Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5330
Title: Організаційно-економічні засади реалізації інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва виробництва
Other Titles: Organizational and economic principles of innovation and investment development realization of agro-industrial production
Authors: Халатур, Олександр Валентинович
Khalatur, Oleksandr
Keywords: інновації
innovations
інвестиції
investments
сільське господарство
agriculture
агропромисловий комплекс
agro-industrial complex
інноваційна діяльність
innovative activity
сільськогосподарське підприємство
agricultural enterprise
інноваційно-інвестиційне забезпечення
innovation-investment support
інноваційно- інвестиційний розвиток
innovation-investment development
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Халатур О. В. Організаційно-економічні засади реалізації інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва виробництва : дис. ... д-ра філософії : [спец.] 051 «Економіка» / Олександр Валентинович Халатур ; Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро : ДДАЕУ, 2021. – 268 с. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5330
Abstract: Дисертацію присвячено науково-практичним питанням організаційно- економічних засад інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва. На підставі проведеного аналізу, враховуючи мету дослідження, узагальнюючи визначення вчених, запропоновано авторське удосконалене визначення поняття «агроінновації», яке на відміну від існуючих визначень, розглядається як результат створення, розробки, впровадження нового продукту, процесу чи послуги в аграрній сфері та обумовлює максимальне задоволення потреб споживачів і конкурентні переваги товаровиробників на нових або існуючих ринках. Узагальнюючи наукову думку щодо дефініцій інноваційно- інвестиційного розвитку, пропонується удосконалене визначення категорії «інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва», що на відміну від існуючих трактувань, визначається як спроможність галузі та суб’єкта господарювання до інновацій із залученням інвестицій за умов врахування й оцінки ключових детермінант даного процесу (потреби споживачів; ринкового середовища; тенденцій і прогнозів; нових технологій; сильних сторін та компетенцій; екологічної та технічної ефективності виробництва), що в сукупності забезпечує якісні економічні зміни агропромислового виробництва. Наведене визначення інноваційно- інвестиційного розвитку агропромислового виробництва та його сутнісне наповнення дозволяє виокремити підхід до розуміння інноваційно- інвестиційного розвитку як процесу, незворотних змін якісного стану об’єкту, спрямованих на забезпечення його стійкості та адаптивності. При цьому, інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового виробництва є комплексним поняттям, яке означає незворотній процес та відображає як якісні зміні у виробничому потенціалі галузі, підвищення конкурентоспроможності виробництва, так і позитивні зміни усіх складових соціального розвитку суспільства, спрямованих на підвищення якості життя, розкриття творчого потенціалу, гармонізацію взаємовідносин в суспільстві. The dissertation is devoted to scientific and practical questions of organizational and economic bases of innovative and investment development of agro - industrial production. Based on the analysis, taking into account the purpose of the study, summarizing the definition of scientists, the author's improved definition of "agroinnovation" is proposed, which, unlike existing definitions, is considered as a result of creation, development, implementation of a new product, process or service in agriculture, consumer needs and competitive advantages of producers in new or existing markets. Summarizing the scientific opinion on the definitions of innovation and investment development, an improved definition of the category of "innovation and investment development of agro-industrial production" is proposed, which, contrary to existing interpretations, is defined as the ability of industry and business to innovate with investment taking into account determinant of this process (consumer needs; market environment; trends and forecasts; new technologies; strengths and competencies; environmental and technical efficiency of production), which together provides qualitative economic changes in agro- industrial production. The above definition of innovation and investment development of agro-industrial production and its essential content allows us to distinguish the approach to understanding innovation and investment development as a process, irreversible changes in the quality of the object, aimed at ensuring its sustainability and adaptability. At the same time, innovation and investment development of agro-industrial production is a complex concept that means an irreversible process and reflects both qualitative changes in the production potential of the industry, increasing the competitiveness of production and positive changes in all components of social development aimed at improving quality of life, harmonization of relations in society.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5330
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Халатур.pdf4,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.