Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5259
Title: Кількісний ПЛР- аналіз кишкової мікробіоти у підсисних поросят різних вікових груп за діареї
Other Titles: Quantitative PCR analysis of intestinal microbiota in suckling piglets of different age groups with diarrhea
Authors: Масюк, Дмитро Миколайович
Masjuk, D.
Masiuk, Dmytro
Masiuk, D. N.
Masiuk, D. M.
Masiuk, D.
Masyuk, D. N.
Masyuk, D. M.
Masyuk, D.
Masjuk, Dmytro
Кокарєв, Андрій Вікторович
Kokariev, A. V.
Kokariev, A.
Kokariev, Andrii
Kokarev, A. V.
Kokarev, A.
Kokarev, Andrey
Супенко, М. Г.
Supenko, M. G.
Keywords: РНК
RNA
діарея
diarrhea
поросята -сисуни
suckling piglets
кількісна ПЛР
quantitative PCR
гени вірулентності
virulence genes
ДНК
DNA
Issue Date: 2021
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Citation: Масюк Д. М. Кількісний ПЛР- аналіз кишкової мікробіоти у підсисних поросят різних вікових груп за діареї / Д. М. Масюк, А. В. Кокарєв, М. Г. Супенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького : Серія «Ветеринарні науки» / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2021. – Т. 23. – № 102. – С. 37-42. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5259.
Abstract: У статті представлені результати кількісного ПЛР -виявлення кишкової мікрофлори кишечника у поросят -сисунів різних вікових груп з діареєю. Для визначення етіології діареї у поросят було сформовано 4 групи тварин - дві дослідні та дві контрольні у віці 3–5 та 17–21 днів життя. Кожна група складалася з 6 поросят. У поросят експериментальних груп були ознаки діареї, а свині контрольних груп були клінічно здоровими. Ректальні мазки відбирали у поросят і негайно заморожували при температурі -18 ° C --22 ° C і зберігали в такому вигляді до лабораторного дослідження. Виділення генетичного матеріалу з ректальних мазків проводили за допомогою набору реагентів для екстракції ДНК/РНК виробництва Biosellal (Франція) на автоматичному пристрої “KingFisher Duo Prime” (США). Виконано механічний лізис біологічного матеріалу на пристрої для гомогенізації «FastPrep-24» (Франція). Специфічні регіони ротавірусних РНК типів A і C (PRV A, PRV C), у очищеному розчині нуклеїнової кислоти визначали збудника діареї свиней (PEDV) та фрагменти ДНК Cl. perfringens, E. coli, Cryptosporidium spp, Eimeria spr, Cystoisospora suis, а також гени, що продукують токсини A і B Cl. difficile. Визначення патогенної кишкової палички проводили за генами токсинів - STa, STb, LT, STX1, STX2 та EAE, а також за кодуючими генами - F4, F5, F18 та F41. Отримані результати дослідження генетичного матеріалу мікроорганізмів, витягнутих з мазків прямої кишки з клінічно здорових свиней та з проявами діареї характеризують стан мікробіома та розподіл мікроорганізмів у кишечнику поросят -сисунів. Cystoisospora suis, а також гени, що продукують токсини A і B Cl. difficile. Визначення патогенної кишкової палички проводили за генами токсинів - STa, STb, LT, STX1, STX2 та EAE, а також за кодуючими генами - F4, F5, F18 та F41. Отримані результати дослідження генетичного матеріалу мікроорганізмів, витягнутих з мазків прямої кишки з клінічно здорових свиней та з проявами діареї характеризують стан мікробіома та розподіл мікроорганізмів у кишечнику поросят -сисунів. Cystoisospora suis, а також гени, що продукують токсини A і B Cl. difficile. Визначення патогенної кишкової палички проводили за генами токсинів - STa, STb, LT, STX1, STX2 та EAE, а також за кодуючими генами - F4, F5, F18 та F41. Отримані результати дослідження генетичного матеріалу мікроорганізмів, витягнутих з мазків прямої кишки з клінічно здорових свиней та з проявами діареї характеризують стан мікробіома та розподіл мікроорганізмів у кишечнику поросят -сисунів. Виявлено, що видовий склад кишкових мікроорганізмів у клінічно здорових поросят -сисунах представлений двома бактеріями Cl. perfringens та E. coli з домінуванням останніх, у популяції яких є слідові кількості ентеротоксигенних форм. Водночас було встановлено, що діарея у поросят у віці 3–5 днів індукована патогенною дією на організм ротавірусу типу С, що ускладнюється дією токсину, що синтезує Cl. difficile, а у свиней віком 17–21 днів-коінфекція ротавірусу типу А та ентеротоксигенних форм кишкової палички. The article presents the results of quantitative PCR detection of intestinal intestinal microbiota in suckling piglets of different age groups with diarrhea. To determine the etiology of diarrhea in piglets, 4 groups of animals were formed – two experimental and two control aged 3–5 and 17–21 days of life. Each group consisted of 6 piglets. The piglets in the experimental groups showed signs of diarrhea, and the pigs in the control groups were clinically healthy. Rectal smears were taken from piglets and immediately frozen at a temperature of -18 °C – -22 °C and stored in this form until laboratory examination. Isolation of genetic material from rectal smears was performed using a set of reagents for DNA/RNA extraction manufactured by Biosellal (France) on an automatic device “KingFisher Duo Prime” (USA). Performed mechanical lysis of biological material on the device for homogenization “FastPrep-24” (France). Specific regions of rotavirus RNA types A and C (PRV A, PRV C), the causative agent of swine diarrhea (PEDV) and Cl DNA fragments were determined in the purified nucleic acid solution. perfringens, E. coli, Cryptosporidium spp, Eimeria spr, Cystoisospora suis, as well as toxin-producing genes A and B Cl. difficile. Determinations of pathogenic E. coli was performed by toxin genes – STa, STb, LT, STX1, STX2 and EAE, as well as for by coding genes – F4, F5, F18 and F41. The obtained results of the study of the genetic material of microorganisms extracted from rectal smears from clinically healthy pigs and with manifestations of diarrhea characterize the state of the microbiome and the distribution of microorganisms in the intestines of suckling piglets. It was found that the species composition of intestinal microorganisms in clinically healthy suckling piglets is represented by two Cl bacteria. perfringens and E. coli with dominance of the latter, in the population of which there are trace amounts of enterotoxigenic forms. At the same time, it was found that diarrhea in piglets aged 3–5 days of age is induced by a pathogenic effect on the body of rotavirus type C, which is complicated by the effect of toxin synthesizing Cl. difficile, and in pigs 17–21 days of age – co-infection of rotavirus type A and enterotoxigenic forms of E. coli.
Description: Масюк Дмитро Миколайович https://orcid.org/0000-0002-2800-2580 Кокарєв Андрій Вікторович https://orcid.org/0000-0002-5673-5984
URI: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/4174
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5259
ISSN: 2518-7554
2518-1327
Appears in Collections:Публікації бакалаврів, магістрівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.