Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5234
Title: Effect of β-mannanase enzyme supplementation on the morphofunctional state of broiler chickens’ immunocompetent organs
Other Titles: Вплив добавки ферменту β-маннанази на морфофункціональний стан імунокомпетентних органів курчат-бройлерів
Authors: Oliyar, A. V.
Oliiar, A.
Oliyar, A.
Oliyar, Аlla
Оліяр, Алла Вячеславівна
Sklyarov, Pavlo
Sklyarov, Pavel
Sklyarov, P. M.
Skliarov, P. M.
Sklyarov, P.
Скляров, Павло Миколайович
Masjuk, D.
Masiuk, Dmytro
Masiuk, D. N.
Masiuk, D. M.
Masiuk, D.
Masyuk, D. N.
Masyuk, D. M.
Masyuk, D.
Masjuk, Dmytro
Масюк, Дмитро Миколайович
Beliy, Dmitry Dmitrievich
Beliy, Dmitry
Beliy, D. D.
Bely, Dmitry Dmitrievich
Bely, Dmitry
Bely, D. D.
Bilyi, D. D.
Bilyi, D.
Belyi, D. D.
Білий, Дмитро Дмитрович
Logvinova, V. V.
Logvinova, V.
Logvinova, Vita
Логвінова, Віта Володимирівна
Lieshchova, M. O.
Lieshchova, M. А.
Lieshchova, M.
Lieshchova, Maryna
Lieshchova, Marina
Лєщова, Марина Олексіївна
Keywords: production indicators
виробничі показники
lymphatic tissue
лімфатична тканина
lymphatic nodules
лімфатичні вузлики
organ absolute mass
абсолютна маса органу
organ relative mass
відносна маса органу
cloacal bursa
клоакальна бурса
spleen
селезінка
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара
Citation: Effect of β-mannanase enzyme supplementation on the morphofunctional state of broiler chickens’ immunocompetent organs / [ A. V. Oliyar, P. M. Skliarov, D. M. Masiuk at. al. ] // Regulatory Mechanisms in Biosystems / Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2020. – № 11(4). – С. 579-587. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5234.
Abstract: Identifying and eliminating factors that interfere with the nutrient absorption from feed is essential for successful poultry rearing. The nutritional value of feed mixtures used in the poultry industry can be increased by the use of enzyme supplements, in particular β-mannanase (Hemicell), which breaks down the anti-nutrients β-mannans that are present in significant quantities in soy products. For the study, two groups of 50 broiler chickens were formed. In the control group a standard feed mixture from cereals was used, particularly soybeans, and in the experimental group 0.05% β-mannanase enzyme supplement (Hemicell) in addition to the compound feed was used. Production indicators were established (average daily gain, survival rate, feed costs). On the 15th, 25th and 42nd days of rearing, lymphatic organs (cloacal bursa and spleen) were collected from seven chickens of each group, followed by macro, microscopic and morphometric evaluation. It was found that the addition of an enzyme supplement promotes an increase in the production indicators of poultry rearing, reduces feed use, does not affect the macroscopic characteristics of the lymphatic organs. β-mannanase (Hemicell) contributes to the maintenance of an active morphofunctional state of the cloacal bursa and spleen during the entire period of poultry rearing. This was manifested by high indices of the absolute and relative organ masses, a moderate development degree of tissue components and cloacal bursa histological structures (number, shape and average length of lymphatic nodules, density of lymphocytes in the cortex and medulla) and spleen (number and diameter of lymphatic nodules and periarterioal lymphatic sheaths). In the control group, at all stages of rearing, the morphofunctional state of the bursa was found to be lower and signs of immunosuppression were revealed by the end of the rearing period (a sharp decline in the bursa absolute mass, organ mass index, a decrease in the average length of nodules, change in their shape, thinned cortical layer and delymphotisation). The morphofunctional state of the spleen of chickens from the control group remained high throughout the entire study period. So use of the β-mannanase enzyme supplement (Hemicell) while rearing broiler chickens not only increased the efficiency of their rearing but also contributed to maintaining a high morphological and functional state of the cloacal bursa. Виявлення та усунення факторів, що перешкоджають засвоєнню поживних речовин з корму, є важливим для успішного вирощування птиці. Харчову цінність кормових сумішей, що використовуються в птахівництві, можна збільшити за допомогою ферментних добавок, зокрема β-маннанази (Hemicell), яка розщеплює антиелементи β-маннани, які у значній кількості присутні у соєвих продуктах. Для дослідження було сформовано дві групи по 50 курчат -бройлерів. У контрольній групі використовували стандартну кормову суміш із зернових, особливо соєвих бобів, а в експериментальній групі на додаток до комбікорму додавали 0,05% ферментну добавку β-маннанази (геміцел). Встановлено виробничі показники (середньодобовий приріст, коефіцієнт виживання, витрати кормів). На 15, 25 і 42 день вирощування, лімфатичні органи (клоакальна бурса та селезінка) збирали з семи курчат кожної групи з подальшою макро-, мікроскопічною та морфометричною оцінкою. Встановлено, що додавання ферментної добавки сприяє збільшенню виробничих показників вирощування птиці, зменшує вживання кормів, не впливає на макроскопічні характеристики лімфатичних органів. β-маннаназа (геміцел) сприяє підтримці активного морфофункціонального стану клоакальної бурси та селезінки протягом усього періоду вирощування птиці. Це проявлялося високими показниками абсолютної та відносної маси органів, помірним ступенем розвитку компонентів тканини та гістологічними структурами клоачної бурси (кількість, форма та середня довжина лімфатичних вузлів, щільність лімфоцитів у корі та довгастому мозку) та селезінці (кількість та діаметр лімфатичних вузликів та периартеріальних лімфатичних оболонок). У контрольній групі на всіх етапах вирощування морфофункціональний стан бурси виявився нижчим, а ознаки імуносупресії були виявлені до кінця періоду вирощування (різке зниження абсолютної маси бурси, індекс маси органів, зменшення середньої довжини вузликів, зміна їх форми, потоншений корковий шар та делімфотизація). Морфофункціональний стан селезінки курчат контрольної групи залишався високим протягом усього періоду дослідження.
Description: Оліяр Алла Вячеславівна https://orcid.org/0000-0002-8918-2693 Скляров Павло Миколайович https://orcid.org/0000-0002-4379-9583 Масюк Дмитро Миколайович https://orcid.org/0000-0002-2800-2580 Білий Дмитро Дмитрович https://orcid.org/0000-0003-3896-0384 Логвінова Віта Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-2084-6850 Лєщова Марина Олексіївна http://orcid.org/0000-0002-4251-4152
URI: https://doi.org/10.15421/022090
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5234
ISSN: 2519-8521 (Print)
2520-2588 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації в наукометричній базі Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бiлий-1.pdf4,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.