Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5249
Title: Reviewing effective factors of alimentary deficiency in animals reproductive functions
Other Titles: Огляд ефективних факторів аліментарної недостатності у репродуктивних функціях тварин
Authors: Sklyarov, Pavlo
Sklyarov, Pavel
Sklyarov, P. M.
Skliarov, P. M.
Sklyarov, P.
Skliarov, Pavlo
Скляров, Павло Миколайович
Fedorenko, Serhiy
Федоренко, С.
Naumenko, Svitlana
Науменко, С.
Onyshchenko, Oleksandr
Онищенко, О.
Pasternak, Alina
Пастернак, А.
Roman, Liliya
Роман, Л.
Lieshchova, M. А.
Lieshchova, M.
Lieshchova, Maryna
Lieshchova, Marina
Lieshchova, M. O.
Лєщова, Марина Олексіївна
Beliy, Dmitry
Beliy, D. D.
Bely, Dmitry Dmitrievich
Bely, Dmitry
Bely, D. D.
Bilyi, D. D.
Bilyi, D.
Belyi, D. D.
Bilyi, Dmytro
Beliy, Dmitry Dmitrievich
Білий, Дмитро Дмитрович
Bobrytska, Olga
Бобрицька, О.
Keywords: reproductive function
репродуктивна функція
alimentary deficiency
аліментарна недостатність
animals
тварини
Issue Date: 2021
Citation: Reviewing effective factors of alimentary deficiency in animals reproductive functions / [ P. Skliarov, S. Fedorenko, S. Naumenko at. al. ] // World’s Veterinary Journal. – 2021. – Vol. 11(2). – Р. 157-169. – URI : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5249.
Abstract: Animal reproduction is one of the main factors limiting the efficiency of livestock production. Its optimal level is possibly achieved when certain conditions are created for animals. As reproduction is a complex reflex process depending on neuroendocrine regulatory mechanisms, the character and strength of stimuli, which, in turn, is due to a number of factors. Under normal conditions, the body of animals is affected by many different factors, which are appropriately transformed and specified by positive or negative reactions. Inhibitory factors include air pool, saturated with harmful substances and gases, ionizing radiation, poor water quality along with altered redox properties, hypokinesia combined with poor unbalanced feeding, systematic chronic stress, presence of toxic substances in feed, and the deficiency of vitamins and other bioantioxidants in feed or their excessive spending. Of the wide range of genetic and paratypic factors of negative impacts on reproductive capacity, the most common one is alimentary, which causes impaired reproductive function due to deficiencies in the rules, regulations, and feeding regime of animals. In particular, the alimentary can be associated with both general malnutrition (starvation) and overfeeding (obesity). However, the alimentary form of infertility mostly occurs due to low-quality diets when the diet lacks vital components (mainly vitamins, macro-, and micronutrients) or the quantitative ratios of the ingredients are violated. This is possible even if the total nutritional value of the diet meets the established requirements for the physiological needs of the body. Vitamins, micro-, and macronutrients are ecologically deficient factors of disturbance of animal reproductive function, the influence of which is observed on all processes of reproduction, from fertilization to the postpartum period and the preservation of young animals. The pathogenesis of their insufficiency is associated with the violation of steroido-, gameto-, and embryogenesis and the emergence of ante-, intra-, neo- and postnatal pathologies, respectively. Therefore, treatments and prevention measures should be aimed at providing animals with biologically complete balanced feeding and replenishment of the body with vitamins and minerals. However, all these issues remain incompletely studied and need further research. Розмноження тварин є одним з основних факторів, що обмежують ефективність виробництва продукції тваринництва. Його оптимальним рівнем є можливо досягти, коли для тварин створюються певні умови. Оскільки розмноження є складним рефлекторним процесом залежно від нейроендокринних регуляторних механізмів, характеру та сили подразників, що, в свою чергу, обумовлено ряд факторів. У звичайних умовах на організм тварин впливає безліч різних факторів належним чином трансформовані та конкретизовані позитивними чи негативними реакціями. До стримуючих факторів належать повітряний басейн, насичені шкідливими речовинами та газами, іонізуючим випромінюванням, поганою якістю води поряд із зміненою окисно-відновною речовиною властивості, гіпокінезія в поєднанні з поганим незбалансованим годуванням, систематичним хронічним стресом, наявністю токсичного речовин у кормах, а також дефіцит вітамінів та інших біоантиоксидантів у кормах або їх надмірна витрата. З широкий діапазон генетичних та паратипових факторів негативного впливу на репродуктивну здатність, найпоширеніший є аліментарним, що спричиняє порушення репродуктивної функції через недоліки правил, норм та годівлі режим тварин. Зокрема, аліментарний засіб може бути пов’язаний як із загальним недоїданням (голодуванням), так і з перегодовування (ожиріння). Однак аліментарна форма безпліддя здебільшого виникає через неякісну дієту, коли дієта не має життєво важливих компонентів (переважно вітамінів, макро- та мікроелементів) або кількісних співвідношень інгредієнти порушуються. Це можливо, навіть якщо загальна харчова цінність дієти відповідає встановленій вимоги до фізіологічних потреб організму. Вітаміни, мікро- та макроелементи є екологічно чистими дефіцитні фактори порушення репродуктивної функції тварин, вплив яких спостерігається на всі процеси розмноження, від запліднення до післяпологового періоду та збереження молодняку. Патогенез їх недостатність пов'язана з порушенням стероїдо-, гамето- та ембріогенезу та появою перед-, внутрішньо-, нео- та постнатальні патології відповідно. Тому лікування та заходи профілактики повинні бути спрямований на забезпечення тварин біологічно повноцінним збалансованим харчуванням і поповненням організму вітаміни та мінерали. Однак усі ці проблеми залишаються до кінця не вивченими і потребують подальших досліджень.
Description: Скляров Павло Миколайович https://orcid.org/0000-0002-4379-9583 Лєщова Марина Олексіївна http://orcid.org/0000-0002-4251-4152 Білий Дмитро Дмитрович https://orcid.org/0000-0003-3896-0384
URI: https://wvj.science-line.com/attachments/article/65/WVJ%2011(2)%20157-169%20,%20June%2025,%202021.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5249
ISSN: 2322-4568
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50.pdf505 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.