Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4965
Title: Рівень молочної продуктивності та відтворна функція голштинських корів різного віку за тривалої лактації
Other Titles: Level of dairy productivity and reproductive function of holstina cows of different ages during long lactation
Authors: Гуцуляк, Ганна Сергіївна
Gutsulyak, G. S.
Hutsuliak, Hanna Serhiivna
Hutsuliak, Hanna
Huculak, A.
Keywords: безпліддя
infertility
голштинська порода
Holstein breed
лактація
lactation
молочна продуктивність
milk productivity
відтворна функція
reproductive function
Issue Date: 2020
Publisher: Сумський НАУ
Citation: Гуцуляк Г. С. Рівень молочної продуктивності та відтворна функція голштинських корів різного віку за тривалої лактації / Г. С. Гуцуляк // Вісник Сумського національного аграрного університету : Серія «Тваринництво» / Сумський НАУ. – 2020. – № 3(42). – С. 33-37. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4965.
Abstract: Тривалість лактації дослідних груп тварин коливалася від 845,9 до 915,5 доби, тобто була досить великою. Так, у лактуючих дослідних корів I, II та III (контрольних) груп тривалість лактації відповідно першої, другої та третьої була не тільки великою, але й мала майже однаковий період, що становив у середньому 681,1-681,5 днів. У той же час п’ятий період лактації у тварин V групи був дещо довшим і тривав у середньому 629,4 дня, тоді як у корів IV групи четверта лактація становила 611,9 дня. Протягом усього періоду лактації корова групи I покладала найбільші надії, в середньому 18469,8 кг молока. Водночас відносно найнижчі надої мали корови IV групи, у яких цей показник не перевищував 15617,3 кг. Характеристика доїння протягом 305 днів лактації дозволяє більш об’єктивно оцінити виробництво молока тваринами. Результати цієї оцінки показують, що найвищий показник на цьому рівні був у корів IV групи, які жили в середньому 11399,2 кг молока. Високий потенціал продуктивності також відображається у корів V групи, які утримують 305 днів п’ятої лактації популяції в середньому 10464,3 кг, що лише на 8,93 % (P <0,05) менше, ніж у корів IV групи в четвертій лактації. Першонароджені групи I характеризувалися порівняно найнижчим надоєм молока за 305 днів лактації, що становило в середньому 8486,1 кг молока, що менше, ніж тварин IV групи, на 34,3 % (Р <0,001). Таким чином, дуже тривала лактаційна функція корів Гольштейну з першої по п’яту лактацію характеризується досить високим рівнем молочної продуктивності, який є найвищим у первістків і має тенденцію до зниження під час другої, третьої та четвертої лактації та незначним збільшенням в п'ятому. На відміну від цього, рівень продуктивності піддослідних корів, розрахований на 305 день лактації, свідчить про найнижчі надої молока у первістка та його поступове збільшення до четвертої лактації та незначне зниження до п’ятого. Високий рівень молочної продуктивності піддослідних корів, з одного боку, та недостатня чи пригнічена активність гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи організму, з іншого, призвели до низької народжуваності від штучного осіменіння та високого індексу осіменіння. The duration of lactation of the experimental groups of animals ranged from 845.9 to 915.5 days, ie was quite long. Thus, in lactating experimental cows of I, II and III (control) groups, the duration of lactation, respectively, the first, second and third was not only long, but also had almost the same period, which averaged 681.1-681.5 days. At the same time, the fifth lactation period in group V animals was slightly longer, lasting an average of 629.4 days, while in group IV cows, the fourth lactation was 611.9 days. During the entire lactation period, cows of group I had the highest hopes, which averaged 18469.8 kg of milk. At the same time, relatively the lowest milk yield was characterized by cows of the IV group, in which this indicator did not exceed 15617.3 kg. Characterization of milking during 305 days of lactation allows a more objective assessment of milk production of animals. The results of this assessment show that the highest rate at this level was in cows of group IV, who lived an average of 11399.2 kg of milk. High productivity potential is also reflected in cows of group V, which hold 305 days of the fifth lactation of the population on average 10464.3 kg, which is only 8.93 % (P <0.05) less than in cows of group IV in the fourth lactation . Group I first-borns were characterized by relatively the lowest milk yield in 305 days of lactation, which averaged 8486.1 kg of milk, which was less than the group IV animals by 34.3 % (P <0.001). Thus, the very long lactation function of Holstein cows from the first to the fifth lactation is characterized by a fairly high level of milk productivity, which is highest in the firstborn and tends to decrease during the second, third and fourth lactations and a slight increase in the fifth. In contrast, the level of productivity of experimental cows, calculated at 305 days of lactation, indicates the lowest milk yield in the firstborn and its gradual increase until the fourth lactation and a slight decrease in the fifth. The high level of milk productivity of experimental cows, on the one hand, and insufficient or suppressed activity of the hypothalamic-pituitary-gonadal system of the body, on the other hand, led to low fertility from artificial insemination and high insemination index.
Description: Гуцуляк Ганна Сергіївна https://orcid.org/0000-0002-4808-5934
URI: https://snaubulletin.com.ua/index.php/ls/article/view/227
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4965
ISSN: 2708-4639
2708-4647
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
227-Article Text-379-1-10-20210130.pdf3,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.