Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5178
Title: Сечовина та інші показники молока в ранній період лактації кіз в умовах господарства степової зони України
Other Titles: Urea and other milk indicators in the early period of goat lactation in the farm’s conditions of the Ukrainian steppe zone
Authors: Чумак, Станіслав Владиславович
Chumak, S. V.
Горчанок, Анна Володимирівна
Horchanok, Anna
Horchanok, A.
Horchanok, A. V.
Чумак, Владислав Олександрович
Chumak, Vladislav
Chumak, V.
Chumak, V. O.
Chumak, V. A.
Keywords: сечовина молока
milk urea
кози
goats
склад молока
milk composition
початок лактації
beginning of lactation
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Чумак С. В. Сечовина та інші показники молока у ранній період лактації кіз в умовах господарства степової зони України / С. В. Чумак, А. В. Горчанок, В. О. Чумак // Theoretical and Applied Veterinary Medicine / Дніпровський ДАЕУ. – 2020. – Т. 8. – № 2. – С. 119-127. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5178.
Abstract: Виявлено взаємозв’язки рівня сечовини з іншими показниками молока кіз на початку лактації в умовах інтенсивного виробництва за певного рівня годівлі. Завдяки сприятливому впливу на здоров’я людини козяче молоко знайшло собі нішу в асортименті продуктів здорового харчування в розвинених країнах. Відбір зразків молока забезпечував можливість виявити особливості фізико-хімічного складу молока кіз на початку лактації (перший тиждень, перший та другий місяці після окоту). Оцінка якості козячого молока має велике економічне значення, особливо вміст білка і жиру, від яких залежить обсяг виробленого сиру. Вміст сечовини молока становив 20,93 ± 8,8 мг/дл, коливання у кінці першого тижня 10,57 ± 5,78 мг/дл, а другого місяця лактації 25,08 ± 3,17 мг/дл. Спостерігали кореляцію цього показника із вмістом жиру (r = -0,62), білка (r = -0,76), сухої речовини (r = -0,72), СЗМЗ (r = -0,75) та точкою замерзання молока (r = -0,79). Таким чином, ці результати відрізняються від даних інших дослідників, що проведені з молоком, отриманим в інші періоди лактації, коли ці залежності уже нівелюються впливом інших чинників. Рівень жиру склав у середньому 4,77 ± 1,43%, білка 3,61 ± 0,98%, жир/білок 1,34 ± 0,27. У кінці першого тижня жиру було 5,86 + 1,73%, білка 4,65 ± 0,91%, співвідношення жир/білок 1,26 ± 0,28, а у другий місяць лактації 4,40 ± 1,10%, 3,07 ± 0,51% та 1,43 ± 0,24 відповідно. Це, напевно, пов’язано із поступовим переходом на виробництво більш розведеного молока після раннього періоду лактації. Але співвідношення між жиром та білком характеризує поступове покращання технологічних властивостей молока. Рівень лактози склав у середньому 4,26 ± 0,22%, він змінювався від 4,25 ± 0,19% у кінці першого тижня, до 4,39 ± 0,19% другого місяця лактації. Отримали коливання кількості соматичних клітин 3 312 ± 5 579 тис./мл із дуже значними коливаннями в окремих тварин за відсутності клінічних ознак патології. Значні відмінності з даними інших праць, імовірно, зумовлені періодом ранньої лактації в наших тварин. Уміст сухих речовин у молоці становив у середньому 13,73 ± 2,41%, сухого знежиреного молочного залишку 8,94 ± 1,11%, точка замерзання або депресія молока – 0,563 ± 0,029 °C. У кінці першого тижня ці показники склали 15,98 ± 2,44%, 10,11 ± 0,91% та -0,593 ± 0,020 °C, а у другий місяць лактації 12,89 ± 1,74 %, 8,47 ± 0,75 % та -0,555 ± 0,025 °C відповідно. The relationships between the urea and other goat milk indicators levels at the beginning of lactation on intensive production and with a certain level of feeding were revealed. Due to the beneficial effects on human health, goat’s milk has found its niche in healthy foods’ assortment of developed countries. A sampling of milk has provided an opportunity to identify the characteristics of the goat milk’s physicochemical composition at the beginning of lactation (the first week, the first and second months after parturition). Evaluation of the goat milk quality has high economic importance, especially protein and fat content, on which the volume of produced cheese depends. The milk urea content was 20.93 ± 8.8 mg/dl, the fluctuations at the end of the first week were 10.57 ± 5.78 mg/dl, and the second month of lactation was 25.08 ± 3.17 mg/dl. A correlation was observed between this indicator and the content of fat (r = -0.62), protein (r = -0.76), dry matter (r = -0.72), milk solids-non-fat (r = -0.75) and the milk freezing point (r = -0.79). Thus, these results differ from the data of other researchers conducted with milk and obtained in other lactation periods, when these dependencies were already offset by the influence of other factors. The level of fat averaged 4.77 ± 1.43%, protein 3.61 ± 0.98%, fat / protein ratio was 1.34 ± 0.27. At the end of the first week, level of fat was 5.86 + 1.73%, protein 4.65 ± 0.91%, fat / protein ratio 1.26 ± 0.28, and in the second month of lactation 4.40 ± 1.10%, 3.07 ± 0.51% and 1.43 ± 0.24, respectively. This is probably connected with a gradual transition to the production of more diluted milk after an early lactation period. But the fat and protein ratio characterizes the gradual improvement in the milk technological properties. The lactose level averaged 4.26 ± 0.22%, it varied from 4.25 ± 0.19% at the end of the first week, to 4.39 ± 0.19% at the second-month lactation. In our work, we obtained fluctuations in the number of somatic cells 3312 ± 5579 thousand/ml with very significant fluctuations in individual animals in the absence of any pathological clinical signs. Significant differences with the data from other works are probably due to the early lactation period of our animals. The solids’ content in the milk averaged 13.73 ± 2.41%, milk solids-non-fat 8.94 ± 1.11%, the freezing point or mild depression was 0.563 ± 0.029 ° C. At the end of the first week, these indicators were 15,98 ± 2.44%, 10.11 ± 0.91% and -0.593 ± 0.020 °C, and in the second month of lactation 12.89 ± 1.74%, 8.47 ± 0.75% and -0.555 ± 0.025 °C, respectively.
Description: Чумак Станіслав Владиславович https://orcid.org/0000-0001-7338-7558 Горчанок Анна Володимирівна https://orcid.org/0000-0003-0103-1477 Чумак Владислав Олександрович https://orcid.org/0000-0002-0140-3982
URI: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/269
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5178
ISSN: 2663-1156 (Print)
2663-1164 (Online)
Appears in Collections:Theoretical and Applied Veterinary Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf453,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.