Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5131
Title: Накопичення радіонуклідів прісноводними рослинами і тваринами
Other Titles: Nakopychennia radionuklidiv prisnovodnymy roslynamy i tvarynamy
Authors: Дворецький, Анатолій Іванович
Dvoretsky, A. I.
Рожков, Володимир Вікторович
Rozhkov, V.
Rozhkov, V. V.
Rozhkov, Vladimir
Байдак, Леонід Андрійович
Baidak, Leonid
Bajdak, L. A.
Keywords: біоіндикатори
bioindykatory
вода
voda
екологія
ekolohiia
прісноводні водорості
prisnovodni vodorosti
тварини
tvaryny
риба
ryba
радіонукліди
radionuklidy
концентрації
kontsentratsii
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Дворецький А. І. Накопичення радіонуклідів прісноводними рослинами і тваринами / А. І. Дворецький, В. В. Рожков, Л. А. Байдак // Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ( Дніпро, 4 черв. 2021 р.) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2021. – С. 250-253. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5131.
Abstract: Велика розмаїтість форм і висока продуктивність водної флори і фауни в прісноводних водоймах створює необхідні умови для значного їх впливу на міграцію і розподіл радіонуклідів в системі вода - прісноводні рослини і тварини. Проаналізовано шляхи, умови накопичення, концентрації радіонуклідів прісноводними гідробіонтами та їх наслідки, застосування організмів-біоіндикаторів для прогнозування змістів забруднюючих речовин в інших компонентах водних біоценозів. Velyka rozmaitist form i vysoka produktyvnist vodnoi flory i fauny v prisnovodnykh vodoimakh stvoriuie neobkhidni umovy dlia znachnoho yikh vplyvu na mihratsiiu i rozpodil radionuklidiv v systemi voda - prisnovodni roslyny i tvaryny. Proanalizovano shliakhy, umovy nakopychennia, kontsentratsii radionuklidiv prisnovodnymy hidrobiontamy ta yikh naslidky, zastosuvannia orhanizmiv-bioindykatoriv dlia prohnozuvannia zmistiv zabrudniuiuchykh rechovyn v inshykh komponentakh vodnykh biotsenoziv.
Description: Рожков Володимир Вікторович https://orcid.org/0000-0002-2430-8267 Байдак Леонід Андрійович https://orcid.org/0000-0002-0509-5075
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5131
Appears in Collections:Тези конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.