Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5324
Title: Особливості будови та морфогенезу компартментів лімфатичних вузлів великої рогатої худоби
Other Titles: Structural features and morphogenesis of the lymph node compartments in cattle
Authors: Кравцова, Маріанна Володимирівна
Kravtsova, Marianna
Kravtsova, M. V.
Kravtsova, M.
Keywords: лімфоїдна тканина
lymphoid tissue
лімфатичні часточки
lymphoid lobules
лімфоїдна паренхіма
lymphoid parenchyma
функціональні зони паренхіми
parenchyma functional zones
одиниці глибокої кори
units of the deep cortex
лімфатичні вузлики
lymphoid nodules
паракотикальні тяжі
paracortical cords
міжвузликова зона
internodular cortex
мозкові тяжі
medullary cords
лімфоцити
lymphocytes
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Кравцова М. В. Особливості будови та морфогенезу компартментів лімфатичних вузлів великої рогатої худоби : дис. ... д-ра філософії : [спец.] 211 «Ветеринарна медицина» / Маріанна Володимирівна Кравцова; Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро : ДДАЕУ, 2021. – 208 с. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5324
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей будови та морфогенезу компартментів паренхіми лімфатичних вузлів великої рогатої худоби упродовж раннього періоду постнатального онтогенезу (від народження до 120-добового віку). У результаті проведених досліджень встановлено морфологічні критерії функціонального статусу паренхіми лімфатичних вузлів відповідно до сучасної концепції про її часточкову будову. Ці критерії дозволять підвищити інформативність даних при дослідженні динаміки змін у паренхімі лімфатичних вузлів великої рогатої худоби у віковому аспекті, в експерименті та під час розвитку різних патологічних процесів. Результати досліджень дисертаційної роботи можна використовувати в науково-дослідній роботі кафедр і відділів лабораторій морфологічного профілю, у навчальному процесі підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», а також на виробництві при встановленні імунного статусу молодняку, розробці лікувально- профілактичних заходів у вирощуванні великої рогатої худоби. This thesis is devoted to the study of structural features and morphogenesis of the compartments of lymph nodes' parenchyma in cattle during the early postnatal period of ontogenesis (from birth to 120 days old). As a result of the research, were established morphological criteria of the lymph nodes' parenchyma functional status in accordance with the modern concept of its lobular structure. These criteria will increase the information content of the data during the study of the dynamic changes in the lymph nodes' parenchyma of cattle in the age aspect, in the experiment, and during the development of various pathological processes. The results of the thesis study could be used in the research work of the departments and laboratory units of the morphological profile, during the educational process of training applicants for higher education for the speciality 211 «Veterinary medicine», as well as in production in determining of young animals' immune status, in developing therapeutic and prophylactic measures in growing cattle.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5324
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кравцова.pdf5,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.