keywords: екотуристична інфраструктура
ecotourism infrastructure
екологічний туризм
ecological tourism
регіонально-інноваційна модель
regional innovation model
зелений туризм
green tourism
сільський зелений туризм
rural green tourism
синергетичний гістерезис
synergistic hysteresis
кластер
cluster
освітницько-просвітницькі заходи
Ositnytsia and educational events
Issue Date: 2021
Publisher: Херсонський національний технічний університет
Citation: Безугла Л. С. Регіонально-інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури : дис. ... д-ра екон. наук. : [спец]. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіон. економіка» / Людмила Сергіївна Безугла ; Харківський нац. техніч. ун-т ; Одеська нац. акад. харчових технологій. – Харків, 2021, 444 с. – Кваліфікаційна наук. праця на правах рукопису. - Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4960
Abstract: В дисертаційній роботі запропоновано обґрунтування теоретико-методологічних, методичних та прикладних засад, а також розробка практичних рекомендацій щодо формування та функціонування регіональної моделі розвитку екотуристичної інфраструктури регіону. Авторкою вперше сформульовано поняття «синергетичного гістерезису» та доведено що, його використання для функціонування підприємств задіяних в туристичній інфраструктурі надасть можливість розглянути основу взаємодії дисипативних систем в економічному аспекті, що в свою чергу дозволить більш ретельно та детально визначити причини негативних тенденцій. Обґрунтовано симбіоз екотуристичних підприємств та місцевих громад у розвитку екотуристичної інфраструктури. Запропоновано регіонально-інноваційну модель розвитку екотуристичної інфраструктури, впровадження якої сприятиме зростанню доходів сільського населення, збільшенню обсягів надходжень до місцевих бюджетів, скороченню рівня безробіття за рахунок створення додаткових робочих місць, активізації розвитку малого підприємництва в регіоні та державно-приватного партнерства на основі залучення приватних інвестицій. Удосконалено методичний підхід щодо класифікації розвитку інфраструктури основних курортів регіону. Визначено економічну сутність поняття «туристична мотивація», яке визначено як сукупність потреб, які 3 впливають на людину в процесі участі у туристичній діяльності та виступають центральним фактором у процесі прийняття рішень. Сформовано методичні підходи просування та комерціалізації екотуристичної інфраструктури. Визначено методичний підхід щодо стимулювання розвитку екотуристичної інфраструктури шляхом застосування податкової знижки. Запропоновані напрями популяризації сільського зеленого туризму. В дисертаційні роботі дістали подальший розвиток методичні підходи щодо розширення заповідних територій регіонів, дефініція «екотуристична інфраструктура», що передбачає коллаборацію суб’єктів підприємництва та об’єктів екотуристичного значення, які забезпечують функціонування екотуристичної діяльності та регулюють рух матеріальних, фінансових, духовних та інформаційних потоків між ними. Крім того, надано пропозиції щодо удосконалення основних інституційних засад, які забезпечать створення й належне функціонування екотуристичної інфраструктури за рахунок проведення постійних маркетингових досліджень у сфері екотуристичної інфраструктури та щодо активізації співпраці між органами влади, інвесторами, бізнесструктурами, закладами освіти, науковими установами з урахуванням закордонного досвіду, що дозволить визначити екотуристичну діяльність регіону більш конкурентоспроможною. Охарактеризовано вплив факторів макросередовища на діяльність об’єктів екотуристичної інфраструктури. In the dissertation work, the substantiation of the theoretical, methodological, methodological and applied foundations is proposed, as well as the development of practical recommendations for the formation and functioning of a regional model for the development of the ecotourism infrastructure of the region. The author was the first to formulate the concept of "synergistic hysteresis" and proved that its use for the functioning of enterprises involved in the tourism infrastructure will allow us to consider the basis of the interaction of dissipative systems in the economic aspect, which in turn will allow to more thoroughly and in detail determine the causes of negative trends. The symbiosis of ecotourism enterprises and local communities in the development of ecotourism infrastructure has been substantiated. A regional innovative model for the development of ecotourism infrastructure has been proposed, the introduction of which will contribute to the growth of incomes of the rural population, an increase in revenues to local budgets, a reduction in the unemployment rate by creating additional jobs, enhancing the development of small business in the region and public-private partnership based investment. The methodological approach to the classification of the infrastructure development of the main resorts of the region has been improved. The economic essence of the concept of "tourist motivation" is determined, which characterizes the totality of needs that affect a person in the process of participating in tourist activities and act as a central factor in the decision-making process. Methodical approaches to the promotion and commercialization of ecotourism infrastructure have been formed. The methodological approach to stimulate the development of ecotourism infrastructure by applying a tax discount has been determined. The directions of popularization of rural green tourism are proposed. 5 The dissertation work further developed methodological approaches to expanding the protected areas of the regions, the definition of "ecotourism infrastructure", which provides for the collaboration of business entities and objects of ecotourism value, ensuring the functioning of ecotourism activities and regulating the movement of material, financial, spiritual and information flows between them. In addition, proposals were made to improve the basic institutional frameworks that will ensure the creation and proper functioning of ecotourism infrastructure through ongoing marketing research in the field of ecotourism activities and to enhance cooperation between authorities, investors, business structures, educational institutions, scientific institutions, taking into account foreign experience, which will make it possible to determine the ecotourism infrastructure of the region as more competitive. The influence of macroenvironmental factors on the activities of ecotourism infrastructure objects is characterized.
URI: https://www.onaft.edu.ua/download/dissertation/thesis/2021/Disser-Bezugla.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4960
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертацiя_Безугла_Л.С..pdf943,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.