Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5076
Назва: Використання нетрадиційних мінеральних добавок в годівлі телят
Інші назви: The use of the of unconventional mineral additions in the feeding of calves
Использование нетрадиционных минеральных добавок в кормлении телят
Автори: Бегма, Наталія Андріївна
Begma, Natalia
Begma, N. A.
Мусіч, Ольга Іванівна
Musich, Olga
Musich, O.
Musich, O. I.
Ключові слова: зоотехнічні показники
zootechnical indicators
фільтраційний осад
filtration sludge
дефекат цукрового виробництва
defect of sugar production
крейда
chalk
телята
calves
Дата публікації: чер-2021
Видавництво: Дніпровський ДАЕУ
Бібліографічний опис: Бегма Н. А. Використання нетрадиційних мінеральних добавок в годівлі телят / Н. А. Бегма, О. І. Мусіч // Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ( Дніпро, 4 черв. 2021 р.) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2021. – С. 11-16. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5076.
Короткий огляд (реферат): Найбільш актуальним питанням цукрової промисловості на сьогоднішній день є визначення шляхів повного і раціонального використання побічних продуктів, які утворюються в процесі виробництва цукру, розробка мало- і безвідходних технологій, а також заходів із виключення шкідливого впливу на навколишнє середовище. У статті розглядаються перспективні напрямки раціонального використання побічного продукту (дефекату), що утворюється при виробництві цукру, а саме – фільтраційного осаду. Дефекат цукрового виробництва містить кальцій, фосфор і ще цілий ряд цінних елементів живлення. Застосування фільтраційного осаду в годівлі молодняку великої рогатої худоби замість крейди кормової сприяє збереженню навколишнього середовища від забруднення відходами виробництва цукру. Встановлено, що в 1 кг кормової добавки з дефекату цукрового виробництва містилося: карбонату кальцію - 75-80 %, фосфору - 1,5 %, заліза - 390,0 мг%, міді - 0,50 мг%, марганцю - 10,5 мг%, цинку - 0,9 мг%, кобальту - 1,1 мг% і нецукрів - 20 - 25 %. Телята краще споживали нову добавку на 31,6 - 46,1% вище в порівнянні з кормовою крейдою. Включення досхочу в раціони телят фільтраційного осаду в зимовий період вирощування при відсутності преміксів достовірно покращує основні зоотехнічні показники молодняку в порівнянні з застосуванням кормової крейди: живу масу - на 3,1-3,8 %, середньодобовий приріст живої маси - на 8,14 – 8,75 %, абсолютний приріст живої маси - на 10,3 - 15,2 %; витрати кормів на 1 кг приросту живої маси телят нижче контролю на 9,4-13,2 %. Застосування досліджуваної кормової добавки є економічно виправдано. Наиболее актуальным вопросом сахарной промышленности на сегодняшний день является определение путей полного и рационального использования побочных продуктов, образующихся в процессе производства сахара, разработка мало- и безотходных технологий, а также мероприятий по исключения вредного воздействия на окружающую среду. В статье рассматриваются перспективные направления рационального использования побочного продукта (дефеката), образующегося при производстве сахара, а именно - фильтрационного осадка. Дефекат сахарного производства содержит кальций, фосфор и еще целый ряд ценных элементов питания. Применение фильтрационного осадка в кормлении молодняка крупного рогатого скота вместо мела кормовой способствует сохранению окружающей среды от загрязнения отходами производства сахара. Установлено, что в 1 кг кормовой добавки с дефеката сахарного производства содержалось: карбоната кальция - 75-80%, фосфора - 1,5%, железа - 390,0 мг%, меди - 0,50 мг%, марганца - 10,5 мг%, цинка - 0,9 мг%, кобальта - 1,1 мг% и нецукрив - 20 - 25%. Телята лучше потребляли новую добавку на 31,6 - 46,1% выше по сравнению с кормовой мелом. Включение вволю в рационы телят фильтрационного осадка в зимний период выращивания при отсутствии премиксов достоверно улучшает основные зоотехнические показатели молодняка по сравнению с применением кормовой мела: живую массу - на 3,1-3,8%, среднесуточный прирост живой массы - на 8,14 - 8,75%, абсолютный прирост живой массы - на 10,3 - 15,2%; затраты кормов на 1 кг прироста живой массы телят ниже контроля на 9,4-13,2%. Применение исследуемой кормовой добавки экономически оправдано. The most pressing issue of the sugar industry today is to identify ways of full and rational use of by-products generated in the production of sugar, the development of low- and waste-free technologies, as well as measures to eliminate harmful effects on the environment. The article considers promising areas of rational use of a by-product (defect) formed in the production of sugar, namely - filtration sludge. The sugar production defect contains calcium, phosphorus and a number of other valuable nutrients. The use of filtration sludge in the feeding of young cattle instead of feed chalk helps to save the environment from contamination by waste sugar production. It was found that 1 kg of feed additive from the defect of sugar production contained: calcium carbonate - 75-80%, phosphorus - 1.5%, iron - 390.0 mg%, copper - 0.50 mg%, manganese - 10.5 mg%, zinc - 0.9 mg%, cobalt - 1.1 mg% and non-sugar - 20 - 25%. Calves consumed the new additive 31.6 - 46.1% better than forage chalk. Inclusion at will in the diets of calves filtration sludge in the winter period of rearing in the absence of premixes significantly improves the basic zootechnical parameters of young animals in comparison with the use of feed chalk: live weight - by 3.1-3.8%, average daily live weight gain - by 8.14 - 8.75%, the absolute increase in live weight - by 10.3 - 15.2%; feed costs per 1 kg of live weight gain of calves below control by 9.4-13.2%. The use of the studied feed additive is economically justified.
Опис: Бегма Наталія Андріївна https://orcid.org/0000-0002-8598-6686
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5076
Розташовується у зібраннях:Тези конференційУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.